Wikier

Systematiske søk

Et systematisk søk utgjør fundamentet i systematiske kunnskapsoversikter og stiller betydelige krav til både kunnskap og ferdigheter i strukturert søking. NTNU Universitetsbibliotekets søkespesialister tilbyr støtte til forskere, ph.d.-stipendiater og klinikere ved NTNU og St. Olav med prosjekt som tar sikte på å gjennomføre og publisere systematiske kunnskapsoversikter. For generell søkehjelp, se nettside om litteratursøk og avansert litteratursøk.

English version - Systematic searching


Systematiske kunnskapsoversikter

Systematiske kunnskapsoversikter (systematiske oversikter, kartleggende oversikter og lignende), kjennetegnes ved at de baserer seg på en systematisk- og dokumentert gjennomgang av all relevant litteratur innen et avgrenset område eller tema. Dersom du ønsker å vite mer om systematiske oversikter anbefaler vi at du tar en kikk på nettressursen PhD On Track.

Hva er systematiske søk?

Et systematisk søk kjennetegnes av omfattende strukturert søking der informasjonsinnhentingen er planmessig, begrunnet, dokumentert og etterprøvbar.

For å sikre identifisering av mest mulig av den relevante litteraturen innenfor et område, benyttes strukturert søking i flere ulike fagdatabaser med utstrakt bruk av relevante kontrollerte emneord og fritekstord. Et systematisk søk skiller seg altså vesentlig fra et Google-søk, der man gjerne prøver seg fram med forskjellige ord til man finner noe aktuelt.

I tillegg til planlegging, krever et systematisk søk grundig dokumentasjon, slik at søket kan gjentas og resultatene verifiseres. Utvikling, gjennomføring og dokumentasjon av et systematisk søk er tidskrevende og stiller betydelige krav til både kunnskap og ferdigheter innen strukturert søking.

Hvordan gjennomføre systematiske søk?

For å gjennomføre et systematisk søk bør du ha en grunnleggende forståelse av prinsippene for strukturert søking, bruk av kontrollerte emneord og fritekstord, kjennskap til relevante databaser, samt kunnskap om hvordan disse fungerer. Her finner du noen eksempler på strukturerte søk fra ulike fagdisipliner.

Du bør også ha en plan for håndtering av referansene som identifiseres i de ulike databasene. Dersom du har behov for introduksjon til litteratursøking, eller en oppfriskning, anbefales det at du deltar på et av bibliotekets åpne kurs i litteratursøking, eller at du gjennomfører vårt nettkurs i systematisk søking.

Hvem kan få støtte til systematiske søk?

Alle forskere, ph.d.-stipendiater og klinikere ved NTNU eller St. Olav, med prosjekt som tar sikte på å gjennomføre og publisere en systematisk kunnskapsoversikt, kan få støtte fra søkespesialistene ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Dersom ønskelig, kan en av våre søkespesialister samarbeide aktivt inn i prosjekt med systematiske kunnskapsoversikter, gjennom å ta ansvar for utvikling og gjennomføring av det systematiske søket. Dette er imidlertid en både tidskrevende og sentral del av systematiske kunnskapsoversikter og fordrer kreditering av bidraget gjennom medforfatterskap i publikasjon. Grunnet begrenset kapasitet kan det være noe ventetid og det er derfor lurt å ta kontakt på et tidlig tidspunkt.

Masterstudenter som skal gjennomføre en systematisk kunnskapsoversikt har i utgangspunktet ikke tilgang til tilsvarende tjenester, grunnet begrenset kapasitet. Etter nærmere avtale, og avhengig av ledig kapasitet, kan en av Universitetsbibliotekets søkespesialister bidra som biveileder i masterprosjekter med konkret plan om publisering av en systematisk kunnskapsoversikt.

Hva kan bibliotekets søkespesialister bidra med?

Generell hjelp og veiledning

 • Hjelp til å formulere problemstillingen.
 • Tips til kartlegging av aktuelle kontrollerte emneord og fritekstord knyttet til problemstillingen (for eksempel med bruk av Pico-skjema).
 • Anbefaling av aktuelle databaser som er relevante for problemstillingen.
 • Tips til utvikling av søkestrategi og tilpasning til aktuelle databaser.
 • Tips knyttet til referansehåndtering, protokoll og dokumentasjon.
 • Tips om aktuelle verktøy til screening av referanser (Rayyan, PICO portal, etc.)

