Wikier

Lederutvikling for teknisk-administrative ledere

På denne siden finner du informasjon om NTNUs lederutvikling for tekninsk-administrative ledere.

Temaside Lederstøtte - For deg som leder ved NTNU

For denne målgruppen tilbys det dagssamlinger innen ulike faglige tema som er tilpasset uttalte utviklingsbehov for teknisk-administrative ledere. På hver enkelt dagssamling er det plass til 35 deltakere.

Målsetting

Målsettingen med dagssamlingene er å utvikle teknisk-administrative ledere innen sine ansvarsområder. Lederutviklingen vil være knyttet til utfordringer og problemstillinger som skal løses i deres lederhverdag. Det er flere endringsprosesser ved NTNU som nå berører teknisk-administrative medarbeidere (standardisering, sentralisering, digitalisering av arbeidsprosesser mm.). Å kunne lede endring og være tett på som leder vil derfor være viktig i dag og fremover. I tillegg er mange teknisk-administrative ledere del av en ledergruppe, som innebærer å bidra i den strategiske utviklingen av sin enhet. På bakgrunn av dette, har vi valgt ut tema for ledelsesutvikling for denne målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er teknisk-administrative ledere (kontorsjefer, seksjonssjefer, administrative ledere, faggruppeledere m.fl.) i Fellesadministrasjonen og ved fakultetene/Vitenskapsmuseet.

Tema for samlingene

  • Endringsledelse: Hvordan lede medarbeidere i endringsprosesser? Medvirkning og involvering.
  • Relasjonsledelse: Hvordan være en god relasjonsleder i praksis? Refleksjon over egen ledelsespraksis.
  • Strategisk ledelse: Hvordan utøve strategisk ledelse i praksis?

Tema utover dette tar utgangspunkt i løpende utviklingsbehov for teknisk-administrative ledere.

Arbeidsform

Dagssamlingene omfatter både teoretisk og praktisk tilnærming til de faglige temaene som man skal lære om. Det vil være praktiske oppgaver knyttet til egen lederhverdag og ledelsespraksis, der man reflekterer over sin egen lederrolle og utøvelse av den. I tillegg er samlingen en felles møteplass for teknisk-administrative ledere på tvers av NTNU, der hensikten er at du som leder kan dele erfaringer og lære sammen med andre ledere. Før samlingene vil det gis en hjemmelekse, der deltakerne skal reflektere over et spørsmål/en oppgave som skal diskuteres i fellesskap på samlingen.

Kontaktperson

Kari Skarholt, seniorrådgiver HR- og HMS-avdelingen