Wikier

Søknad og...

Prosjektøkonomi - Klassifisering av BOA-prosjekter

Riktig klassifisering av BOA-prosjekter er helt essensielt for å sikre at avtalen som inngås med finansiøren er i henhold til regelverket, at samspillet mellom BOA og BFV skal bli korrekt og at vi dermed også blir i stand til å utarbeide et korrekt årsregnskap.

For: Prosjektøkonom, prosjektleder og prosjekteier.

Klassifisering: Oppdrag eller bidrag?

Det er viktig at avklaringen hvorvidt prosjektet er et oppdrag eller bidrag gjøres i søknads-/forberedelsesfasen, før avtale inngås med finansiør. Dette for å unngå brudd på ESAs regler om statsstøtte og forbud mot konkurransevridning, lov om merverdiavgift, statens økonomiregelverk, BOA-reglementet eller andre lover og regler.

Det er da viktig å lese nøye igjennom utlysningtekst/anbud for å avklare prosjektets karakter og derigjennom riktig klassifisering.

For å hjelpe i arbeidet med klassifisering, MVA-vurdering osv. er det utarbeidet noe brukerdokumentasjon – se linker under avsnittet "Hjelpemidler" på denne siden.

Praktisk konsekvens av klassifisering

Oppdragsprosjekt

Skal være fullfinansiert av ekstern finansiør, det tillates altså ikke egenfinansiering fra institusjonen (vil være brudd på Statsstøtteregelverket).

NTNU må dokumentere at alle direkte og indirekte kostnader er innberegnet i kontraktsummen, samt at det er budsjettert med markedsmessig fortjeneste (unngå konkurransevridning).

Oppdragsprosjektene er normalt avgiftspliktig omsetning, i henhold til lov om merverdiavgift, med mindre tjenesten omfattes av unntak eller fritak i henhold til loven.

Bidragsprosjekt

Kan delfinansieres ved egne midler (Grunnbevilgning).

Det kan ikke beregnes fortjeneste

Innebærer som regel ikke mva-pliktig omsetning, men kan ha mindre elementer av omseting (for eksempel konferanseavgift).

Hjelpemidler

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.