Wikier

Finansiering av...

Utvekslingsstipend administrert av NTNU

Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer. Disse inkluderer blant annet NTNU-, Erasmus-, Nordplus- og sponsorstipend.

This page in English

Se mer om finansiering av utveksling. Temasiden om utenlandsstudier.


Stipend administrert av NTNU

Mange som reiser på utveksling får stipend gjennom NTNU. Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen. Du behøver ikke søke på disse stipendene - du vil bli automatisk vurdert for aktuelle stipender når du sender søknad om å reise på utveksling. Utvekslingsstipend fra NTNU er ikke tiltenkt skolepenger, og regnes derfor ikke som 'andre stipend eller støtte til skolepenger' i forbindelse med søknad om lån og stipend fra Lånekassen. Merk at du kun kan få ett av stipendene (med unntak av NTNUs klimastipend):

 1. NTNU-stipend
 2. Erasmus
 3. Grønn Erasmus
 4. Rekrutteringsstipend til utvalgte land

Felles krav for alle typer stipend

 • Du må være tatt opp til et bachelor- eller masterprogram.
 • Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon.
 • Utdanningen i utlandet må inngå som del av graden ved NTNU (du må søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet ditt).
 • Dersom fakultet/institutt rangerer kandidatene legges dette til grunn for stipendtildeling.
 • Studenter kan få stipend selv om NTNU ikke har utvekslingsavtale ved ønsket lærested.
 • Du kan kun tildeles ett stipend per opphold fra Internasjonal seksjon.
 • Studenter som tidligere har fått Erasmus, Nordplus eller sponsorstipend fra NTNU kan ikke få NTNU-stipend for et nytt opphold.
 • Studenter som tidligere har fått NTNU-stipend kan motta Erasmusstipend eller sponsorstipend ved et nytt opphold.
 • Studenter som tidligere har fått NTNU-stipend kan ikke motta dette flere ganger.

Utbetaling av stipend

Du vil få en epost med informasjon om du har fått innvilget stipend en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb. Får du tilbud om stipend, må du takke ja eller nei innen en gitt frist. Under finner du informasjon om hvordan du går fram for å få utbetalt stipendet:


1. NTNU-stipend

Du vil automatisk bli vurdert for NTNU stipend når du søker om å reise på utveksling, praksis-eller feltarbeidsopphold. Antall stipend er begrenset, og tildeling er basert på felles krav for alle typer stipend, og eventuelt ditt fakultets rangering av søkere og snittkarakter. Karakterene fra alle beståtte emner tas med i snittberegningen som hentes fra FS (Felles studentsystem).

Bachelor-studenter: NTNU har for få studenter på 3-årige bachelorprogrammer som reiser på utveksling. For utvekslingsopphold kan studenter fra slike studieprogrammer få 7500 for opphold på 4 uker til 3 måneder. 12000 for 3 måneder til ett semester, 20 000 for to semester.

Andre studenter kan få NTNU-stipend etter følgende satser:

 • 4 uker til 3 måneder: 5000 kr
 • 3 måneder til 1 semester: 8000 kr
 • 2 semester: 12 000 kr

Stipendsatsene oppdateres årlig.

Se mer informasjon om utbetaling av NTNU-stipend


2. Erasmus-stipend

Erasmus-stipend ved utvekslingsopphold

Studenter som drar til et lærested hvor NTNU har en Erasmus-avtale, samt læresteder som er med i nettverkene NORDLYS eller NORDTEK, kan få Erasmus-stipend. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland:

Erasmus-stipend ved praksisopphold

Du kan også få praksisstipend gjennom Erasmus. Stipendet gis i tillegg til eventuell godtgjørelse du mottar fra bedriften du jobber i. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland:

 • 610 euro per måned ved praksisopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
 • 560 euro per måned ved praksisopphold i andre europeiske land som er med i Erasmus-programmet
 • Se informasjon om utbetaling av Erasmus-stipend

Formelle forutsetninger for å få Erasmus-praksisstipend

 • Studenter tilknyttet alle studienivå kan søke (bachelor, master, PhD)
 • Oppholdet er godkjent som del av din grad ved NTNU i form av forhåndsgodkjenning, eller ved at fakultetet ditt bekrefter den faglige relevansen av det planlagte oppholdet i ditt vitnemålstillegg
 • Oppholdet må være mellom 2 og 12 måneder
 • Opphold kan også gjennomføres etter avsluttet grad (innen 12 måneder etter avsluttet grad)
 • Stipendet kan ikke tildeles i forbindelse med arbeid tilknyttet institusjoner som finansieres av EU eller som forvalter EU-programmer.

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om eventuelle endring av stipendsatsene under Erasmusprogrammet; det vil til enhver tid være EUs og SIUs gjeldende satser som er gyldige.


3. Grønn Erasmus

NTNU lanserte i 2021 et nytt klimastipend for utveksling som prøveprosjekt. Høsten 2021 sendte NTNU ut 5 studenter som 'prøvekaniner' for dette stipendet. Dette gjentas høstsemesteret 2022.

Studenter som velger å reise med tog, buss eller bildeling (grønn reise), kan konkurrere om å få stipendet: Stipendet er 50 Euro (engangsbeløp) og Erasmus+-stipend for inntil 4 dager ekstra til hjemreise.

Målet med det nye klimastipendet er todelt: Å redusere klimafotavtrykket fra studentutveksling, og å legge til rette for at flere skal velge å reise på utveksling til Europa.

Prøveprosjektet videreføres for studenter som reiser ut på utveksling høstsemesteret 2022. Se mer informasjon om NTNUs Klimastipend for utveksling og info om hvordan du kan konkurrere om å få stipendet i høstsemesteret.


4. Rekrutteringsstipend til utvalgte land

Studenter som tar utvekslingsopphold fra NTNU til Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea, vil få et tilleggsstipend fra Lånekassen, i tillegg til basislånet, i inntil 10 måneder.

Stipendet på inntil kr. 2 500,- per måned.

Dette stipendet er ikke administrert av NTNU, men utbetales automatisk av Lånekassen sammen med basisstøtten hvis du reiser på utveksling til et av disse landene.


Når utbetales stipend?

Tjenestesenteret for lønn og HR gjennomfører utbetaling av stipender. Tjenestesenteret utbetaler stipend som bonuslønn gjennom HR-systemet. Stipend utbetales derfor to ganger i måneden, vanligvis i hhv. andre og siste uke av måneden, men dette varierer.

Her finner du oversikt over plan for lønnskjøring i inneværende år. Stipend utbetales hver måned på datoene under utbetalingsdato i linjen bonuslønn.


Kontakt

Veiledere for utenlandsstudier

Child Pages (1)