Wikier

English version - MindManager

Programinformasjon

MindManager er et program for å samle inn, organisere og visualisere informasjon i et "kart" - f.eks. tankekart, organisasjonskart, organisering av filer og nettlenker for et emne. En deler et hovedemne opp i emner og underemner og kan til hver av disse samle tilhørende informasjon ved hjelp av blant annet nettlenker, lenker til filer eller mapper, filer som vedlegges, et notat, etc. Programmet kan også benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og annen form for samarbeid.

Programmet er nyttig i en rekke sammenhenger, og prosjekter kan eksporteres til en rekke ulike filtyper. "Kartet" kan eksporteres med lenker og notater til for eksempel en Word-fil eller en HTML-fil. Tekstfiler, som Word-filer, kan importeres til MindManager, og teksten kan oppdeles i emner etter kapitteloverskrifter, med teksten i kapitlene i emnenes notat.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows, MacOS X.

Benyttes av flere enheter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Brukerveiledning

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om MindManager hos Corel


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare