Wikier

Inkludere trykte bokutdrag og artikler i pensum

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal inkludere kopierte bokutdrag eller trykte artikler (kompendier) i pensum ved NTNU.

Lenker til ressurser og tidsskriftsartikler som finnes tilgjengelig på nett legges direkte i læringsplattformen.

English version - Include printed book extracts and articles in the syllabus


Universell utforming

NTNU Universitetsbiblioteket behandler kopierte bokutdrag og artikler slik at de blir universelt utformet. Dette gjør det mulig for studentene å få tilgang til innholdet i alternative formater, for eksempel ePub eller lydfil gjennom Blackboard Ally.

Vær nøye med kvaliteten på kopier du sender inn. Send så ryddige kopier som mulig, og unngå håndskrevne kommentarer og understrekninger for best mulig resultat av universell utforming.

Utdragene vil bli levert i en mappe med hver enkelt tekst som egen fil. Det er viktig at kompendiefilene lastes opp i emnerommet i Blackboard for at studentene skal få tilgang til alternative formater via Ally.

Kopinoravtalen

Dine rettigheter til å kopiere og gjenbruke tekst og annet materiale beskyttet av åndsverkloven er regulert gjennom Kopinoravtalen for universiteter og høyskoler. Avtalen regulerer rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett.

Bokutdrag som kopieres og skal gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltagere må registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert. Ved NTNU er det Universitetsbiblioteket som er ansvarlig for registrering i Bolk. Bolk er Kopinors system for klarering av rettigheter.

Til en enkelt student og kursdeltaker kan det kopieres inntil 15 % av en bok. Hvis bokutdraget utgjør mer enn 15 % av bokens totale sidetall, må det innhentes tillatelse fra de aktuelle rettighetshaverne for hele utdraget og det vil medføre kostnader som fakultetet blir fakturert for.

Slik bestiller du kompendier og registrering i Bolk

Bruk vårt bestillingsskjema i NTNU Hjelp og fyll ut:

 • Navn på emneansvarlig.
 • Emnekode og navn på emnet.
 • Hvilket år og semester innholdet skal klareres for
 • Oppdatert innholdsliste som Word-fil med korrekte og dekkende referanser for tekstutdragene (husk å oppi hvilke sidetall som skal brukes).
 • Gode kopier av bokutdragene dere ønsker å dele, som PDF-fil. Dersom et utdrag er benyttet i en tidligere bestilling trenger man ikke sende dette på nytt.

NTNU Universitetsbiblioteket sørger for å:

 • Registrere og klarere utdragene i Bolk i henhold til Kopinoravtalen.
 • Merke alle utdrag med en opphavsrettsnotis.
 • Behandle kopierte utdrag slik at de blir universelt utformet.
 • Levere utdragene til bestiller.

Emneansvarlig sørger for å:

 • Laste opp mottatte tekstutdrag i Blackboard og/eller Leganto.

Frister

For å få registrert utdragene i Bolk og behandlet dem slik at de blir universet utformet innen semesterstart har Universitetsbiblioteket følgende garantifrister:

1. mai for høstsemesteret
1. november for vårsemesteret

Bestillinger vi får inn etter garantifristen behandles etter tur.

Kontakt

 • Har du spørsmål om å inkludere trykte bokutdrag og artikler i pensum? Kontakt NTNU Universitetsbiblioteket i NTNU Hjelp
 • Ditt lokale bibliotek - hvis du har andre spørsmål

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.