Wikier

Kandidater til styrevalget

Her er kandidatenes presentasjoner til NTNU styrevalget 2024 for midlertidig vitenskapelige ansatte

English: Candidates for the NTNU Board election

Temaside om styrevalget


Jakob Bonnevie Cyvin

Stipendiat ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), Institutt for Institutt for geografi (Dragvoll)

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

NTNU skal være åpent og tilgjengelig for befolkningen for at kunnskapen skal komme samfunnet til gode. NTNU skal være et breddeuniversitet, der økonomiske, praktiske og administrative rammefaktorer må ligge til rette for stadig utvikling av undervisningspraksis, grunnforskning og anvendt forskning uavhengig av fagfelt. Grunnforskning krever dedikasjon og tid, men er lite synlig i årets budsjett. Jeg mener dette er viktig – universitetet er ikke et firma. Universitetet skal være en trygg arena, der studenter, studentansatte, midlertidige, administrasjon og faste ansatte jobber sammen mot et mål om "kunnskap for en bedre verden". Med bakgrunn fra geografi og miljørelaterte problemstillinger er det naturlig å trekke fram betydningen av tverrfaglige samarbeid. Jeg mener det er naivt å tro, at vi ved utelukkende fokus på dybdeforskning i egen fagkrets skal klare å løse store komplekse problemer og samfunnsutfordringer.

NTNU har en utfordring med å finne seg selv etter mange store organisatoriske endringer samtidig som nye endringer er i prosess, når det gjelder campusprosjektet, internfakturerings­løsninger for laboratoriesamarbeid og økonomiske innskjerpinger for å nevne noe. Jeg har i Universitetsavisa gjentatte ganger vært kritisk til å flytte fra Dragvoll. Det er nå vedtatt, og vi må nå sette søkelys på at campusprosjektet blir best mulig for nåværende og framtidige studenter og ansatte, og at vi klarer å ivareta bredden i organisasjonen med den relativt nylige fusjonen med HIST, Gjøvik og Ålesund in mente. Bærekraftsaspektet i campusprosjektet må også bli tilstrekkelig ivaretatt.

Som student på NTNU Dragvoll, HiNT (nå NORD), UiO og NMBU, og senere som ansatt i prosjektstillinger ved NTNU i Ålesund og i Trondheim, har jeg fått innblikk og erfaring med NTNUs bredde. For øyeblikket leder jeg det fem årige tverrfaglig utdanningsprosjektet VR-Learn og deltar i Erasmus+ prosjekter med partnere i seks land. Dette gir meg en stor kontaktflate som vil være en fordel i styrearbeidet.

Jeg er for tiden instituttstyremedlem og fakultetsstyre vararepresentant (SU). I dagens styre er det kun Aksel Tjora som har sitt arbeidssted på Dragvoll. Som styrerepresentant skal man representere hele organisasjonen, men det vil gagne hele NTNU å ha representasjon fra alle deler av organisasjonen.

Grace Katharine Forster

Stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (Tungasletta)

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Jeg stiller til valg som kandidat for de midlertidig vitenskapelig ansatte i styrevalget fordi jeg vil jobbe for å sikre at våre meninger blir lyttet til og at våre interesser og behov blir prioritert i beslutningsprosessene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

NTNU’s største utfordring slik jeg ser det, er behovet for å oppfylle sine samfunnsoppdrag, samtidig som man prøver å håndtere den økonomiske krisen ved å tilby mindre og mindre ressurser til bemanning og karriereprioritering til midlertidig ansatte. Slik det er i dag, er det ikke en bærekraftig løsning med store utskiftinger av ansatte og få eller ingen muligheter til videre karriereutvikling.

Jeg som selv er midlertidig ansatt, har personlig erfart mange av de utfordringene som flere av dere også møter. I det kommende året vil jeg fokusere på tre hovedområder. Det første omhandler å innføre en bredere støtte til karriereutvikling som gjelder for alle midlertidige stillingskategorier. Det andre området er å sikre bedre muligheter for overgang til faste stillinger etter midlertidig ansettelse ved å legge til rette for tilegnelse av nødvendig erfaring og kompetanse. Til slutt, som en midlertidig vitenskapelig ansatt med internasjonal bakgrunn, ser jeg betydelig rom for forbedring når det gjelder inkludering og likestilling av internasjonale ansatte, og det er viktig at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor.

Dersom jeg blir valgt, vil jeg aktivt adressere disse sakene, samtidig som jeg vil være oppmerksom på innspill og behov som dere ønsker blir tatt opp i Universitetsstyret.

