Wikier

Teknologi og...

Ny digital læringsplattform ved NTNU

Informasjon til alle ansatte og studenter som berøres av anskaffelse av ny digital læringsplattform for NTNU. 

NTNU sin avtale med Blackboard går ut i oktober 2024. I tiden fremover skal vi kartlegge nåværende og fremtidige behov i forbindelse med ny anskaffelse. Prorektor for utdanning har besluttet at NTNU skal jobbe aktivt for at UH-sektoren skal velge samme løsning. Vi jobber derfor tett med Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

English version: New Digital Learning Management System at NTNU

Status og siste aktivitet - oppdatert 11.04.24:


SIKT har satte igang sine anskaffelsesprosjekter for utdanningstjenester i august 2023. Se oversikt over aktiviteter og status her:

Siste nytt:
Ved tilbudsfristen var det ikke et tilstrekkelig antall gyldige tilbud i konkurransen. Derfor må konkurransen avlyses og lyses ut på nytt. 
Les mer om saken ved å følge denne lenken til Sikt sine nettsider.
 


 

Tid Aktivitet Status
11. 4 2024 Konkurranse avlyst  
24. 3.2024 Frist for levering av tilbud  
jan. 2024 Anskaffelsesprosjekt for digital eksamen og plagiering startet  
21.12.2023 Anbud lyst ut  
aug. 2023 Anskaffelsesprosjekt for LMS igang  
jan. 2023 SIKT sin prosjektrapport for Innsiktsprosjektet er ferdigstilt og publisert. Rapporten kan du lese ved å trykke på denne lenken.  
8.7.2022 Bidrag fra NTNU til Innsiktsprosjektet i SIKT ble sendt inn. Systematisk datainnhenting på NTNU er avsluttet.  


Tidsplan for anskaffelsene:


Pedagogikk i fokus

Gjennom ny anskaffelse ønsker Sikt og NTNU et særlig fokus på pedagogikk og metode. Vi skal ikke bare bytte et system, men også reflektere og diskutere hvordan digitale verktøy kan støtte og motivere i hele læringsløpet, der også vurdering og livslang læring ivaretas. 

Takk for alle innspill

Mange har engasjert seg i karleggingsprosessen på NTNU.

 

Bakgrunn

Premiss nr. 1: NTNU sin avtale med Blackboard utløper i oktober 2024.

NTNU har siden 2016 hatt avtale med Blackboard om leveranse av den digitale læringsplattformen Blackboard Learn.

Avtalen går ut i 2024, og utløser behov for nyanskaffelse. Anskaffelsesreglementet legger føringer på avtalenes lengde. Her tas det hensyn både til konkurransesituasjon og virksomhetenes behov for oppdaterte systemer.

Arbeidet knyttet til bytte av digitalt læringssystem er både tid- og ressurskrevende. Samtidig åpner gode prosesser fram mot anskaffelse og resultatet muligheter for utvikling, økt merverdi og kvalitet i læringsarbeidet ved NTNU.

Premiss nr. 2: Inngå rammeavtale sammen med resten av UH-sektoren.

NTNU gjorde Blackboard-anskaffelsen på egen hånd, og har forvaltet systemet i perioden som eneste institusjon i Norge. De fleste andre universitet og høgskoler inngikk en felles sektor-rammeavtale gjennom UNIT, og tegnet avtale med leverandøren av e-læringssystemet Canvas.

Sikt (tidligere Unit) skal nå forhandle ny rammeavtale med omtrent samme måldatoer som NTNU.

Veikart for tjenesten LMS på Sikt sine nettsider. 

I saksgang og forberedelse til anskaffelse har prorektor for utdanning besluttet at NTNU skal delta i arbeid mot en ny rammeavtale med sektoren, og jobbe aktivt for at alle institusjoner skal velge samme løsning.

Premiss nr. 3: Store deler av anskaffelsen vil foregå i regi av Sikt.

Offentlige anskaffelser følger standardiserte prosessforløp. (Se fasebeskrivelser i bildet nedenfor) NTNU har konstituert en styringsgruppe som skal følge anskaffelsen fram til avtaleinngåelse.

Det meste av arbeidet i ulike faser av anskaffelsen vil foregå i regi av SIKT, men der NTNU er en aktiv part sammen med de andre institusjonene. For å ivareta krav til involvering og kunnskap om behov, har NTNU organisert et eget prosjekt for å kartlegge og avklare våre behov. Vi har som mål å være premissleverandør i utforming av kravspesifikasjon for å dekke NTNU sitt behov på best måte.

