Wikier

Intern...

Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM

Denne siden er for ansatte, studenter og andre som er interessert i hvordan Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er organisert og ledes.

Organisasjonskart og ledelsesmodell

Organiseringen i fagenheter tar utgangspunkt i instituttets undervisningsoppgaver og -ansvar. De ansatte er i hovedsak fordelt i fagenhetene basert på tilhørighet i undervisningsenheter, studieprogram og undervisningsoppgaver.

Pdf av organisasjonskartet

Instituttets forskningsgrupper går på tvers av fagenhetene.

Ledelsen ved ISM

Her finner du en oversikt over ledelsen ved ISM.

Ledelsen ved ISM består av:

 • Instituttleder
 • Nestleder for forskning
 • Nestleder for undervisning i sykepleie
 • Nestleder for undervisning i medisin
 • Nestleder for undervisning i global helse og folkehelse
 • Kontorsjef
 • 6 Fagenhetsledere

Nestlederrollene er i noen tilfeller besatt av en person som også er fagenhetsleder.

Nestleder forsknings oppgaver og fullmakter:

 • Fakultetskontakt for forskningsspørsmål
 • Deltar i årlige møter med prorektor forskning
 • Er mottaker og har ansvaret for å følge opp henvendelser fra fakultetet
 • Koordinerer arbeidet mellom forskningsgruppene
 • Arrangere 1-2 møter for forskningsgruppene pr semester
 • Forberede saker knyttet til prioritering av søknader for ledergruppa
 • Ansvaret for oppfølging av forskningsstrategi
 • Forbereder saker vedr. forskning for ledergruppen og utvidet ledergruppe
 • Samordne og avgi høringer innen forskningsområdene
 • Forberede forskning som tema ved de årlige allmøtene
 • Ta initiativ til andre tiltak/arrangement med relevans for forskning
 • Ansvaret for PhD utdanningen ved instituttet (leder instituttets opptaksråd PhD)

Nestleder undervisnings oppgaver og fullmakter:

For de tre nestlederne undervisning gjelder fagspesifikke ansvarsområder.

 • Fakultetskontakt for undervisningsspørsmål innen respektive ansvarsområder
 • Deltar i årlige møter med prorektor undervisning
 • Er mottaker og har ansvaret for å følge opp henvendelser fra fakultetet innen respektive ansvarsområder
 • Koordinerer arbeidet mellom undervisningsgruppene
 • Arrangere 1-2 møter for undervisningsgruppeledere, programrådsledere og semesterkoordinatorer pr semester
 • Koordinere og ferdigstille den årlige rapporteringen av undervisningskvalitet fra instituttet
 • Ansvar for oppfølging av undervisningsstrategi.
 • Forbereder saker vedr. undervisning/utdanning for ledergruppen og utvidet ledergruppe
 • Samordne og avgi høringer innen utdanningsområdet
 • Forberede undervisning som tema ved de årlige allmøtene
 • Ta initiativ til andre tiltak/arrangement med relevans for undervisning
 • Oversikt over og sikre utvikling av EVU-virksomhet

Fagenhetsleders oppgaver:

 • Inngå i instituttets operative ledergruppe
 • Inngå i instituttets utvidete ledergruppe
 • Delta i instituttets strategiske arbeid
 • Tett kommunikasjon med instituttleder
 • Ha god kunnskap og oversikt over fagenhetens oppgaver og aktivitet
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet og innenfor fagenheten

Fagenhetsleders myndighet og fullmakter:

 • Nærmeste leder for fagenhetens medlemmer
 • Personalansvar for alle fagenhetens ansatte med mindre noe annet er besluttet
 • Gjennomfører regelmessige medarbeidersamtaler med fagenhetens medlemmer
 • Vurdere og evt. anbefale søknader om sidegjøremål fra fagenhetens medlemmer i hht. NTNUs regelverk
 • Representere arbeidsgiver ved behov for oppfølging ved sykefravær i samarbeid med HR på fakultet og institutt.
 • Ansvar for å følge opp henvendelser fra fakultet
 • Holde god kontakt med studieprogramledere og andre studieansvarlige innenfor fagenhetens undervisningsoppgaver og ved behov for justering og endring av ansattes arbeidsoppgaver
 • Forvalte fagenhetens budsjett til strategisk og faglig bruk i enheten og for kompetanseutvikling

Ledergruppen

Ledergruppen består av instituttleder, nestledere og kontorsjef. Møter avholdes hver 14. dag.

Operativ ledergruppe

Den operative ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, nestledere, fagenhetsledere, og kontorsjef. Tema for møtene i denne gruppen er:

 • Driftsspørsmål hvor det er behov for avklaring i fellesskap
 • Informasjon fra og innspill til fakultetsledermøter
 • Spørsmål rundt virksomhetsstyring (strategi, budsjett, bemanning osv)
 • Råd til instituttleder knyttet til forskning og undervisning

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe er et rådgivende organ for instituttleder og skal behandle følgende saker:

 • Strategi og handlingsplaner
 • Strategiske bemanningsplaner
 • Budsjett- og hovedfordeling
 • Forskningssatsinger og –profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Utvidet ledergruppe har normalt to møter i semesteret.

Medlemmer og varamedlemmer i utvidet ledergruppe (oppdatert juni 2022):

Utvidet ledergruppe består av ledelsen, fagenhetsledere og innvalgte representanter: 3 representanter for fast vitenskapelige ansatte (velges for 4 år), 1 representant for stipendiater (velges for 1 år), 1 representant for øvrige midlertidig tilsatte (velges for 1 år), 1 representant for administrativt ansatte (velges for 4 år), 1 representant for teknisk ansatte (velges for 4 år), 1 medisinerstudent (velges for 1 år), 1 sykepleierstudent (velges for 1 år) og 2 eksterne representanter (oppnevnes).

Referat

Her finner du referat fra møtene i utvidet ledermøte.