Kim Rainer Mattson

Stipendiat ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Institutt for energi- og prosessteknikk (Gløshaugen)

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

NTNU står ovenfor en rekke utfordringer av både praktiske og prinsipielle hensyn fremover, og det er spesielt to saker som engasjerer meg. Den første handler om midlertidig ansattes arbeidsforhold og helse. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet rundt den psykiske helsen og arbeidsforholdene til stipendiater og andre midlertidige ansatte, men jeg savner flere konkrete tiltak for å bedre situasjonen. For eksempel opplever mange uklarhet rundt forventinger ovenfor veiledere, overordnede, og ledere, noe som kan være en kilde til usikkerhet og stress. Jeg mener det er nødvendig å etablere mer formaliserte ansvarsområder og forventninger mellom midlertidig ansatte, veiledere, og ansvarlige ledere. Dette mener jeg NTNU burde ha en helhetlig strategi på, med en tydeligere innsats mot etterlevelse av konkrete prosedyrer og mål.

Den andre saken som burde stå høyt på agendaen er NTNUs videre arbeid for bærekraft, på campus, lokalt og i verden for øvrig. I mitt doktorgradsarbeid forsker jeg på bærekraft i avfallssektoren, og jeg er kanskje over gjennomsnittet interessert i bærekraftsproblematikk. Men jeg er av den oppfatningen at mange ved NTNU ønsker en mer omfattende og konkret bærekraftsatsning, dette er noe jeg ønsker å være en tydelig pådriver for. Her har jeg også noen tidligere erfaringer fra strategiutvikling i offentlig sektor, som jeg tenker kan komme godt med.

Runar Mellerud

Stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Institutt for elektrisk energi (Gløshaugen)

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Flere fakulteter rapporterer om dårlig økonomi for tiden og noen må ty til betydelige budsjettkutt. Det er viktig at dette ikke rammer oss midlertidig ansatte. Vi er en sårbar gruppe med høye krav, et stramt tidsskjema, og mye usikkerhet. For at vi skal fortsette å levere fremragende arbeid er vi ikke bare avhengig av god oppfølging og opplæring her på NTNU, men også gode labressurser og deltakelse på internasjonale kurs og konferanser.

Å ta doktorgrad eller postdoktor ved NTNU burde bety at man befinner seg på landets fremste arena for personlig utvikling innenfor forskning, formidling og teknisk kompetanse. Forbedringspotensialet her er fortsatt stort, selv om NTNU produserer kandidater som er svært attraktive etter avlagt grad. På dette området vil jeg legge inn en innsats for å sikre at vi får brukt mer tid på forskning og mindre på å finne ut av formaliteter.

Et konkret eksempel kan være å modernisere kurs og hjelperessurser. Som et alternativ til tidsbestemte kurs med påmelding, kunne vi hatt en egen side med videoer som vi kan benytte oss av når vi trenger det. NTNU har noen av landets aller flinkeste forskere, formidlere og undervisere. Videosnutter på 10-30 minutter med tips fra dem om hvordan man for eksempel strukturerer et forskningsstudium, artikkel eller populærvitenskapelig ytring kunne vært gull verdt for nye ansatte og gitt dem en flying start i forskningsarbeidet.

Anita Solem

Stipendiat ved Fakultet for naturvitenskap (NV), Institutt for bioteknologi og matvitenskap (Kalvskinnet)

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

NTNU går en spennende og utfordrende tid i møte, med både campussammenslåing og en trangere økonomisk situasjon. I slike prosesser og situasjoner er det viktig å ivareta alles interesser og sørge for at alle inkluderes og lyttes til fra øverste hold. Jeg er opptatt av åpenhet på tvers av nivå og at ansatte har en reell påvirkningskraft i beslutninger som skal tas.

I utfordrende situasjoner, fins det også muligheter. For å komme fram til de beste løsningene trenger vi både de ansatte og studentene. Her anser jeg det som essensielt å sørge for at nedskjæringer ikke går utover de ansattes muligheter til å gjøre jobben sin på en god måte. For vitenskapelige ansatte betyr dette at man skal kunne fokusere på undervisning, forskning og formidling. I den sammenheng må midlertidige vitenskapelige ansatte stilles på lik linje med faste vitenskapelige ansatte.

Rettferdighet og forutsigbarhet er to faktorer jeg setter høyt. For midlertidig vitenskapelige ansatte er forutsigbarhet spesielt viktig, og jeg er opptatt av at karrieremulighetene innen akademia må ivaretas for denne gruppen. Jeg mener at engasjerte ansatte, som brenner for forskning og formidling, også er de som kan bidra til undervisning på høyt nivå og dermed sørge for god utdanning. Derfor er det både riktig og viktig å legge til rette for at denne gruppen både kan og vil bli i akademia.

Jeg stiller til valg som representant for midlertidig vitenskapelige ansatte i NTNU-styret for å ha en mulighet til å påvirke saker og avgjørelser ved NTNU. Jeg vil fremme de midlertidige vitenskapelige ansatte sine saker og fokusere på en god dialog mellom mine kolleger og de andre gruppene som er representert i styret. Her vil involvering være sentralt. Jeg vil jobbe for at jeg og mine kolleger bidrar i saker og beslutninger på en god måte, slik at NTNU kan bestå som et universitet hvor det er attraktivt å være både ansatt og student.

Kontakt

Valgsekretariatet: Kristin Wergeland Brekke, HR- og HMS-avdelingen.