Wikier

Råd og utvalg ved...

Utdanningsutvalget ved ØK

Sammensetning:

Medlemmer

Vara

 
Ann-Charlott Pedersen   Prodekan for utdanning (leder)
Tim Torvatn   Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Per Tovmo   Institutt for samfunnsøkonomi
Frode Kjærland   NTNU Handelshøyskolen
Anne Grethe Syversen   Fagseksjon for økonomi og ledelse
Hanne Rustad   Eksperter i Team
Barbro Fjørtoft Mark Pasquine Institutt for internasjonal forretningsdrift
Siri Marte Persson Benjamin André Pettersen Studentrepresentant (2022-2023)
Eline Bodin Kasper Solberg Lislevand Studentrepresentant (2022-2023)

Utvalgets sekretær: Hege Barreth Jacobsen

Se også: Protokoller og referater

 

Mandat

For å bidra til en god forvaltning av Fakultet for økonomis samlede utdanningsportefølje, herunder å styrke samarbeid og faglig integrasjon innen utdanning, etableres et felles utdanningsutvalg mellom alle instituttene under Fakultet for økonomi.

ØK sitt utdanningsutvalg (UU-ØK) skal ha et overordnet ansvar for oppfølging av utdanningsaktiviteten som foregår i samarbeid mellom alle instituttene ved ØK.

 • UØK er et underutvalg av Dekanat- og Instituttledermøter ved Fakultet for økonomi og rapporterer til Dekan. Dekan kan be utvalget om råd i alle utdanningsrelaterte spørsmål.
 • Utvalget skal gi råd til fakultetets ledelse i saker som angår utdanning.
 • UØK har en tydelig rolle i den årlige studieporteføljeprosessen.
 • Utvalget skal bidra til å styrke utdanningssamarbeidet mellom institutt som inngår i Fakultet for økonomi. Utvalget sitt ansvarsområde omfatter den samlede utdanningsporteføljen som instituttene i ulik grad samarbeider om og er underlagt Fakultet for økonomi.
 • Utvalget har et ansvar for å følge opp det faglige integrasjonsarbeidet rettet mot hele NTNU, og å jobbe for økt samarbeid mellom andre fakultet og institutt for å utvikle NTNUs teknologiske faglige profil ved Fakultet for økonomi.
 • Utvalget skal identifisere tiltak for å realisere felles strategiske mål innen utdanning, og fremme forslag på tiltak og implementering av disse overfor Dekanat- (DKM) og Instituttledermøter (ILM).
 • UØK skal rapportere på studiekvalitet og –aktivitet. Alle institutt skal rapportere i linja og deretter fra instituttleder til UØK. UØK utarbeider samlet rapport med vurdering og anbefalinger til fakultetets ledelse.
 • Utvalgene bestemmer selv egen møtefrekvens og kan på eget initiativ drøfte og fremme forslag innenfor aspekter av fakultetets utdanningsvirksomhet
 • Referat fra UØK-møter gjøres tilgjengelig alle involverte institutt.
 • Utdanningsutvalget skal arbeide for en god og samlet studieportefølje, utvikle og ligge til rette for samarbeid og utvikling av alle studier – bachelor- og masterstudier samt etter- og videreutdanningstilbud, knyttet til fakultetet. 

Noen sentrale oppgaver for Utdanningsutvalget ved Fakultet for økonomi (UØK):

 • Utdanningsledelse i forhold til samlet studieportefølje
 • Rådgi dekan i saker som gjelder utdanning
 • Faglig integrasjon og økt samarbeid på tvers av institutter
 • Utarbeide forslag til strategi- og handlingsplaner innen utdanning og læringskvalitet
 • Følge opp den årlige studieporteføljeprosessen ved Fakultet for økonomi
 • Koordinere og rapportere arbeidet med utdanningskvalitet/kvalitetssikring ved Fakultet for økonomi til NTNU Utdanningsutvalget og Rektor
 • Utvikling av studieprogramporteføljen nasjonalt og internasjonalt på bachelor- og masternivå, samt innenfor etter- og videreutdanningsområdet.
 • Fremme forslag innenfor alle aspekter av fakultetets utdannings- og undervisningsvirksomhet. 
2153 Visninger