Wikier

Pliktarbeid

English version - PhD required duties

Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgradDet finnes både treårige og fireårige stipendiatstillinger ved NTNU. Dersom du er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling utgjør pliktarbeidet 25% av arbeidsmengden. Det er viktig å understreke at du skal ha tre år nettotid totalt til å arbeide med selve doktorgradsutdanningen og pliktarbeidet skal ikke forsinke din progresjon i doktorgradsløpet. Pliktarbeidet er regulert av Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU.

Innhold i pliktarbeidet

I den grad det er mulig bør pliktarbeidet ha relevans for doktorgradsutdanningen din. Det bør i utgangspunktet gi deg relevant og variert kompetanse for din framtidige karriere, men vil samtidig være avhengig av instituttets behov og muligheter. Hvilke arbeidsoppgaver du skal ha bestemmes av arbeidsgiver i samråd med deg og din veileder. Dette skal føres opp i en egen plan som oppdateres årlig. Det er instituttet som har overordnet ansvar for å sette opp oversikt over og følge opp pliktarbeidet.

Relevant pliktarbeid kan være:

 • Bidra i undervisning
 • Laboratorie- og øvingsundervisning
 • Veiledning og eksamensarbeid innenfor ditt kompetanseområde
 • Gi opplæring i bruk og drift av forskningsinfrastruktur
 • Delta i formidlingsprosessene og i utstilling- og samlingsarbeidet
 • Forskningsadministrativt arbeid knyttet til organisering av fagkonferanser
 • Hjelpe til med å skrive forskningsprosjektsøknader
 • Universitetspedagogisk kurs, HMS-opplæring og lignende som er nødvendig for pliktarbeidet
 • Lovpålagte valgte verv i universitetets styrer og råd, samt pålagt utvalgsarbeid uten særskilt honorar. Dette kan totalt maksimalt utgjøre tre måneder av pliktarbeidet.

Fordeling av tid til pliktarbeidet

Arbeidsgiver har ansvaret for at du ikke pålegges mer enn ett årsverk med pliktarbeid i løpet av fireårsperioden. Det siste året i doktorgradsløpet bør vies fullt og helt til ph.d.-utdanningen. Må du likevel utføre pliktarbeid, bør dette begrenses til 10 prosent.

Arbeidsplikten godskrives normalt i tråd med faktisk medgått arbeidstid eller fakultetets/instituttets normer. For originalforelesninger gis stipendiater 50 % ekstra uttelling i forhold til normert tid for vitenskapelig ansatte. Det kan etter individuell vurdering også gis ekstra uttelling for andre særlig tidkrevende oppgaver.

Administrative oppgaver bør begrenses og skal normalt ikke overstige 10% av den samlede arbeidstid på årsbasis.

Rett til forlengelse ved lov og avtalefestet fravær

Stipendiater, postdoktorer og spesialistkandidater som har lov- eller avtalefestet fravær, har rett til forlengelse av ansettelsesperioden fra og med første fraværsdag. Det inkluderer også fravær grunnet egen sykdom. Det er ikke lenger krav om at fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker. Endringen gjelder kun for fravær som har oppstått etter 1. juli 2023 (jf. opphevelse av § 2-3 (5) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktorer, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat).

Det kan også gis forlengelse for fravær under to uker som fant sted før 1. juli 2023, eksempelvis fravær som skyldes graviditet, permisjon ved fødsel eller omsorgsoppgaver og som det ikke er gitt forlengelse for tidligere (jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 6).

For spørsmål om forlengelser, ta kontakt med lokal HR.

Noen fakultet og institutt har utarbeidet egne normer for uttelling av pliktarbeidet:

Fakultetsvise bestemmelser om pliktarbeid

Det humanistiske fakultet

 • Ett årsverk utgjør 1695 timer
 • Instituttleder har ansvar for å planlegge pliktarbeidet, i samråd med veileder og stipendiat. Instituttleder kan delegere praktisk gjennomføring av dette, men har det formelle ansvaret. Pliktarbeidet skal avtales skriftlig med instituttleder på forhånd, gjerne for hele stipendperioden.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 • Ett årsverk (25 % pliktarbeid) er definert til 1680 timer.
 • Kandidater som har pliktarbeid skal sende inn en plan for pliktarbeidet sitt der innhold og fordeling er satt opp per semester.
 • Pliktarbeid skal være begrenset i 7. semester og ikke forekomme i 8. semester, slik at kandidaten kan prioritere forskning/avhandling.

Arbeid utover pliktarbeidet

Noen ganger blir stipendiater spurt om å utføre arbeid for instituttet ut over pliktarbeidet. Dette kan også gjelde stipendiater som ikke har pliktarbeid i stillingen sin. Du har i utgangspunktet ingen forpliktelse til å si ja til denne type forespørsler, og det anbefales at du diskuterer med veileder hvorvidt det er hensiktsmessig i forhold til tidsbruk, framdrift i doktorgradsprosjektet og framtidig karriere.

Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år, men dette er ingen rettighet i henhold til lovverket. En slik søknad må dermed vurderes på individuelt grunnlag av ansettelsesorganet. En søknad må være vedlagt:

 • Bekreftelse fra veileder på at dette er faglig forsvarlig
 • Justert plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen
 • Bekreftelse fra instituttleder på at dette er bemanningsmessig og økonomisk akseptabelt

Kompensasjon for valgte verv og faste utvalg

Etter pliktarbeidsforskriften kan lovpålagte valgte verv i universitetets styrer og råd, samt pålagt utvalgsarbeid uten særskilt honorar, godkjennes som del av pliktarbeidet eller som lønnet forlengelse i tid dersom samlet møte- og forberedelsestid utgjør mer enn to uker. Dette skal finansieres av det nivå som har vervet eller utvalgsarbeidet. Dersom det gis særskilt honorar for verv eller utvalgsarbeid, har du rett til permisjon eller forlengelse uten lønn. Ihht NTNU retningslinje fra 2023 skal hovedregelen være lønnet forlengelse i minst 2 uker for slike verv. Ordningen gjelder både stipendiater og postdoktorer. Det gis særskilt kompensasjon for DION-styreverv ved NTNU og for styreverv i stipendiatorganisasjonen i Norge (SiN).

Nyttige lenker for stipendiater som underviser