Wikier

Likestilling og...

Årsrapportering likestilling og mangfold

Her får du som leder informasjon om hvordan gjennomføringen av de ulike stegene i rapporteringen foregår.

Rapporten er en del av den årlige rapporteringen ved NTNU og bestilling til enhetene går ut i regi av Virk i begynnelsen av desember.

Rapporteringsskjema

Seksjon HR NTNU utarbeider rapporteringsskjemaet til alle aktuelle enheter.

  • Lenke til skjema sendes ut sammen med forespørsel om årsrapportering fra Avdeling for Virksomhetsstyring i begynnelsen av desember og følger fristene satt i denne.
  • Rapporteringsskjema i PDF-format
  • Seksjonen utarbeider en årsrapport basert på den innhentede informasjonen.
  • Informasjon om aktiviteter og måloppnåelse legges fram til styret ved NTNU som egen sak påfølgende vår.

Rapporteringsenheter

Fakultetene, vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen.

Ansvar for gjennomføring

Linjeleder (Administrativ leder fakultet, Museumsdirektør, Avdelingsleder) er ansvarlig for at utfylling og innsending av rapporteringsskjemaet gjennomføres ved egen enhet.

Gjennomføring av rapportering

  • Linjeleder mottar e-post fra Nettskjema.
  • Ved mottak av skjema kobles arbeidsgruppe for likestilling og mangfold på for å fylle ut data.
    • Arbeidsgruppen består av representant fra ledelse, HR, tillitsvalgt og Likestilling- og mangfoldsombud. Gruppen skal arbeide ut fra krav i aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestilling og diskrimineringsloven. Gruppen skal arbeide etter et etablert årshjul og fremgangsmåte som beskrevet hos Bufdir. Enten bør gruppen som en helhet, eller en valgt representant fra gruppen, være delaktig i utfylling av rapporten. Lenke til pdf av rapporten (kommer).

Dersom linjeleder er forhindret fra å utfylle og sende inn rapporten, ta kontakt med Likestilling og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland.

  • Linjeleder passer på at rapporten er fylt ut og sendt inn innen tidsfristen.

Formål

Formålet med likestilling og mangfoldsrapporten er en gjennomgang av utfordringer og tiltak ved de ulike enhetene. Gjennomgangen styrker bevissthet om arbeidet ved enheten, gir informasjon til ledelsen om fremdrift og bidrar til oppfylling av rapporteringskravet i Likestilling og diskrimineringsloven.

Resultatene behandles av Seksjon for HR NTNU og danner grunnlag for NTNUs likestilling og mangfoldsrapport til NTNU styret.

Ansvarlig for utarbeidelse av skjemaet er seksjon for HR NTNU, HR- og HMS-avdelingen.

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med Janet Rautio Øverland, Likestilling og mangfoldsrådgiver.