Wikier

Godkjenning i Unit4 ERP

Som leder har du rollen som kostnadsgodkjenner. I økonomiprosessene gjør du godkjenningene i Unit4 ERP. 

Kostnadsgodkjennere har nå også mulighet til å godkjenne fakturaer og innkjøpsforespørsler i DFØ-appen.


Bilag til godkjenning i Unit4 ERP finner du under "Dine oppgaver" i Unit4 (oransje firekant oppe i høyre hjørne). 

Du må kontrollere at det er budsjettmessig dekning for kostnaden og at kostnaden er belastet riktig koststed og delprosjekt. 

Logg inn i Unit4

Ledere med budsjettdisponeringsmyndighet

I prosessen Behov til betaling (Btb) skal du som kostnadsgodkjenner godkjenne i forbindelse med bestilling, faktura og fakturabehandling. 

Varsling om oppgaver 

Når du mottar nye oppgaver til godkjenning kommer disse opp i oppgavelisten din i Unit4, i tillegg til at du får varsel på e-post. 

Dersom du mottar fakturaer via funksjonaliteten "Informer" i Unit 4 (tidligere informativ sirkulasjon), vil du imidlertid ikke motta noe varsel på e-post. Du bør sjekke om du har mottatt nye oppgaver daglig, da det ikke blir sendt ut noen varsel på e-post eller lignende. 

Bestilling 

For bestilling skal du kontrollere og godkjenne innkjøpsforespørselen, eller avvise den. Se instruksjonsvideo: Godkjenne innkjøpsforespørsel (dfø-video) 

Faktura 

I mange tilfeller vil en bestilling gå til automatisk match i system. Er det avvik mellom bestilling og faktura vil den komme som ny godkjenningsflyt inn i din oppgaveliste i Unit4. Dette gjelder også for faktura hvor det ikke har vært en bestilling i systemet, og for noen periodiske faktura. 

Som kostnadsgodkjenner skal du kontrollere at:

  • det er budsjettmessig dekning for utbetalingen. 
  • disposisjonen er økonomisk forsvarlig. 
  • kjøp over 100.000 NOK ekskl. mva har en avtale tilknyttet seg. 

Videresende faktura til annen BDM 

Dersom du mottar fakturaer som som ikke skal godkjennes av deg (for eksempel din egen mobilregning eller egne kjøp), kan du sende fakturaen videre i systemet. 

Det gjør du ved å gå inn på fanen "handlinger", og velge "videresend". For å få opp potensielle mottakere må du trykke "space" (mellomrom) på tastaturet ditt. 

Brukerveiledninger 

Godkjenne bilag, kreditnota, oversendelse til inkassator og oppfølging av forfalte krav 

Oppfølging av forfalte krav 

I prosessen Fordring til innbetaling (FtI) vil du som kostnadsgodkjenner bli involvert i beslutningen om hvordan kunden skal følges opp ved manglende innbetalinger.

Kreditnota 

Du må kontrollere kreditnota forslaget og godkjenne eller avvise dette i UNIT4 ERP. 

Godkjenne hovedbokbilag/Periodeavslutningsbilag 

Du henter bilaget opp i Unit4 ERP under Dine oppgaver. Er det budsjettmessig dekning for kostnaden og denne er riktig kontert godkjenner du bilaget. Hvis ikke avviser du bilaget og det returens til bilagsbehandler (attestant). 

Godkjenne endring av anlegg 

Selve anleggsregistreringen skjer i prosessene Behov til betaling. For endring av anlegg må du som kostnadsgodkjenner godkjenne disse i Anleggsmiddel-prosessen. 

Dette gjøres i forbindelse med: 

  • Bytte posteringsdimensjonsverdi = endring av koststed eller delprosjekt 
  • Overføring av anlegg til nytt eller eksisterende anlegg 
  • Nedskriving av anlegg 
  • Reversering av anleggstransaksjoner 
  • Salg av anlegg 
  • Utrangering av anlegg 

Brukerveiledning 

Godkjenne søknadsbudsjett og revidert prosjektbudsjett 

Fra 1. januar 2024 skal alle søknader om bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt (BOA-prosjekt) opprettes i prosjektsøknadsmodulen i Unit4.

Når prosjektbudsjettet er ferdigstilt, og bekreftelsesspørsmålene er besvart, skal kalkylen sendes til kostnadsgodkjenner (BDM) for godkjenning. Kostnadsgodkjenner mottar da en oppgave i Unit4, og må gå inn og vurdere de økonomiske konsekvensene av prosjektet, samt om prosjektet er akseptabelt ut ifra instituttets strategi, prosjektets risiko etc.

Kostnadsgodkjenner må også godkjenne eventuelle reviderte prosjektbudsjett i forhandlingsfasen, dersom de økonomiske rammene for prosjektet har endret seg fra søknadsfasen.

I en søknad hvor flere enheter på NTNU er involvert vil kostnadsgodkjenner ved hver enhet få i oppgave å godkjenne kalkylen og bekreftelsesspørsmålene for sitt koststed. Etter at alle har godkjent sin del av den totale søknaden vil eierinstituttets kostnadsgodkjenner få i oppgave å godkjenne NTNUs samlede søknad.

Økonomimodell 

Fra 1. januar 2023 har NTNU fått ny økonomimodell. Det innebærer at det er nye koststeder, prosjekt- og delprosjektnummer. 

Analysenummer finnes ikke lenger. 

Mer informasjon om hvordan du skal kontere og om den nye økonomimodellen.

Regelverk 

Du må sette deg inn i regelverket som gjelder for prosessområdene styring og rapportering, økonomi og lønn ved NTNU. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelingen.