Wikier

Tjenester og...

Planlegg undervisning med SALSA

English version: Plan your teaching with SALSA

SALSA er en metodikk som hjelper deg å designe og videreutvikle undervisning. Metodikken kan gjennomføres i ulike format og støtter planlegging av undervisningsøkter, workshoper og hele emner. SALSA kan tilpasses ulike faser, deler eller spesifikke utfordringer i undervisningen, og kan også benyttes i planlegging på studieprogramnivå.

SALSA akronymet er en sammenstilling av begrepene

StudentAktiv – Likeverdig – Synkron – Asynkron

og representerer noen viktige faktorer man må ta hensyn til når man planlegger undervisning.

SALSA metodikken er utviklet ved Seksjon for læringsstøtte ved NTNU.

SALSA kategoriene

SALSA rammeverket består av fem kategorier som beskriver konteksten rundt læringsaktivitetene:

SALSA Fellesskap (Community) er læringsaktiviteter som tilrettelegger for at studenter kan bli kjent og ha mulighet til å etablere relasjoner med hverandre. Eksempler på læringsaktiviteter

SALSA Gruppearbeid (Group work) er læringsaktiviteter der to eller flere studenter kan utforske og lære sammen. Eksempler på læringsaktiviteter

SALSA Ferdighetstrening (Skills practice) er læringsaktiviteter som gir studentene mulighet for autentisk trening og utvikling av praktiske ferdigheter. Eksempler på læringsaktiviteter

SALSA Individuelt (Individual) er læringsaktiviteter er knyttet til selvstendig arbeid innenfor den personlige læringsarenaen. Eksempler på læringsaktiviteter

SALSA Plenum (Plenary) er læringsaktiviteter som foregår ved å dele informasjon i en én-til-mange-situasjon. Eksempler på læringsaktiviteter

SALSA metodikken

SALSA henter inspirasjon fra en rekke ulike tilnærminger til undervisningsplanlegging, og baserer seg på prinsippet om meningsskapende samsvar (constructive alignment), som understreker gjensidig sammenheng mellom læringsmål samt lærings- og vurderingsaktiviteter.

SALSA på 1-2-3

Forberedelser

Vi anbefaler å innhente nødvendig informasjon for planleggingen i forkant av deltakelse på en SALSA workshop.
Dette kan f.eks. være oversikt over:

  • studentenes ønskede ferdigheter, kunnskap og kompetanse
  • læringsutbyttebeskrivelser
  • ulike lærings- og vurderingsaktiviteter
  • annen relevant informasjon

Steg 1

Det første steget tar for seg nøkkelinformasjon og læringsutbyttebeskrivelser. Det er også tatt med en refleksjonsoppgave for å øke bevisstheten over hva man ønsker at studentene skal sitte igjen med etter gjennomføring.

Steg 2

I neste trinn brukes aktivitetskortene til å planlegge et utvalg lærings- og vurderings-aktiviteter. Kortene har ulike felter for utfylling; bl.a. tidsomfang, vurdering, notater m.m.

Steg 3

I tredje og siste trinn utføres en evaluering av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser og utvalgte lærings- og vurderingsaktiviteter. Deretter lages en oppfølgingsplan.

SALSA brettene

SALSA brettene er tilgjengelig i analog og digital variant med aktivitetskort for hver av de fem SALSA kategoriene. Fargene på aktivitetskortene gir god visuell oversikt over variasjon i læringsaktiviteter, som er et viktig aspekt knyttet til god didaktisk praksis. SALSA brettene kan brukes til planlegging og videreutvikling av undervisning, og kan også være et godt utgangspunkt for diskusjon i referansegrupper.

SALSA brettene finnes både i papir- og i digitalt format. Papirversjonen passer godt til å gi oversikt over eksisterende undervisning, og egner seg godt til å arbeide taktilt sammen med andre, slik at man får et godt felles overblikk. For førstegangsbrukere anbefaler vi gjerne å bli kjent med SALSA metodikken gjennom å delta på en av våre workshoper, der man kan prøve ut metodikken.

Det digitale SALSA brettet er tilgjengelig i en Excel-fil (20x20 felt) og har tilsvarende oppsett som papirbrettet. Også her får man tilgang til alle 3 stegene i en samlet digital arbeidsflate. Dette gir et godt utgangspunkt for å arbeide systematisk med utvikling av undervisningsdesign over tid.

SALSA gjør det selv-ressurser

Lenke til digitalt SALSA brett (nn, bm, eng)
Lenke til SALSA-ressurser til fysisk arbeidsverksted.

Sjekk også ut SALSA læringsaktivitetsbank (learning activity repository), en ressurs for deling av læringsaktiviteter sortert etter de fem SALSA kategoriene. Her kan man hente inspirasjon til egen planlegging av undervisning, dele egne aktiviteter og erfaringer, samt diskutere med andre. Bruk denne lenken: https://discourse.it.ntnu.no/

Kontakt oss

Er du interessert i å prøve ut SALSA?
Eller har du andre spørsmål til oss?
Ta gjerne kontakt med oss i Enhet for læring og teknologi i NTNU Hjelp.

Last ned PDF-dokumentasjon av automatiseringen i SALSA brettet