Wikier

Søke om status som merittert underviser

Informasjon, søknadskriterier og vedlegg for deg som ønsker å søke om status som merittert underviser ved NTNU 2023.


English version: Apply for the status of an excellent teaching practioner


Fra 1.mars 2023 er det mulig å søke om status som merittert underviser ved NTNU. Lenke til innlevering av søknad vil bli lagt til denne siden og på ntnu.no/merittering i løpet av juni 2023.

Hvem kan søke status som merittert underviser?

Dersom du oppfyller de formelle kravene under kan du søke:

 • Vitenskapelige ansatte i faste stillinger i alle stillingskategorier kan søke, med unntak av phd-studenter/kandidater, post.doc og spesialistkandidater
 • Søkere må ha minimum 5 års erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • Søkere skal dokumentere utdanningsfaglig kompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse (p.t. krav om 200 timer universitetspedagogisk utdanning)

Søkere som ikke oppfyller formelle krav, vil bli avvist uten videre fagfellevurdering. Søkere må også følge formelle krav til søknad som er beskrevet i søknadsveileder.

Se video:Hvorfor bli merittert?

Ofte stilte spørsmål (oppdatert 08.02.23)


Hovedkriterier for vurdering av søknad

Søknaden din på status som merittert underviser vurderes videre etter følgende fire hovedkriterier:

1. Fokus på studenters læring

Dette innebærer at du som søker

 • har arbeidet systematisk over tid med utvikling av undervisning for å forbedre studentenes læringsutbytte i både emne- og programperspektiv, og reflekterer over denne utviklingen
 • arbeider systematisk med og anvender tilbakemeldinger fra studenter og kollegaer for å videreutvikle undervisning og læringsmiljø i emner og studieprogram

2. En profesjonell utvikling som underviser

Dette innebærer at du som søker

 • over tid har prøvd ut og utviklet undervisnings- og vurderingsformer, og anvender deg av systematisk og kontinuerlig kvalitetsutvikling for å reflektere over innhold og læring i egen undervisning
 • kan vise til konkrete planer for utviklingsarbeid og videreutvikling av egen undervisningskompetanse og praksis  

3. En utforskende tilnærming til undervisning

Dette innebærer at du som søker  

 • begrunner sammenhengene mellom læringsutbyttebeskrivelser og valg av undervisnings- og vurderingsformer i både emne- og programperspektiv 
 • reflekterer over din egen undervisningsvirksomhet, fra planlegging og utprøving, til analyse av studentenes læring, med støtte i relevant forskning og teori om undervisning, læring og vurdering.

4. En kollegial holdning og praksis  

Dette innebærer at du som søker

 • har samarbeidet over tid og jevnlig med studenter, kollegaer, ledelse og andre om pedagogisk utviklingsarbeid for å bedre studiekvaliteten i emner og studieprogram
 • har tatt initiativ til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø

Se mer informasjon i søknadsveilederen (PDF)

Søknad om status som merittert underviser

Søknaden skal vise en sammenhengende fremstilling av egen kompetanse og utvikling som underviser med hovedfokus på utviklingsarbeid og utdanningsledelse.

Gjennom et refleksjonsnotat begrunner du hvordan ditt arbeid med undervisning, læring og utdanning er pedagogisk meritterende.

Tips! Som søker bør du lese søknadsveilederen for utfyllende informasjon om søknadskriteriene.

Formelle krav til søknad

Se søknadsveileder 2023.

Søknader som ikke oppfyller formelle krav, vil bli avvist uten videre fagfellevurdering.

Vedlegg til søknaden

Under kan du laste ned maler for obligatoriske vedlegg til søknaden.

Pedagogisk CV:

CV skal omfatte utdanning og utdanningsfaglig kompetanse, undervisningserfaring, utviklingsprosjekt og utdanningsfaglig samarbeid, erfaringsdeling og eventuelt utdanningsfaglig ledelse. Maksimum 4 sider.

Last ned mal for pedagogisk CV(DOCKX) | CV-mal i PDF-format

Brev fra instituttleder:

Ledelsen ved ditt institutt/enhet må skrive et vedlegg som inneholder en forpliktende plan for hvordan din kompetanse som merittert underviser skal brukes ved tildeling for å sikre at søknaden forankres i instituttets virksomhet.

Last ned mal forbrev fra instituttleder(DOCKX) | Mal for brev i PDF-format

Andre vedlegg

Vedleggene skal inneholde tilrettelagt dokumentasjon for fagfellevurderingen. Studentevalueringer som vedlegg kan være interessante hvis du skriver dine refleksjoner om tilbakemeldingene studentene har gitt, hvilke tiltak som ble iverksatt og hvilke virkninger dette fikk for emnet og/eller studieprogrammet. Det er viktig at du synliggjør og begrunner hvordan innholdet i vedleggene er relevant for søknaden.

Omfang av vedlegg er beskrevet i søknadsveileder og formelle krav til søknaden.

Søknadsfrist og tidsplan

Det vil være årlig utlysning for status som merittert underviser ved NTNU.

Se oversikt over tidsfrister og fagfellevurdering for søkere

Webinarer og seminar

Søkere kan melde seg på webinarer og seminar våren 2023. Dette er et tilbud for å gi søkere informasjon om søknadsprosess og søknadsskriving.

Insentiver for meritterte undervisere

Ansatte som tildeles tittelen merittert underviser gis lønnsforhøyelse på 50 000kr i tråd med særavtale. Fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen merittert underviser får midler til å gjennomføre utviklingsprosjekt (150 000 kr i 2023).

Ansatte med tittelen merittert underviser forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning og være medlem av NTNUs pedagogiske akademi.

Alle skjema og vedlegg for merittering 2023

Oversikt over skjema og vedlegg til søknadsprosessen:

Referanser til modell i søknadsveileder

Assessing and rewarding excellent academic teachers for the benefit of an organization (Roxå & Olsson, 2013)

Developing a quality culture through the Scholarship of Teaching and Learning (Mårtensson, Roxå & Olsson, 2010)

Pedagogical competence - a development perspective from Lund university (Olsson, Mårtensson & Roxå, 2010)

Kontakt

Har du spørsmål? Send e-post til merittering@ntnu.no


Tilbake til forsiden om pedagogisk merittering