Wikier

Fakultetsstyret ved SU

Fakultetsstyret er Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskaps (SUs) øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter.

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Fakultetsstyremøtet

Mandat

Pkt. 3.2.2. i NTNUs styringsreglement: Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Møteplan 2024

28. februar (ekstraordinært)

11. april

13. juni

17. oktober

12. desember

Representanter

Fakultetsstyret ved SU har i perioden 2021–2025 følgende representanter:

Eksterne representanter

 • Hilde Grimstad (styreleder), Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet
 • Alf-Petter Tenfjord, Kommunedirektør Midtre Gauldal kommune
 • Lasse Arntsen, Direktør for Oppvekst og utdanning ved Trondheim kommune

Vararepresentanter i rekkefølge:

 • Tore Nilssen, Spesialrådgiver ved SINTEF
 • Erik Stene, Fagdirektør ved Samfunn og strategi, Statens helsetilsyn
 • Rolee Aranya, Prodekan ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU
 • Karina Mathisen, Prodekan ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Studentrepresentanter

Vararepresentant:

Interne representanter

Fast ansatt i vitenskapelige undervisnings- og forskerstilling

Representanter for fast tilsatt undervisnings- og forskningspersonale er valgt i vårsemesteret 2021 med funksjonstid til 31. juli 2025

Vararepresentanter i rekkefølge:

Midlertidig ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling

Funksjonstid fra 1. august 2023 til 31. juli 2024

Vararepresentant:

Teknisk-administrativt ansatt

Representanter for fast og midlertidig ansatt teknisk administrativt personale med funksjonstid til 31. juli 2025

Vararepresentant:

Sammensetning

Fakultetsstyret skal være sammensatt av:

 • Ekstern styreleder
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder
 • 3 representanter for vitenskapelige ansatte
 • 1 representant for midlertidig ansatte
 • 1 representant for teknisk-administrative ansatte
 • 2 representanter for studentene

Tidigere møteprotokoller

2017

2016

2015

2014

Kontakt

Sekretær i Fakultetsstyret er dekan Tine Arntzen Hestbek.
Fakultetsstyret administreres av Liv Alfhild Unhjem og Kenneth T. Kjelsnes.

Sentral ledelse og administrasjon ved NTNU