Wikier

Grønn Erasmus

English below

Skal du på utveksling til Europa*? Da kan du få dekket reisekostnadene, redusere utslippene dine, og samtidig få noen ekstra opplevelser på kjøpet! Målet med Grønn Erasmus er todelt: Å redusere klimafotavtrykket fra studentutveksling, og å legge til rette for at flere skal velge å reise på utveksling til Europa.

*EU, EØS, Storbritannia, Sveits eller Vest-Balkan

Grønn reisestøtte

Alle NTNU-studenter som reiser på utveksling på klimavennlig vis kan søke grønn reisestøtte fra Internasjonal seksjon. Du vil da kunne få kr. 1000,- + € 50,- og opptil 4 dager ekstra Erasmus+-stipend for å dekke reisen til og fra lærestedet i utlandet. Kun 50% av reisen (distansen) trenger å være klimavennlig, men hovedmålet er å redusere flyreiser. Du kan f.eks. ta tog til Oslo, ferge til Kiel og deretter tog til Amsterdam/Wien/Roma. Eller tog til Stockholm og ferge til Helsinki - mulighetene er mange.

For å søke grønn reisestøtte, fyll ut dette skjemaet

Søknadsfrist: 1. juli 2023

Utbetaling av støtte skjer sammen med siste utbetaling av Erasmus-stipendet.

Du kan få inspirasjon til klimavennlig reise til Europa her:

Om du utveksler til Europa, men utenfor Erasmus-programmet (for eksempel til Storbritannia), kan du fortsatt få reisestipend. Ta kontakt med Internasjonal seksjon for å få hjelp med dette!


English

Are you going on exchange to Europe*? If so, you can get your travel expenses covered, reduce your emissions and get some extra experiences for free!The goal of Green Erasmus is twofold: To reduce the carbon footprint of student exchange, and to facilitate for more students to choose Europe as their exchange destination.

*The EU, EEA, UK, Switzerland or West Balkan

Green travel stipend

All NTNU studentes traveling to their exchange destination in a climate-friendly way can apply for the green travel stipend from the Office of International Relations. You can then receive kr. 1000,- + € 50 and up to 4 days extra Erasmus+ stipend to cover the expenses of the journey to and from the foreign institution. Only 50% of the journey needs to be 'climate-friendly', but the goal is to reduce air travel as much as possible. E.g. you could take the train to Oslo, a ferry to Kiel and then a train to Amsterdam/Vienna/Rome. Or a train to Stockholm and a ferry to Helsinki - the possibilities are many!

To apply for the green travel stipend, fill out this form

Application deadline: July 1st 2023

The stipend will be paid out alongside the last payment of your Erasmus stipend.

You can find inspiration for climate-friendly travel in Europe here:

If you exchange to Europe, but outside the Erasmus programme (e.g. to the UK), you can still receive a travel stipend. Contact the Office of International Relations for assistance with this.