Etter avtale om prosjektsamarbeid

Bidrar søkespesialist med:

 • Bidra til utvikling av protokoll.
 • Kartlegge aktuelle søketermer og utvikle søkestrategi.
 • Gjennomføre søk i avtalte databaser.
 • Levere søkeresultat i form av et samlet dublett-fritt referansebibliotek.
 • Oppdatere søk ved behov. Skrive utkast til beskrivelse av litteratursøk, samt dokumentasjon av søkestrategier, til metodekapittel i publikasjon.
 • Eventuelt bidra på andre måter inn i prosjekt etter nærmere avtale.

Bidrar bestiller med:

 • En avgrenset problemstilling i form av et konsist og klart formulert spørsmål.
 • Sette deg inn i grunnleggende metodikk for systematiske kunnskapsoversikter.
 • Oppstartsmøte og fortløpende kommunikasjon mellom deg og søkespesialist gjennom prosessen.
 • Aktuelle søkeord og kilder som kan brukes, avgrensinger og referanser.
 • Avgrensinger eller inklusjonskriterier i søket.
 • Dette kan være bestemte studiedesign som er aktuelle, tidsperiode, språk, dokumenttype, fagfellevurderte artikler, konferanserapporter mm.
 • Sporingsartikler: relevante artikler som bør dukke opp i trefflisten for å sjekke søkets kvalitet.

 

Eksempler på vitenskapelige artikler med bidrag fra biblioteket

 • Aukan, M. I., Coutinho, S., Pedersen, S. A., Simpson, M. R., & Martins, C. (2023). Differences in gastrointestinal hormones and appetite ratings between individuals with and without obesity—A systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 24(2). https://doi.org/10.1111/obr.13531
 • Balaj, M., York, H. W., Sripada, K., Besnier, E., Vonen, H. D., Aravkin, A. Y., Friedman, J., Griswold, M., Jensen, M. R., Mohammad, T., Mullany, E. C., Solhaug, S., Sorensen, R., Stonkute, D., Tallaksen, A., Whisnant, J., Zheng, P., Gakidou, E. & Eikemo, T. A. (2021). Parental education and inequalities in child mortality: a global systematic review and meta-analysis. The Lancet, 398(10300), 608-620. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00534-1
 • Beck, K. C., Balaj, M., Donadello, L., Mohammad, T., Vonen, H. D., Degail, C., ... & Eikemo, T. A. (2022). Educational inequalities in adult mortality: a systematic review and meta-analysis of the Asia Pacific region. BMJ open, 12(8), e059042.
 • Bjørnerås, A. B., Witsø, A. E., Kvam, L., Eide, A. H., Jahren, L., & Horghagen, S. (2022). Identifying Key Concepts in Ambassador Interventions for Students with Disabilities in Higher Education: A Scoping Review. International Journal of Disability, Development and Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/1034912X.2022.2095558
 • Falch-Madsen, J., Wichstrøm, L., Pallesen, S., Jensen, M. R., Bertheussen, L., Solhaug, S., & Steinsbekk, S. (2021). Predictors of diagnostically defined insomnia in child and adolescent community samples: A literature review. Sleep Medicine, 87, 241-249. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.09.003
 • Holgersen, K. H., Pedersen, S. A., Brattland, H., & Hynnekleiv, T. (2022). A scoping review of studies into crisis resolution teams in community mental health services. Nordic Journal of Psychiatry, 76(8), 565-574. https://doi.org/10.1080/08039488.2022.2029941
 • Kaasbøll, J., Pedersen, S. A., & Paulsen, V. (2022). What is known about the LGBTQ perspective in child welfare services: A scoping review. Child & Family Social Work, 27(2), 358-369. https://doi.org/10.1111/cfs.12894
 • Raman, J., Spirou, D., Jahren, L., & Eik-Nes, T. T. (2020). The clinical obesity maintenance model: A theoretical framework for bariatric psychology. Frontiers in endocrinology, 11, 563. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00563
 • Tingö, L., Ahlberg, E., Johansson, L., Pedersen, S. A., Chawla, K., Sætrom, P., ... & Simpson, M. R. (2021). Non-Coding RNAs in human breast milk: A systematic review. Frontiers in immunology, 12https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.725323
 • Weiss, D., Rydland, H. T., Øversveen, E., Jensen, M. R., Solhaug, S., & Krokstad, S. (2018). Innovative technologies and social inequalities in health: a scoping review of the literature. PloS one, 13(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195447
 • Ystgaard, K. F., Atzori, L., Palma, D., Heegaard, P. E., Bertheussen, L. E., Jensen, M. R., & De Moor, K. (2023). Review of the theory, principles, and design requirements of human-centric Internet of Things (IoT). Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-33. https://doi.org/10.1007/s12652-023-04539-3

 

Kontakt

 • NTNU Hjelp - Hvis du ønsker hjelp til systematiske søk eller har spørsmål

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.