Wikier

Masteroppgave ved IV - realfag

Ny masterstudent innen realfag? Her finner du informasjon om masteroppgaven for Master i Geologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).

Temaside skrive masteroppgave

Hvordan finne masteroppgave?

Studenter som er opptatt til masterstudier i geologi bør kontakte potensielle faglige veiledere tidligst mulig for å finne en masteroppgave og sette opp en fagplan i samråd med veileder. Hovedveileder, skal være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis og tilhøre det instituttet som du skal skrive oppgaven ved. Dette gjelder også hvis du skriver oppgaven utenfor NTNU. Informasjon om masteroppgave og forskningsaktiviteter ved Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) kan fås på instituttkontoret ved Turid Uvsløkk.

Masteravtale

Fyll ut masteravtale (i SharePoint) og lever den til instituttkontoret. Fristen er 15. oktober.

Dersom masteroppgaven utføres i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU skal det i tillegg fylles ut en standardavtale.

Utgifter knyttet til utførelse av oppgaven

Angi spesielle ressursbehov, knyttet til gjennomføring av oppgave. For eksempel utgifter til for eksempel feltutstyr, programvare, overnatting, reisekostnader, laboratorietester, analyse, etc

Justering av normert studietid

Dersom du allerede før opptak til masterstudiet har tatt eksamen i emner som skal inngå i graden din vil den normerte studietiden din justeres slik at du fullfører studiet på kortere tid. Fristen for innlevering av masteroppgaven justeres etter følgende oppsett:

Emner med omfang 20,5-30 sp:
Tidsfrist ved høstopptak: 15. desember
Tidsfrist ved våropptak: 15. mai (Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)) | 1. juni (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE))

Emner med omfang 30,5-45 sp:
Tidsfrist ved høstopptak: 15. september
Tidsfrist ved våropptak: 15. februar

Emner med omfang 45,5-60 sp:
Tidsfrist ved høstopptak: 15. mai (Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)) | 1. juni (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE))
Tidsfrist ved våropptak: 15. desember

Forsikring

NTNU anbefaler studenter å tegne egen forsikring hvis de ønsker fullgod dekning ved skade.

Innlevering av masteroppgaven

Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan det søkes om utsettelse av innlevering og du kan dermed få forlenget frist. Ved sykdom, omsorgsoppgaver, tunge verv eller lignende kan du søke om permisjon fra studiet for en gitt periode. Skriftlig søknad om utsettelse sendes til postmottak@iv.ntnu.no. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, medfører dette at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU).

Trykking og innbinding

Informasjon kommer.

Spesialpensum

Spesialpensum er et individuelt opplagt selvstudiumemne som defineres i samråd med veileder.

Studieplanen for ditt studieprogram bestemmer om spesialpensumet er obligatorisk eller valgbart i studiet, og når i studiet man kan ta eksamen i dette emnet. Det er i masteravtalen angitt om du skal ha spesialpensum.

Oppmelding i spesialpensum registreres på vanlig måte i Studweb av studenten selv. Vanlige frister for vurderingsmelding gjelder.

Tidspunkt for eksamen i spesialpensum avtales med veileder og administrasjonen ved ditt institutt.

Avsluttende mastereksamen

Mastereksamen består vanligvis av en muntlig eksaminasjon i spesialpensumet med egen sensur for dette (hvis ikke eksamen i spesialpensum er gjennomført i forkant av mastereksamen). Videre består mastereksamen av en eksaminasjon av masteroppgavens tema og problemstillinger, og tilstede er student, veileder(e) og sensor(er).

Tid og sted for mastereksamen avtales av veileder.

I tillegg til eksaminering av oppgaven innebærer dette en offentlig presentasjon av oppgaven for veileder, sensor og andre som måtte være interessert. Kandidaten anbefales å rette presentasjonene inn mot et publikum bestående av instituttets studenter og ansatte. Presentasjonene er åpen for alle interesserte og annonseres på Innsida.

Spørsmål?

Kontakt studieveilederne for ditt program.