Wikier

Søke om status som merittert underviser

Informasjon, søknadskriterier og vedlegg for deg som ønsker å søke om status som merittert underviser ved NTNU 2024.

Fra 1.mars 2024 er det mulig å søke om status som merittert underviser ved NTNU. Innlevering av søknad på www.ntnu.no/merittering fra juni 2024. Søknadsfrist er 31.august 2024 kl. 23.59 norsk tid.


English version: Apply for the status of an excellent teaching practioner


For deg som tenker å søke om status som merittert underviser er det helt nødvendig at du setter deg inn i formelle krav for å søke og formelle krav til søknad ved å lese søknadsveileder.

Alle søknader skal struktureres ut fra de fire hovedkriteriene.

Søker bør så tidlig som mulig i søknadsprosessen ta kontakt med instituttleder.

Søknader som har formelle feil avvises.

Se video: Hvorfor bli merittert?


Hvem kan søke status som merittert underviser?

Dersom du oppfyller de formelle kravene under kan du søke:

 • Vitenskapelige ansatte i faste stillinger i alle stillingskategorier kan søke, med unntak av phd-studenter/kandidater, post.doc og spesialistkandidater
 • Søkere må ha minimum 5 års erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • Søkere skal dokumentere utdanningsfaglig kompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse (p.t. krav om 200 timer universitetspedagogisk utdanning)

Søkere som ikke oppfyller formelle krav, vil bli avvist uten videre fagfellevurdering.

Søknader som har formelle feil avvises.

Ofte stilte spørsmål (oppdatert 28.02.24)


Hovedkriterier for vurdering av søknad

Søknaden din på status som merittert underviser vurderes videre etter følgende fire hovedkriterier:

1. Fokus på studenters læring

Dette innebærer at søkeren dokumenterer at hen

 • har arbeidet systematisk og over tid med utvikling av undervisning for å forbedre studentenes læringsutbytte i både emne- og programperspektiv, og reflekterer over denne utviklingen
 • arbeider systematisk med og anvender tilbakemeldinger fra studenter og kollegaer for å videretvikle undervisning og læringsmiljø i emner og studieprogram

2. En profesjonell utvikling som underviser

Dette innebærer at søkeren dokumenterer at hen

 • systematisk og over tid har utviklet, prøvd ut og reflektert over undervisnings-, lærings- og vurderingsformer i egen undervisning, og/eller gjennom systematisk utviklingsarbeid og utdanningsledelse på emne- og studieprogramnivå
 • kan vise til konkrete planer for utviklingsarbeid og videreutvikling av egen undervisningskompetanse og praksis

3. En utforskende tilnærming til undervisning

Dette innebærer at søkeren dokumenterer at hen

 • begrunner sammenhengene mellom læringsutbyttebeskrivelser og valg av undervisnings- og vurderingsformer i både emne- og programperspektiv
 • reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet, fra planlegging og utprøving, til analyse av studentenes læring, med støtte i relevant forskning og teori om undervisning, læring og vurdering

4. En kollegial holdning og praksis  

Dette innebærer at søkeren dokumenterer at hen

 • har samarbeidet jevnlig og over tid med studenter, kollegaer, ledelse og andre om utviklingsarbeid for å forbedre utdanningskvalitet i emner- og studieprogram
 • har tatt initativ til og bidrar aktivt til erfarningsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø

Les søknadsveileder for ytterligere informasjon (PDF)


Søknad om status som merittert underviser

Søknaden skrives som et refleksjonsnotat, og skal struktureres ut fra de fire hovedkriteriene.

Gjennom søknaden begrunner og dokumenteter du hvordan ditt arbeid med undervisning, læring og utdanning er meritterende.

Som søker bør du sette deg grundig inn i søknadsveilederen for utfyllende informasjon om formelle krav til søknad og søknadskriteriene.

Formelle krav til søknad

Les søknadsveileder (PDF)

Søknader som har formelle feil avvises.


Vedlegg til søknaden

Under kan du laste ned maler for obligatoriske vedlegg til søknaden.

Pedagogisk CV: CV skal omfatte utdanning og utdanningsfaglig kompetanse, undervisningserfaring, utviklingsprosjekt og utdanningsfaglig samarbeid, erfaringsdeling og eventuelt utdanningsfaglig ledelse. Maksimum 4 sider.

Last ned mal for pedagogisk CV(DOCX) | CV-mal i PDF-format

Brev fra instituttleder: Ledelsen ved ditt institutt/enhet må skrive et vedlegg som inneholder en forpliktende plan for hvordan din kompetanse som merittert underviser skal brukes ved tildeling for å sikre at søknaden forankres i instituttets virksomhet.

Last ned mal instituttleders brev(DOCX) | Mal for brev i PDF-format

Andre vedlegg

Vedleggene skal inneholde tilrettelagt dokumentasjon for fagfellevurderingen. Studentevalueringer som vedlegg kan være interessante hvis du skriver dine refleksjoner om tilbakemeldingene studentene har gitt, hvilke tiltak som ble iverksatt og hvilke virkninger dette fikk for emnet og/eller studieprogrammet. Det er viktig at du synliggjør og begrunner hvordan innholdet i vedleggene er relevant for søknaden.

Omfang av vedlegg er beskrevet i søknadsveileder og i formelle krav til søknad.


Søknadsfrist og tidsplan

Det vil være årlig utlysning for status som merittert underviser ved NTNU.

Se oversikt over tidsfrister og fagfellevurdering for søkere


Webinarer og seminar

Søkere kan melde seg på webinarer og seminar våren 2024. Dette er et tilbud for å gi søkere informasjon om søknadsprosess og søknadsskriving.


Insentiver for meritterte undervisere

Ansatte som tildeles tittelen merittert underviser gis lønnsforhøyelse på 50 000 kr i tråd med særavtale. Det blir også tildelt midler til et utviklingsprosjekt som den meritterte skal lede for å utvikle utdanningskvaliteten på instituttet (150 000 kr i 2024). Tildeling forutsetter at den meritterte kan lede og gjennomføre utviklingsprosjektet.

Ansatte med tittelen merittert underviser forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning ved NTNU, delta som fagfelle ved utlysninger merittering og være medlem av NTNUs pedagogiske akademi.


Alle skjema og vedlegg for merittering 2024

Oversikt over skjema og vedlegg til søknadsprosessen:


Referanser til modell i søknadsveileder

Assessing and rewarding excellent academic teachers for the benefit of an organization (Roxå & Olsson, 2013)

Developing a quality culture through the Scholarship of Teaching and Learning (Mårtensson, Roxå & Olsson, 2010)

Pedagogical competence - a development perspective from Lund university (Olsson, Mårtensson & Roxå, 2010)

Kontakt

Har du spørsmål? Send e-post til merittering@ntnu.no


Tilbake til forsiden om pedagogisk merittering