Wikier

Utvalg for likestilling og mangfold

Her finner du mandat og sammensetning for Utvalg for likestilling og mangfold.

English version: Committee for Gender Equality and Diversity

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med likestilling

Mandat

For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og utviklingsplan for likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele organisasjonen.

Funksjonsperiode for Utviklingsplan er 2023-2025.

Formål

Formålet med utvalget er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalget skal bidra til et inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold.

Utvalget skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen.

Organisering og sammensetning

  • Utvalgets medlemmer skal ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i organisasjonen og ha godt kunnskapsgrunnlag og engasjement for arbeidet.
  • Utvalget skal ha representanter fra fakulteter/institutter, administrasjon, studentorganisasjon, fagforening og en ekstern representant. Funksjonsperioden er tre år.
  • Leder velges for ett år av gangen blant medlemmene av utvalget (det akademiske året).
  • Representant fra Studenttinget oppnevnes for ett år av gangen.
  • Representantene fra fellesadministrasjonen bistår leder i organiseringen av arbeidet.
  • Utvalget har et eget budsjett til disposisjon og innhenter supplerende kompetanse ved behov.
  • Ansvaret for likestilling- og mangfoldsarbeidet ved NTNU ligger hos rektor, utvalget rapporterer til organisasjonsdirektøren.

Medlemmer

Medlemmer i utvalg for likestilling og mangfold sept 2021-juli 2025

Sekretariat: Janet Rautio Øverland, likestillings- og mangfoldsrådgiver, HR- og HMS-avdelingen

Referat

2021

2020

2019

2018