Wikier

Grønn Erasmus

(Videresendt fra NTNUs klimastipend for utveksling)

English below

Skal du på utveksling til Europa*? Da kan du få dekket reisekostnadene, redusere utslippene dine, og samtidig få noen ekstra opplevelser på kjøpet! Målet med Grønn Erasmus er todelt: Å redusere klimafotavtrykket fra studentutveksling, og å legge til rette for at flere skal velge å reise på utveksling til Europa.

*EU, EØS, Storbritannia eller Vest-Balkan. Ikke Sveits.

Grønn reisestøtte - For studenter som reiser studieåret 2023/2024

Nye regler og satser trer i kraft fra og med studieåret 2024/2025 - Se under

NTNU-studenter som reiser på utveksling høstsemesteret 2023 eller vårsemesteret 2024, og reiser på klimavennlig vis, innenfor Europa kan søke grønn reisestøtte fra Enhet for Internasjonale Relasjoner. Du vil da kunne få kr. 1000,- + € 50,- og opptil 4 dager ekstra Erasmus+-stipend for å dekke reisen til og fra lærestedet i utlandet. Kun 50% av reisen (distansen) trenger å være klimavennlig, men hovedmålet er å redusere flyreiser. Du kan f.eks. ta tog til Oslo, ferge til Kiel og deretter tog til Amsterdam/Wien/Roma. Eller tog til Stockholm og ferge til Helsinki - mulighetene er mange.

For å søke grønn reisestøtte, fyll ut dette skjemaet

Utbetaling av støtte skjer sammen med siste utbetaling av Erasmus-stipendet.

Skal du til Sveits? Da kan du ikke få grønn reisestøtte fra NTNU, men kan søke om støtte for grønn reise fra lærestedet du skal til! Kontakt lærestedet og spør hvordan du søker Green Travel Top-up.

Du kan få inspirasjon til klimavennlig reise til Europa her:

Om du utveksler til Europa, men utenfor Erasmus-programmet (for eksempel til Storbritannia), kan du fortsatt få reisestipend. Ta kontakt med Enhet for Internasjonale Relasjoner for å få hjelp med dette!

Grønn reisestøtte - For studenter som reiser studieåret 2024/2025

NTNU-studenter som reiser på utveksling i Europa fra og med høstsemesteret 2024, og reiser på klimavennlig vis, kan søke grønn reisestøtte fra Enhet for Internasjonale Relasjoner. Du vil da kunne få

  • Høyere reisestøtte enn den vanlige reisestøtten (Se tabell under), pluss kr. 500,-
  • Erasmus+-stipend for opptil 6 reisedager (ca. € 15,- per reisedag)

Betingelsen er at minst 50% av reisen (total distanse tur-retur) gjennomføres på klimavennlig vis, dvs. uten å fly. Du kan f.eks. ta tog til Oslo, ferge til Kiel og deretter tog til Amsterdam/Wien/Roma. Eller tog til Stockholm og ferge til Helsinki - mulighetene er mange.

Du søker om grønn reisestøtte i Mobility Online når du søker om å reise på utveksling. Du kan søke om grønn reisestøtte frem til du avslutter utvekslingsoppholdet - det er ingen frist før det. Men hvis du vet, før du reiser, at du skal reise miljøvennlig til utvekslingsstedet, bør du snarest mulig krysse av for det i søknaden i Mobility Online før du reiser. Du vil da få utbetalt reisestøtten sammen med første utbetaling av Erasmus+stipendet etter du har ankommet lærestedet og lastet opp ankomstskjema.

Hvis du bestemmer deg for å reise grønt kun på hjemreisen, kan du søke grønn reisestøtte i Mobility Online før du reiser hjem. Da får du utbetalt grønn reisestøtte for hjemreisen sammen med andre utbetaling av Erasmus+-stipendet, etter hjemkomst.

Husk at du må dokumentere at over 50% av reisen (i distanse) ble gjennomført på annet vis enn med fly. Dette gjør du ved å laste opp kvitteringer i fra reisen i Mobility Online.

Skal du til Sveits? Da kan du ikke få grønn reisestøtte fra NTNU, men kan søke om støtte for grønn reise fra lærestedet du skal til! Kontakt lærestedet og spør hvordan du søker Green Travel Top-up.

Du kan få inspirasjon til klimavennlig reise til Europa her:

Om du utveksler til Europa, men utenfor Erasmus-programmet (for eksempel til Storbritannia), kan du fortsatt få reisestipend. Ta kontakt med Internasjonal seksjon for å få hjelp med dette!

