Wikier

Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik

Studiekvalitetsutvalget (SKU) er et rådgivende utvalg som skal fremme god studiekvalitet for studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik, blant annet som ledd i viserektors fokusområde «læringsmiljø», sammen med Læringsmiljøutvalget.Mandat og sammensetning

Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik har følgende mandat og sammensetning, godkjent av Campusråd:

Mandat

Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik skal være et rådgivende utvalg for viserektor når det gjelder fellesaktiviteter for å fremme god studiekvalitet på Gjøvik.

Studiekvalitetsutvalget skal bidra til at studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik er godt kjent med NTNUs Kvalitetssystem for utdanning.

Studiekvalitetsutvalget skal foreslå tiltak for å bedre studiekvaliteten ved NTNU i Gjøvik.

Studiekvalitetsutvalget skal holde seg orientert om utviklingen innenfor studiekvalitet i UH-sektoren, som Studiebarometeret etc.

Studiekvalitetsutvalget har ansvar for gjennomføring av følgende aktiviteter:

 • Kvalitetsseminaret
 • Pedagogisk lunsj/seminarer
 • Studiekvalitetsprisen (egne statutter)
 • Studieteknikk-prisen UNSTUKK (frem til og med 2022)

Sammensetning og funksjonstid

Studiekvalitetsutvalget skal ha vitenskapelig ansatte medlemmer fra de tre instituttene med egen instituttleder på Gjøvik, samt en representant for faggruppene. Institutter som har nestleder for utdanning, bør være representert ved denne.

Universitetsbiblioteket (UB), Seksjon for digital sikkerhet og Læringsstøttesenteret skal være representert med en felles person.

Studiekvalitetsutvalget skal ha to studentrepresentanter, hvorav leder av Studentparlamentet er den ene.

Studiekvalitetsutvalget konstituerer seg selv, men skal ledes av en av nestlederne for utdanning.

Studiekvalitetsutvalget skal ha et sekretariat ledet av Seksjon for utdanning.

Studiekvalitetsutvalgets ansattmedlemmer har en funksjonstid på tre år, mens studentrepresentantene utpekes årlig av Studentparlamentet.

Sammensetning av SKU 2022 – 2024:

Jfr. kriteriene for sammensetning av SKU, er følgende medarbeidere ved NTNU i Gjøvik oppnevnt for perioden:

 • Halgeir Leiknes, Universitetslektor ved IE/IEL
 • Sigrid Wangensten, professor ved Institutt for helsevitenskap (IHG)
 • Rune Hjelsvold, professor ved Institutt datateknologi og informatikk (IDI)
 • Shifteh Mihanyar, førsteamanuensis, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)
 • Kristin Aldo, Universitetsbiblioteket (i permisjon fra 1.6.23 i ett år)
 • Torbjørn S Jacobsen, Seksjon for læringsstøtte
 • Marielle Horve, medlem i Studentparlamentet
 • Sigrid Blystad, leder av Studentparlamentet (sitter for ett år) og medlem av SKU
 • Gunn Rognstad ved Seksjon for utdanning, leder av utvalget

Seniorkonsulent Anne Aandalen er sekretær.

Kvalitetsseminaret

Kvalitetsseminaret har som formål å øke studenters og ansattes motivasjon for å bedre utdanningskvaliteten og læringsmiljøet ved NTNU i Gjøvik. Seminaret arrangeres hver høst og er en viktig arena for dialog og samarbeid, der studentene og studiekvaliteten står i sentrum. Til seminaret inviteres studentledere og studenttillitsvalgte, og universitetets faglige og administrative ledere.

Studiekvalitetsprisen

Studiekvalitetsutvalget deler hvert år ut en studiekvalitetspris til en ansatt (en person eller gruppe ansatte) som har markert seg i arbeidet med å bedre studiekvaliteten ved NTNU i Gjøvik. Studiekvalitet er knyttet til forhold som er av betydning for studentenes læringsprosess og utbytte av studiene.

Både studenter og ansatte kan nominere ansatte som kandidater til Studiekvalitetsprisen.

Meld inn ditt forslag til hvem du synes fortjener årets Studiekvalitetspris ved å sende en e-post til anne.aandalen@ntnu.no i Studiekvalitetsutvalget.

Vi ber om at begrunnelse gis i henhold til kriteriene for å få tildelt prisen: Læringsmetoder, læringsmiljø og kvalitetsutvikling. Du kan lese mer utfyllende om kriteriene i Statutter for Studiekvalitetsprisen.

Prisen kan ikke tildeles samme person eller gruppe innenfor en femårsperiode.

Disse er tildelt prisen de siste årene:

 • 2023 – Terje Ødegården
 • 2022 – Erik Hjelmås og Ernst Gunnar Gran
 • 2021 – Tormod Urke
 • 2020 – Ole Lund, Ole Wattne og Eivind Arnstein Johansen
 • 2019 – Mariusz Nowostawski
 • 2018 – Simon McCallum
 • 2017 – Mohammad Derawi
 • 2016 – Solveig Struksnes
 • 2015 – Bernt Tore Jensen
 • 2014 – Håkon Sørum og Jens Barland

Historien

Studiekvalitetsutvalget (SKU) på Gjøvik ble opprettet ved et styrevedtak i 1994, med mandat å drøfte og foreslå tiltak for å bedre studiekvaliteten i utdanningene ved den gang Høgskolen i Gjøvik. Studiekvalitetsbegrepet omfattet studentkvalitet, sosial kvalitet, fagkvalitet og rammekvalitet. Prioriterte arbeidsområder var førsteårsstudenten, høgskolepedagogikk og undervisningsevaluering.

SKU har vært rådgivere for utvikling av pedagogisk virksomhet på Gjøvik, sett i lys av den til enhver tid gjeldene strategiske plan. Konkrete ansvarsområder har vært høgskolepedagogikk, UNSTUKK/studieteknikk-pris, pedagogisk lunsj og Kvalitetsseminaret – det siste som det mest ressurskrevende, men kanskje også noe av det som har vært spesielt for HiG/NTNU i Gjøvik. Det ble også gjennomført et større prosjekt; iForkant, med fokus på å få lavere strykprosent og forhindre frafall. SKU har hatt en representant fra hver av de tidligere avdelingene, en fra biblioteket, en fra høgskoleped-miljøet samt to studentrepresentanter.

Fra januar 2018 ønsker viserektor fortsatt et Studiekvalitetsutvalg ved NTNU i Gjøvik, blant annet som ledd i viserektors fokusområde «læringsmiljø», sammen med Læringsmiljøutvalget.