Wikier

Uniped

LAOS - Opplæring for læringsassistenter

For detailed information in English


Målgruppe

LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og tilbys læringsassistenter i alle emner ved alle fakulteter og institutter, både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. LAOS for Teknostart gjennomføres i Trondheim for læringsassistenter som skal jobbe i tilknytning til Teknostart.

LAOS inneholder en fagspesifikk opplæringsdel, og fagmiljøet hvor læringsassistenten er ansatt forplikter seg til å gjennomføre denne. Informasjon til faglærer om fagspesifikk oppfølging finner du her.

Stipendiater, vitenskapelige assistenter og andre ansatte som ikke er læringsassistenter, men ønsker pedagogisk opplæring, anbefales valgmoduler innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse fremfor å melde seg på LAOS. Søk på Uniped Modul i kurskatalogen på Læringsportalen.

Kursbeskrivelse

Opplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.

Påmelding

LAOS er åpen for alle læringsassistenter fra alle campuser ved NTNU, men påmelding forutsetter en ansettelse som læringsassistent ved et institutt. Alle som oppfyller disse vilkårene, kvalifiserer til en plass på LAOS.

For spørsmål om ansettelse og lønn henviser vi til HR-avdelingen ved instituttet/fakultetet.

LAOS har fellesmoduler ved alle tre campuser. Det blir også et tilbud for internasjonale læringsassistenter.

Deltakerne melder seg på til to kursdager (fellesmodul 1 og 2). Alle moduler er fysiske samlinger.

Påmelding kommer i Læringsportalen

Fellesmoduler høst 2024:

(med forbehold om endringer)

Trondheim

Fellesmodul 1

Mandag 2. september (9-12)
Tirsdag 3. september (9-12)
Onsdag 4. september (9-12)
Torsdag 5. september (9-12)
Fredag 6. september (9-12) - Engelsk

Mandag 9. september (9-12)
Tirsdag 10. september (9-12)
Onsdag 11. september (9-12)
Torsdag 12. september (9-12)
Fredag 13. september (9-12)

Fellesmodul 2

Mandag 16. september (9-12)
Tirsdag 17. september (9-12)
Onsdag 18. september (9-12)
Torsdag 19. september (9-12)
Fredag 20. september (9-12) - Engelsk

Mandag 23. september (9-12)
Tirsdag 24. september (9-12)
Onsdag 25. september (9-12)
Torsdag 26. september (9-12)
Fredag 27. september (9-12)

Ålesund

Fellesmodul 1

Mandag 23. september (9-12)

Fellesmodul 2

Tirsdag 24. september (9-12)

Gjøvik

Fellesmodul 1

Tirsdag 14. oktober (9-12)

Fellesmodul 2

Onsdag 15. oktober (9-12)

Antall plasser: Det er et begrenset antall plasser pr. modul.

Oppbygging

Opplæringen består av 20 timer fordelt over ett semester og blir gjennomført av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for. LAOS benytter en blanding av campus- og nettmoduler, med ulike typer aktiviteter.

a) Fellesmoduler (core modules, 8 timer) - fysiske samlinger

Fellesmodulene på 8 timer er obligatoriske og gjennomføres som seminarer av Uniped. Seminarene består av formidling av pedagogisk innhold og av smågruppeaktiviteter knyttet til praksis som læringsassistent, f.eks. rollespill og diskusjoner. Fellesmodulene inkluderer også obligatorisk egenarbeid som utføres av deltakerne i forkant og mellom modulene.

b) Valgmoduler (online modules, 6 timer)

2 moduler á 3 timer som er rent nettbaserte i Blackboard. Obligatoriske aktiviteter i valgmodulene er en multiple-choice-test, et kort refleksjonsessay og anonyme tilbakemeldinger på medstudenters refleksjonsessays (peer-feedback).

Læringsassistentene velger to av de åtte valgmodulene nedenfor:

 • OM1 - Å gi tilbakemeldinger
 • OM2 - Veiledning av øvinger
 • OM3 - Veiledning av seminarer
 • OM4 - Veiledning av lab-øvinger
 • OM5 - Veiledning av akademisk skriving
 • OM6 - Individuell veiledning (én-til-én veiledning)
 • OM7 - Veiledning av problembasert læring
 • OM8 - Digital læring

c) Fagspesifikk oppfølging (course-specific modules, 6 timer)

Den fagspesifikke oppfølgingen planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber for.

 1. Oppstartsmøte (1 time) Avklaring av forventninger mellom læringsassistenten og fagmiljøet
 2. Fagrelatert opplæring (4 timer) Opplæring knyttet til pedagogiske utfordringer/forbedringsområder ved emnet
 3. Sluttevaluering (1 time) Sluttevaluering hvor fagmiljøet og læringsassistenten reflekterer over læringsassistentenes utvikling og gir tilbakemelding til hverandre om hvordan bruk av læringsassistenter i emnet har fungert.

Informasjon til faglærer om fagspesifikk oppfølging

Læringsutbytte

En deltaker som har bestått LAOS forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en enkel forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper som gjelder på tvers av fagområder.
 • har innsikt i spesifikke undervisnings- og læringsformer innenfor sitt fagområde.
 • vet hva begrepene formativ/summativ og kriteriebasert/normbasert vurdering betyr.
 • forstår betydningen av et trygt læringsmiljø for studenters læring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø.
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å fremme studenters læring.
 • kan gjennomføre enkle tiltak for å løse mulige konflikter i og med studentgruppen på en konstruktiv måte.
 • kan bruke spørreteknikker for å kartlegge studenters forståelse av fagstoff og for å etterspørre begrunnelser/tenkninger.
 • kan gi kompetent veiledning på et enkelt nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en identitet knyttet til det å være læringsassistent.
 • kan drøfte sin egen rolle innenfor studentenes læringsprosesser.
 • har en bevissthet rundt grunnleggende etiske utfordringer og grensesetting.
 • er bevisst over utfordringer og muligheter ved mangfoldige studentgrupper.
 • kan reflektere over egen praksis og muligheter for videre utvikling som læringsassistent.

Krav til godkjenning

Det er ingen formell eksamen eller studiepoeng knyttet til kurset. Godkjent LAOS forutsetter:

 • 100% obligatorisk oppmøte på fellesmodulene
 • To fullførte valgmoduler
 • 100% deltakelse på den fagspesifikke oppfølgingen

Det gis ingen fritak fra oppmøtekravet. Moduler som ikke er fullført må gjennomføres på neste LAOS-kurs

Alternativ godkjenning for LAOS

Fullført praksis 1 og 2 (PPU4611/PPU4612) og pedagogikk 1 og 2 (PPU4601/PPU4602) i lektorutdanningen for trinn 8-13 ved NTNU eller tilsvarende fra andre lærerutdanninger utover grunnskolenivå med praksisopphold (f.eks. PPU).

Det gis ikke godkjenning for gjennomført opplæring i Eksperter i Team (EiT), befalsskolen eller rent teoretiske pedagogiske studier.

Fagansvarlig/kontakt

Marte Therese Jakobsen /laos@ipl.ntnu.no