Wikier

Klassifisering av informasjonsverdier - retningslinje

Retningslinje for klassifisering av informasjon ved NTNU. Retningslinjen kan leses i pdf her.

 


Engelsk versjon - Policy for Classification of Information

Temaside om informasjonssikkerhet | Sider merket med informasjonssikkerhet


 

Innholdsfortegnelse

Formål

Formålet med klassifisering av informasjon er å ha oversikt over hvilke informasjonsverdier NTNU forvalter.

Gjelder for

Retningslinjen for klassifisering av informasjon gjelder for alle som har tilgang til, og/eller bearbeider og forvalter informasjon ved NTNU, for eksempel gjennom NTNUs informasjonssystemer, tjenester og utstyr (NTNUs IKT-infrastruktur).

Overordnede prinsipper

a. For å kunne møte krav til forsvarlig behandling av informasjonsverdier, skal informasjonsobjekter som produseres og forvaltes ved NTNU klassifiseres.

b. Klassifisering av informasjonen som produseres, eller tilføres, i et IKT-system eller prosess, angir krav til sikring av IKT-systemet og arbeidsprosessen som benytter, transporterer eller lagrer informasjonen.

c. Informasjon/informasjonsobjekter skal klassifiseres og merkes som nivå 1, 2, 3 eller 4 innenfor Konfidensialitet, Integritet og Tilgjengelighet for å avdekke korrekt beskyttelse og behandling av informasjonsobjektet.

Verdivurdering og klassifisering

En informasjonsverdi er informasjon som er definert som noe vi som enkeltpersoner, NTNU, eller samfunnet ønsker å beskytte. Informasjonsverdier kan deles inn primære informasjonsverdier, selve informasjonen, og sekundære informasjonsverdier, det vil si lokaler, systemer og mennesker som behandler og oppbevarer informasjon.

a. Informasjon som oppbevares og produseres ved NTNU skal igjennom en verdivurdering1. Dette gjøres ved å avgjøre hva slags verdi objektet har for NTNU, og hva slags verdi objektet har for andre aktører. Eksempel på informasjonsverdier ved NTNU er:

 • Forskning – Har verdi for NTNU som universitet, for forskerne og potensielt en verdi for samfunnet.
 • Dokumentasjon – Systemdokumentasjon, planverk osv.
 • Systemer – Noen systemer har verdi ved at vi er avhengig av dem for å få gjort jobben vår, andre ved at de brukes for å lagre data som har verdi.
 • Personopplysninger – Dette er ikke en verdi for NTNU, men en verdi for hver enkelt person det gjelder. På bakgrunn i dette stilles det krav til NTNU for hvordan personopplysninger skal oppbevares.
 • Fysiske områder – laber, arkivrom, serverrom osv. der informasjon og forskning opprettes, bearbeides og lagres.

b. Basert på verdivurderingen klassifiseres informasjonsobjektet i samsvar med interne og eksterne krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 • At noe er konfidensielt betyr at det er krav til tilgangsstyring; dette betyr i praksis å sikre at informasjon og informasjonssystemer bare er tilgjengelig for de som har et tjenstlig behov.
 • Integritet betyr å sikre at informasjon er korrekt, gyldig og fullstendig og ikke kan endres utilsiktet eller av uvedkommende.
 • Å sikre tilgjengelighet vil si at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor de tilgjengelighetskrav som er satt.

Krav til riktig klassifisering av informasjonsverdier kommer fra mange parter og har forskjellige mål:

 • Ha oversikt over hvilke verdier NTNU besitter.
 • Fastslå hvilke informasjon/system/objekt som er viktigst for å nå NTNUs mål, samt holde seg innenfor gjeldende regelverk og imøtekomme inngåtte avtaler.
 • Sortere hvilken informasjon og IKT-systemer som skal prioriteres ved en hendelse som medfører begrenset kapasitet.
 • Forenkle arbeidet med å bygge en effektiv og driftsøkonomisk informasjonsarkitektur

 

Vurdering av tilgjengelighet

Klassifisering

Nivå

Beskrivelse

Svært høy

4

Informasjonsverdien påvirker kjernevirksomheten og er kritisk for drift av universitetet.

Høy

3

Informasjonsverdien påvirker avdelinger, seksjoner eller fellesfunksjoner, men ikke drift av universitetet.

Moderat 2

Informasjonsverdien påvirker kun enkelte isolerte systemer, tjenester eller funksjoner.

Lav 1 Informasjonsverdien er isolert og påvirker kun et system, tjeneste eller et mindre antall brukere og har ingen betydning for drift av universitetet eller viktige funksjoner.

 

Vurdering av integritet

Klassifisering Nivå Beskrivelse

Svært høy

4 Det er av kritisk betydning at det avleveres autentisk og gyldig informasjon. Utilsiktet eller tilsiktet feilinformasjon vil kunne føre til feilvurderinger eller beslutninger med fatale konsekvenser. Feil i informasjonen kan medføre tap av liv, for eksempel ved feilbehandling av pasienter, eller feilkonstruksjoner i bygg. Brudd kan medføre korrupte data i sentrale systemer som fører til omfattende følgefeil og påfølgende stort tap av produsert materiale ved NTNU.
Høy 3 Den som benytter informasjonen, er avhengig av at den er autentisk og gyldig. Utilsiktet eller tilsiktet feilinformasjon vil kunne føre til feilvurderinger eller beslutninger slik at det kan medføre betydelig økonomisk tap, omdømmetap eller annen skade for NTNU, enkeltindivider eller samarbeidspartnere. Dette kan være, men ikke begrenset til; Grunndata, forskningsdata og publikasjoner hvor autentisitet er svært viktig.
Moderat 2 Den som benytter informasjonen, forventer at den er autentisk og gyldig. Feil i informasjonen kan gi moderate økonomiske skader og/eller svekket omdømme for NTNU, enkeltindivider eller samarbeidspartnere.
Lav 1 Feil påvirker ikke beslutningsprosesser
Arbeidsdokumenter, hvor feil i informasjonen ikke får negativ konsekvens i beslutningsprosesser hos den/de som benytter informasjonen.