Informasjon om offentlige anskaffelser

Tidslinje og milepæler


 Milepæl: Beslutning om sektoranskaffelse

Apr. 2021 - Jan. 2022
Kontraktsavklaring. Saksgang i UU. Opprettelse av styringsgruppe.


 Milepæl: Kartleggingsrapport

Jan. 2022 - Des. 2022
Vurdere behov. Lage konkurransestrategi. Forberede konkurranse


 Milepæl: Avtaleinngåelse

Nov. 2023 - okt. 2024
Kunngjøre konkurranse. Velge tilbud og inngå avtale


 Milepæl: Oppstart nytt system. Første mulige oppstart august 2025. Ennå ikke besluttet.

Okt. 2024 - Aug. 2025
Forberede kontraktsgjennomføring og bruke avtale. Kontraktsoppfølging
Testing, pilotering og innføring av nytt system.


Prosess og organisering

Status og videre arbeid

Fase 1: Prefase og forberedelser

Aktivitet for å forberede NTNU på ny anskaffelse har innbefattet:

  • dialog med Seksjon for anskaffelser og innkjøp
  • dialog med Sikt
  • forankring og beslutninger hos prorektor
    • saksgang i prorektors ledergruppe og Utdanningsutvalget
    • Arbeidet er basert på beslutninger primært gjort i følgende møter:
  • Opprettet styringsgruppe. Denne styringsgruppa skal følge prosessen fram til og med avtaleinngåelse.
Styringsgruppe
Avdelingsdirektør Avdeling for utdanningskvalitet Audun Grøm (leder)
Seksjonssjef Seksjon for IT-forvaltning Kari Rannov Bostad
Seksjonssjef Seksjon for læringsstøtte Morten Sørlie
Prodekan for utdanning, NV Karina Mathisen
Nestleder institutt, IE Rune Hjelsvold
Konsulent, SU Signe Marie Søraunet
Konsulent, studieadministrasjonen Marion Iren Larsen 
Prosjektleder, NTNU Videre Haakon Aasprong 
Programleder, Digitaliseringsprogrammet Geir Nysetvold
Representant fra Studenttinget Fredrik Framhus


Fase 2: Avklare behov og forberede konkurranse

Det er satt i gang et prosjekt for involvering, kartlegging og beskrivelse av behov på NTNU. Det vil foregå aktiviteter for relevante brukergrupper/interessenter gjennom våren. Dette vil være formell aktivitet gjennom fakultet, og andre relevante fagmiljø, men også i uformelle kanaler, og med fokus på at alle som vil skal kunne komme med innspill og dele erfaringer. Prosjektet skal levere en rapport som beslutningsgrunnlag for prorektor videre i prosessen, og utgangspunkt for videre kravspesifikasjon.

Sikt gjennomfører sin egen kartlegging ut mot institusjonene, og der NTNU sitt interne arbeid skal inngå.

Fase 3: Forberede og gjennomføre konkurranse

Det meste av arbeidet i denne fasen vil foregå i regi av SIKT. NTNU har som mål å være premissleverandør for utforming av kravs-spesifikasjon for å dekke behovet på best måte.

Fase 4: Innføring, pilotering og opplæring

Forberede kontraktsgjennomføring og bruke avtale. Kontaktsoppfølging og oppstart nytt system. 

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bare fortsette med Blackboard?

NTNU har i dag versjonen Blackboard Learn. Blackboard har ellers utviklet en ny versjon som heter Ultra som er å betrakte som en helt ny plattform med endret funksjonalitet, nye verktøy og endret arbeidsflyt. Om en skal fortsette med Blackboard vil det kun være aktuelt i deres nye versjon.

Kan vi ta med oss innhold fra Blackboard til et nytt system?

Det vil bli mulig å overføre innhold fra gammelt til nytt system. Detaljer og omfang av dette er avhengig av hvilket system som velges, og vil måtte testes ut. En rekke verktøy som er koblet til Blackboard, vil kunne kobles til andre læringsplattformer, bl.a. gjelder dette Panopto. Emnesidene vil måtte bygges på nytt, og dette vil være en god mulighet til å re-designe innhold og oppbygging.

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte for hjelp med digital læring.