Wikier

Informasjon for...

Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES

English version

I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Informasjonsmøter

Instituttet arrangerer et informasjonsmøte i slutten av 4. årskurs, der detaljene i forbindelse med fordypningsordningen i 5. årskurs gjennomgås.

Valg av prosjektoppgave

Instituttet samler inn prosjektoppgaveforslag fra sine ansatte og samarbeidende bedrifter. Oppgavene gjøres tilgjengelig på db.ies.ntnu.no i slutten av april. Hak av på "guest account" når du logger inn. Du må være tilknyttet NTNU-nettet eller via VPN for å logge inn.

Du har også anledning til å foreslå en prosjektoppgave selv eller i samarbeid med en bedrift. Det er en forutsetning at du finner en faglærer ved IES som godkjenner oppgaven og vil stå som faglig ansvarlig for den. Du må velge en prosjektoppgave innenfor din hovedprofil. Bytte av hovedprofil tillates hvis krav om obligatoriske emner er oppfylt.

Studentene tar direkte kontakt med aktuelle faglærere for å melde sin interesse for oppgavene og finne ut om de har tilstrekkelige forkunnskaper. Når faglærer og student er enige om oppgave signeres prosjektkontraken (pdf) som leveres/sendes til Kirsti Klemetsaune innen utgangen av mai.

Valg av fordypningstema

Studentene skal i samråd med sin prosjektfaglærer velge to fordypningstema på 3,75 studiepoeng. Se beskrivelser av alle tema. Beskrivelse av fordypningstema for høst 2022 oppdateres i begynnelsen av mai. Disse føres også opp i prosjektkontrakten.

I spesielle tilfeller kan et ordinært emne gi mer passende fordypning i forhold til valgt prosjektoppgave. Da kan studenten søke om å bytte ut fordypningsemnet med et ordinært emne ved å angi dette i prosjektkontrakten.

Oppstart av prosjektoppgave

Før oppstart av oppgaven skal risikovurdering foretas i samarbeid mellom veileder og student og Risikovurderingsskjema leveres instituttkontoret. Dette gjelder også teoretiske oppgaver.

Skal du utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift, må du fylle ut navn på bedriften/institusjonen og veileder i prosjektkontrakten.
For prosjektoppgaver utført eksternt skal det også inngås en samarbeidsavtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din hovedveileder ved NTNU, bedriften og NTNU. Slik får dere fastsatt partenes rettigheter og plikter.

Skjema for standardavtale. Skrives ut i fire eksemplarer og undertegnes av alle parter, som får et eksemplar hver. Avtalen leveres til instituttkontoret.

Eksamen i fordypningsemne

Avsluttende eksamen i alle fordypningstemaer foregår på samme dag i starten av eksamensperioden. Vurderingsmelding skjer på fordypningsemne. Begge fordypningstema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge fordypningstema gjentas.

Rapportskriving og presentasjonsteknikk

Det komplementære emnet SPRÅK3501 - Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører, gir nytting kunnskap og ferdigheter for utforming av prosjektrapporten og presentasjon av prosjektet.

Nyttige tips om rapportskriving finnes også på https://i.ntnu.no/oppgaveskriving.

Innlevering og presentasjon av prosjektoppgaven

Prosjektoppgaven leveres innen 19.desember i Inspera Assessment. Prosjektoppgavene skal også presenteres for de andre studentene. Presentasjonsformen vil bli angitt nærmere for hver hovedprofil.