Wikier

Utdanningsutvalget ved IV

Ansvarsområder for, og sammensetning av, utdanningskomitéen ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg

Innkalling og referater

Her finner du agenda, referater og framtidige møtedatoer:

For medlemmer (logg inn i møteverktøyet)

For alle (offentlig)

Mandat utdanningsutvalg - IV

Utdanningsutvalget ved IV er rådgivende ovenfor dekan og skal uttale seg i prinsipielle saker som angår all utdanning ved fakultetet, med unntak av doktorgradsutdanning. Utvalget skal ha en aktiv rolle i arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet ved fakultetet.

Oppgaver utdanningsutvalg - IV

Sentrale oppgaver for fakultetets utdanningsutvalg er:

  • Foreslå utviklingstiltak innenfor program- og emneportefølje i tråd med gjeldende utdanningsstrategi
  • Rådgi dekan og instituttledere i saker av strategisk og økonomisk karakter
  • Kvalitetssikre utvikling av fakultetets studietilbud (studieplaner, emner og studieprogramportefølje) før behandling av vedtaksmyndighet (dekan, FUS, FUI)
  • Iverksette tiltak knyttet til utdanningskvalitet, studieplanutvikling og læringsmiljø fra det sentrale Utdanningsutvalget FUS og FUI
  • Utvikle og følge opp fakultetets strategi- og handlingsplaner innen utdanning, inkludert studentrekruttering
  • Foreslå høringsuttalelser på vegne av IV i saker som angår utdanning

Medlemmer

Utdanningsseksjonen er sekretariat for utvalget.

Se også oversikt over studieprogramråd ved IV-fakultetet