Wikier

Midlertidig ansettelse

Informasjon til ansatte og ledere ved NTNU.

Samleside om ansettelsesforhold | Sider merket med ansettelse

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at ansatte i staten skal ansettes fast jf. statsansatteloven § 9 (1). Midlertidige arbeidsavtaler kan likevel inngås i noen tilfeller:

Opphør av midlertidig stilling 

Er du midlertidig ansatt, avsluttes ansettelsesforholdet på avtalt dato i henhold til. inngått arbeidsavtale, og uten forutgående oppsigelse. Er du midlertidig ansatt for å utføre et bestemt og tidsavgrenset arbeid, gjelder fratredelsestidspunktet når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Er du vikar opphører stillingen når fast stillingsinnehaver gjeninntrer i stillingen dersom dette er skriftlig avtalt. Har du vært midlertidig ansatt i mer enn 1 år, har du imidlertid krav på et skriftlig varsel om fratredelsestidspunktet senest 1 mnd. i forkant av denne datoen.

Er du midlertidig ansatt etter statsansatteloven § 9 (1) a), b) eller e) i oversikten over, skal du anses som fast ansatt ved mer enn 3 års sammenhengende ansettelse i virksomheten (denne bestemmelsen gjelder ikke for praksisarbeid, eller utdannings- eller åremålsstillinger. Det er den siste stillingen vedkommende innehar som er avgjørende for om bestemmelsen om fast ansettelse etter 3 år kommer til anvendelse. I slike tilfeller kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse i henhold til statsansatteloven § 9 (3).

Bestemmelsen om fast ansettelse etter 3 år, gjelder i de tilfeller hvor arbeidsavtalen er inngått etter ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017, eller forlengelser som er inngått etter dette tidspunktet.

Kilder og lovverk 

Statsansatteloven § 9

Statsansatteloven § 17

Kontaktperson 

Ved spørsmål om midlertidig tilsetting, kontakt din HR-medarbeider

Oppdatert informasjon 22.05.18.