Wikier

Ordliste for digital eksamen - for ansatte

På denne siden finner du korte forklaringer på ord og uttrykk som omhandler digital eksamen.

English version: Digital exam glossary - for employees

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

 

Ordliste

Aktivering

Gjør prøven synlig for kandidatene og gjør at den åpnes automatisk på starttidspunktet

Delte poeng og karakterer 

Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Anbefalt om sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor 1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor 2 sensurerer oppg. 4-6).

Designinnstillinger

Innstillinger for oppgavesettet som kan settes av både forfatter og hovedansvarlig. Disse innstillingene påvirker kandidatens opplevelse på eksamensdagen 

Digitalt eksamenssystem og Digitalt sensursystem 

To felter i FS som kan registreres med Insperaflagg. Digitalt eksamenssystem gjør at en prøve for eksamensgjennomføring kan opprettes, Digitalt sensursystem gjør at sensur kan flyte fra Inspera til FS, samt at man kan opprette en sensurregistreringsprøve 

Egen vurdering 

En sensors EGNE karakterer 

Ekstratid 

Planlagt ekstratid, hentes fra FS for de med innvilget tilrettelegging 

Felles vurdering 

Der sensorene blir enige om ENDELIG karakter 

Forfatter 

Rollen til de(-n) som har laget oppgavesettet (eksamensoppgaven), som oftest emneansvarlig(-e) 

Hendelsespassord

Passord som kreves hvis noe uforutsett skjer med kandidatens PC under eksamen, f.eks. med nett/strømtilgangen, kandidaten lukker PC'en etc. Settes av Eksamenskontoret 

Hovedansvarlig 

1. Rolle i Inspera som er forbeholdt administrativt ansatte. Gir adgang til blant annet å opprette prøver. 2. Den som oppretter en prøve får automatisk tittelen Hovedansvarlig. Har da rettigheter til å administrere prøven. Det kan være flere hovedansvarlige på en prøve 

Hurtigmodus

Visning av prøve som ikke viser innstillingene som er satt 

Håndtegninger (Skisser/Scantron) 

Muligheten til å knytte håndskrevne skisser/illustrasjoner/utregninger e.l. til en digital besvarelse 

Individuelle poeng og karakterer 

Alle besvarelser vurderes i sin helhet av alle sensorene i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering. 

Individuell innleveringsdato

Dersom en kandidat ikke skal levere innen den fristen som er satt på prøven kan hovedansvarlig sette individuell innleveringsdato i FS. Settes på vurderingsmeldingen til kandidaten

Innleveringsdato (gjelder innleveringsoppgaver) 

Felt i FS som hentes til prøven i Inspera. Angir frist for innlevering av oppgaven 

Insident ekstratid

Ekstratid som kan gis f.eks. på prøvedagen hvis noe skjer. Dette er også måten å håndtere individuelle innleveringsfrister på bachelor- og masteremner som er koblet fra FS

Insperaflagg

Flagg vi registrerer på vurderingsenheten i FS som gjør at Inspera kan hente inn informasjon om prøven 

Koble fra FS

Dersom en eksamen er gruppebasert må prøven i Inspera kobles fra FS. Dette gjør at info FRA FS ikke flyter til Inspera, men info TIL FS fortsatt er mulig (altså kan sensur fortsatt overføres tilbake til FS) 

Kommisjonsfordeling

Fordeling av kandidater i et emne på en eller flere sensorkommisjoner. Gjøres i FS, må være på plass før vurdering i Inspera kan starte. Merk at ved gruppeinnlevering må selve kommisjonsfordelingen gjøres i Inspera 

Maler

Vi har forhåndslagde prøvemaler der en del innstillinger er definert 

Oppgave

En enkeltoppgave i et oppgavesett 

Oppgavesett

Den samlede eksamensoppgaven. Kan bestå av flere oppgaver og oppgavetyper 

Oppgavetype 

I Inspera finnes det mange ulike oppgavetyper 

Automatisk vurdert – oppgaver med en klart definert fasit der Inspera hjelper med retting og poenggivning 

Manuelt vurdert – oppgaver uten en klart definert fasit. Sensor må selv sette poeng 

Ikke vurdert – oppgaver som ikke skal vurderes. Oppgavetypen Dokument, som skal brukes til å lage forside, ligger her 

Overføre sensur

Når sensuren i Inspera er ferdig kan den overføres tilbake til FS hvis det er registrert Insperaflagg i Digitalt sensursystem på vurderingsenheten 

Prøve

Eksamen, tilsvarer én vurderingsenhet i FS 

SEB (Safe Exam Browser)

Det programmet som gjør at kandidatene kan ha med seg sin egen PC på eksamen uten å ha tilgang til internett/filområde 

SEB-passord 

Passord som kreves for at kandidaten skal kunne logge seg på selve prøven. Gjøres kjent i eksamenslokalet 

Sensor

Rollen til den/de som skal sensurere i Inspera, faglærere får forfatter- og sensorrolle som standard 

Sensorkommisjon

En/flere sensorer som skal sensurere en prøve. Sensorkommisjoner settes opp i FS 

Sensurregistreringsprøve 

En prøve som fungerer som en plassholder for digital registrering av sensur. Skal ikke være noen eksamensgjennomføring på denne typen prøver, kun registrering av sensur 

Standardmodus 

Visning av prøve som viser alle innstillingene som er satt 

Synke prøve 

Synkronisere prøven i Inspera med FS pga. ny info i FS etter at prøven er opprettet (eks: nye kandidater, nye tidspunkt, nye sensorer, kommisjonsfordeling o.l.) 

Terskelverdier

Innstilling som gjør at man kan sensurere med poeng per oppgave og deretter la Inspera regne ut totalkarakter basert på en egendefinert poengskala. Terskelverdier blir automatisk skrudd på hvis oppgavesettet inneholder automatisk vurderte oppgaver. Hvis ikke må det skrus på av hovedansvarlig. 

Uttaksdato (gjelder innleveringsoppgaver) 

Felt i FS som hentes til prøven i Inspera. Angir egentlig bare når prøven skal åpne for studenten, sier ingenting om når studenten har begynt på oppgaven 

Vurderingsinnstillinger 

Fane i prøveoppsettet der man definerer karakterskala og eventuelle Terskelverdier

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no 

Telefon: 73 59 66 00

2914 Visninger