Satser for reisestøtte og Grønn reisestøtte

LandAvstand fra Trondheim (km)Reisestøtte (€)Grønn Reisestøtte (€)
Albania2593395535
Belarus1479309417
Belgia1445309417
Bosnia2182395535
Bulgaria2516395535
Danmark768309417
Estland928309417
Finland808309417
Frankrike2037395535
Hellas2886395535
Irland1541309417
Italia2415395535
Kroatia2053395535
Kypros3530580785
Latvia1068309417
Liechtenstein1798309417
Litauen1148309417
Luxembourg1540309417
Malta3073580785
Moldova2096395535
Montenegro2372395535
Nederland1306309417
Nord-Makedonia2524395535
Polen1385309417
Portugal3016580785
Romania2175395535
Serbia2247395535
Slovakia1727309417
Slovenia1948309417
Spania2851395535
Sverige586309417
Tsjekkia1544309417
Tyrkia3048580785
Tyskland1263309417
Ukraina1919309417
Ungarn1858309417
Østerrike1793309417

English

Are you going on exchange to Europe*? If so, you can get your travel expenses covered, reduce your emissions and get some extra experiences for free!The goal of Green Erasmus is twofold: To reduce the carbon footprint of student exchange, and to facilitate for more students to choose Europe as their exchange destination.

*The EU, EEA, UK, Switzerland or West Balkan

Green travel stipend - For students going on exchange in the 2023/2024 academic year

Students going on exchange in the 2024 autumn semester or later must abide by new rates and procedures - see below.

NTNU studentes traveling to their exchange destination in a climate-friendly way can apply for the green travel stipend from the Office of International Relations. You can then receive kr. 1000,- + € 50 and up to 4 days extra Erasmus+ stipend to cover the expenses of the journey to and from the foreign institution. Only 50% of the journey needs to be 'climate-friendly', but the goal is to reduce air travel as much as possible. E.g. you could take the train to Oslo, a ferry to Kiel and then a train to Amsterdam/Vienna/Rome. Or a train to Stockholm and a ferry to Helsinki - the possibilities are many!

To apply for the green travel stipend, fill out this form

The stipend will be paid out alongside the last payment of your Erasmus stipend.

You can find inspiration for climate-friendly travel in Europe here:

If you exchange to Europe, but outside the Erasmus programme (e.g. to the UK), you can still receive a travel stipend. Contact the Office of International Relations for assistance with this.

== Green travel stipend - For students going on exchange in the 2024/2025 academic year
==

All NTNU students who travel on exchange in a climate-friendly way within Europe, can apply for green travel support from the Unit of International Relations at NTNU. You may then receive:

  • Higher travel support than the normal travel support (see table below), plus NOK 500,-
  • Up to 6 travel days with the Eramsus+ grant (ca. € 15,- per day you have traveled)

The only condition is that at least 50% of the journey is done in a climate-friendly way. The journey counts as the total of distance to and from the city/town you are exchanging to. The main goal is to reduce air travel. You can e.g. take train to Oslo, ferry to Kiel and then train to Amsterdam/Vienna/Roma. Or train to Stockholm and ferry to Helsinki - the possibilities are many.

You apply for Green travel support in your application in Mobility Online. There are no deadlines for applying for Green travel support, but you must apply before the end of your exchange and returning home. If you know that you are going to travel green to the exchange institution, you can check the box in Mobility Online before you travel on exchange, and you will be paid Green travel support with the first Erasmus+ scholarship payment after you have arrived at the institution and uploaded the arrival form.

If you decide to travel green just for the return journey, you can apply for Green travel support in Mobility Online before you travel home. You will then be paid the Green travel support alongside the second payment of the Erasmus+ stipend, after you have returned home.

Remember that you must document the green journey. You do this by uploading receipts from the journey in Mobility Online.

Rates for travel support and green travel support

CountryDistance from Trondheim (km)Travel Support (€)Green Travel Support (€)
Albania2593395535
Belarus1479309417
Belgium1445309417
Bosnia2182395535
Bulgaria2516395535
Denmark768309417
Estonia928309417
Finland808309417
France2037395535
Greece2886395535
Ireland1541309417
Italy2415395535
Croatia2053395535
Cyprus3530580785
Latvia1068309417
Liechtenstein1798309417
Lithuania1148309417
Luxembourg1540309417
Malta3073580785
Moldova2096395535
Montenegro2372395535
Netherlands1306309417
North-Makedonia2524395535
Poland1385309417
Portugal3016580785
Romania2175395535
Serbia2247395535
Slovakia1727309417
Slovenia1948309417
Spain2851395535
Sweden586309417
Czhech Republic1544309417
Turkey3048580785
Germany1263309417
Ukraine1919309417
Hungary1858309417
Austria1793309417
6856 Visninger