Wikier

Liferay - bygge...

Utdaterte nettsider

NTNUs nettsted skal til enhver tid være oppdatert med gyldig informasjon. Ansvar for innhold følger linja, og alle enheter må passe på at utdatert innhold blir slettet eller merket med utdatert.


Se også:
Temaside om web


Slik behandler du ulike nettsider

Noen nettsider skal og bør være tilgjengelig etter at prosjektet er over eller informasjonen er utdatert – ut fra lovpålagte krav eller nyttehensyn.

  • Studieprogram: Nettsidene skal ligge tilgjengelig så lenge det er studenter med studierett på programmet.
  • Forskningsprosjekt: Her vil det variere. Ut fra type prosjekt har for eksempel EU krav til at nettsted skal ligge tilgjengelig fra to til fem år, så dette må sjekkes ut med prosjektet. Se kulepunktet om EU-prosjekt på denne nettsiden.
  • Administrative prosjekt: Kan ligge på nett inntil to år etter at prosjektet er over.
  • Konferanser: Kan ligge på nett inntil to år etter at konferansen ble avsluttet.

Markér alltid utdaterte nettsider

Felles for alle utdaterte nettsider/dokumenter som av en grunn fortsatt skal ligge tilgjengelig, er at de skal markeres på en måte som tydelig viser at innholdet ikke lenger er gyldig.

Dette gjør du for eksempel ved å lage en widget med informasjon som du krysspubliserer i toppen på hver nettside.

Utdaterte nettsider skal også være oppdaterte

NTNU har lovpålagte krav til universell utforming, dette gjelder også utdaterte nettsider som fortsatt ligger tilgjengelig. Eier av nettsiden bør også sikre at sidene følger krav til universell utforming, samt at det ikke er lenkefeil på nettsiden.

Sjekkliste

  • Før nettsiden etableres, avklar med innholdseier hvor lenge nettsiden skal forvaltes etter at prosjektet er over eller innholdet blir utdatert på annen måte.
  • Bruk SiteImprove til å finne innhold, dokument og opplenking.

Arkivering av nettsider

I noen få tilfeller kan det være nyttig å arkivere nettsider.

Kontakt

Kontakt nettredaktør eller NTNUs sentrale nettredaksjon.

3147 Visninger