 

Vurdering av konfidensialitet

Klassifisering Nivå Beskrivelse

Strengt fortrolig

Sort sirkel med kryss for å visualisere strengt fortrolig klassifisering.

4 Strengt fortrolig benyttes dersom det vil kunne forårsake betydelig skade for offentlige interesser, NTNU, enkeltindivider eller samarbeidspartnere at informasjonen blir kjent for uvedkommende.
Informasjon skal kun være tilgjengelig for medarbeidere med strengt kontrollerte rettigheter og som har behov for denne informasjonen for å utføre en pålagt oppgave.
Eksempler på informasjon i denne kategorien: Store mengder særlige kategorier («sensitive») personopplysninger, store mengder helseopplysninger kunnskap/forskning som inngår i eksportkontroll.

Fortrolig

Rød sirkel med kryss for å visualisere fortrolig klassifisering.

3 Fortrolig benyttes dersom det vil kunne skade offentlige interesser, NTNU, enkeltindivider eller samarbeidspartnere at informasjonen blir kjent for uvedkommende.
Informasjon skal kun være tilgjengelig for medarbeidere med kontrollerte rettigheter og som har behov for denne informasjonen for å utføre en pålagt oppgave.
Eksempler på informasjon: Særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt «sensitive personopplysninger»), herunder helseopplysninger, taushetsbelagte opplysninger.

Intern

Gul sirkel med hake for å visualisere intern klassifisering.

2 Intern benyttes om informasjon som er begrenset til å være tilgjengelig for medarbeidere for å gjennomføre pålagte oppgaver. Informasjonen kan være tilgjengelig for eksterne med kontrollerte tilgangsrettigheter.
Eksempler på informasjon: Arbeidsdokumenter, informasjon som er unntatt offentlighet, mange typer av personopplysninger.

Åpen

Grønn sirkel med hake for å visualisere åpen klassifisering.

1 Åpen informasjon som er tilgjengelig for alle uten særskilte tilgangsrettigheter. Informasjon som ikke kan skade noe eller noen, og alle kan få se. Eksempler på informasjon: Åpen kilde informasjon, offentlige websider, kursoversikter og innhold.

 

Krav til merking

a. Ved merking av informasjonsverdier skal merkingen være godt synlig.
b. Ved høyt krav til konfidensialitet (Fortrolig/Strengt Fortrolig) skal informasjonsverdien merkes med klassifisering, følgende merker skal brukes:

c. Informasjonsverdier klassifisert som Intern kan vurderes merket med følgende merking:

Roller og ansvar

Leder av HR- og HMS-avdelingen

a. er ansvarlig for at ledere og ansatte er kjent med, og har tilstrekkelig kompetanse, til å ivareta sitt ansvar i henhold til denne retningslinjen

Leder av IT-avdelingen

a. skal konsulteres ved endringer i retningslinjen

Leder av Seksjon for digital sikkerhet

a. skal konsulteres ved endringer i retningslinjen

Linjeleder

a. er ansvarlig for at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse til å klassifisere informasjon som produseres i avdelingen og at klassifisering av informasjon er en del av arbeidsrutinene

b. skal påse at avdelingen har rutiner som sikrer at informasjon som behandles, bearbeides og lagres i IKT-systemer som er godkjent for å benytte, transportere eller lagre informasjonen iht. informasjonsklassifiseringen

c. skal påse at avdelingen har rutiner for sikker oppbevaring av informasjon som gjøres tilgjengelig på papir i henhold til klassifisering av informasjonen

Systemeier

a. skal angi hvilke klassifiseringer av informasjon IKT-systemet er godkjent for å benytte, transportere og/eller lagre

Mer informasjon

Klassifisering av filer og informasjon

Informasjonssikkerhet - styrende dokumenter

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Om retningslinjen

 • Type dokument: Retningslinje
 • Forvaltes av: Leder av IT-avdelingen
 • Godkjent av: Direktør for Organisasjon og infrastruktur
 • Gjelder fra: 12.06.2023
 • Neste revisjon: 12.06.2025
 • Unntatt offentlighet: Nei
 • Referanse ISO: ISO27002:2022 5.9,5.10,5.12,5.13,8.12
 • Referanse NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet: 2.7.5
 • Referanse LOV/Regel: Sikkerhetsloven, Personvernloven, Sikkerhetsinstruksen
 • Referanse interne dokumenter: Politikk for informasjonssikkerhet

Child Pages (1)

 • Behandling av informasjon med privat IKT-utstyr

  NTNUs rutiner og retningslinjer stiller krav til at en jobber på administrerte NTNU-maskiner som er utstyrt med nødvendige sikkerhetsmekanismer for å behandle klassifisert informasjon. Noen ganger...