Wikier

Midlertidig ansettelse

Her finner du som ansatt og leder ved NTNU, informasjon om midlertidige ansettelser.

Temaside: Ansette medarbeider

Samleside om ansettelsesforhold | Sider merket med ansettelse

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at ansatte i staten skal ansettes fast jf. statsansatteloven § 9 (1). Midlertidige arbeidsavtaler kan likevel inngås i noen tilfeller:

Ved NTNU skal midlertidige ansettelser over 18 måneder begrunnes særskilt ovenfor ansettelsesmyndigheten. Dette gjelder også ved forlengelser som samlet utgjør mer enn 18 måneder.

Ledelsen skal legge frem statistikk og vurdering av bruken av midlertidige ansettelser i LOSAM og SESAM minst to ganger i året.

Opphør av midlertidig stilling

Er du midlertidig ansatt, avsluttes ansettelsesforholdet ved avtalt dato oppgitt i arbeidsavtalen. Er du midlertidig ansatt for å utføre et bestemt og tidsavgrenset arbeid, gjelder fratredelsestidspunktet når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Har du vært midlertidig ansatt i mer enn 1 år, har du krav på skriftlig varsel om fratreden senest én måned i forkant av fratredelsestidspunktet. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fratrer før én måned etter varsel er gitt.

Rett til fast ansettelse

Er du midlertidig ansatt etter statsansatteloven § 9 bokstav a, b eller e, og har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i mer enn tre år, skal du anses som fast ansatt. Dette gjelder ikke ved midlertidig ansettelse etter bokstav c og d (praksisarbeid og utdannings- eller åremålsstillinger).

Det er stillingen du har ved passeringen av treårsgrensen som er avgjørende. Er du ansatt etter § 9 bokstav a, b eller e ved passeringen har du stillingsvern som fast ansatt. Reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet kommer da til anvendelse.

Det er egne regler for beregning av treårsregelen for stipendiater som etter endt stipendiatperiode direkte går over til midlertidig stilling etter statsansatteloven § 9 bokstav a, b eller e. Disse får medregnet tiden som er brukt til pliktarbeid

Kilder og lovverk

Kontaktperson

Ved spørsmål om midlertidig tilsetting, kontakt din HR-medarbeider.