Wikier

Kandidater til styrevalget

Ny kandidater for årets valg kommer tirsdag 21.03.2023


Her er kandidatenes presentasjoner til NTNU styrevalget 2023 for midlertidig vitenskapelige ansatte

English: Candidates for the NTNU Board election

Temaside om styrevalget

Kim-André Myhre Arntsen

Stipendiat ved Det humanistiske fakultet (HF), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (Dragvoll)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Det er hardt å være ansatt i en midlertidig stilling i akademia. Denne gruppen ligger under mye press, da de må prestere og levere på arbeid av ypperste kvalitet på relativt kort tid. Man må også konstant tenke på hva man skal gjøre etter den nåværende kontrakten er omme. Har man familie kan det være ekstra røft, da det kan hende man må flytte rundt fra land til land, by til by, prosjekt til prosjekt. Våre midlertidige ansatte gjør en betydelig innsats for vårt universitet når det kommer til forskning, undervisning, prosjektutvikling, osv. Med tanke på deres viktige bidrag og deres utsatte posisjon er det ytterst viktig for meg at de har trygge rammer, et godt arbeidsmiljø og at de føler seg hørt. Videre er jeg opptatt at kunnskapen vi produserer skal lede til en bedre verden, da spesielt med tanke på klima- og miljøkrisen vi står midt oppi. På den ene siden jobber vi hardt med å produsere forskning og utdanne fremtidens generasjoner for å bidra til å løse krisene vi befinner oss i, men på den andre siden har vi, både som institusjon og akademikere, mange dårlige praksiser når det kommer til bærekraft. Jeg synes derfor det er ekstra leit at campusprosjektet gikk videre, da særlig med tanke på alle kuttene angående klima og miljø. Jeg ville heller likt å sett at vi jobbet med å forbedre byggene vi har samt en kontinuerlig satsning på at vi som akademikere, institutt, fakultet og universitet gjør jobbene våre på en så bærekraftig måte som overhodet mulig.

NTNUs største utfordring framover er campusprosjektet og dets manglende fokus på klima og miljø. Nå ble det dessverre sånn at campusprosjektet skal gå videre, men som representant fra Dragvoll vil jeg kjempe for at forflyttingen av oss skal skje på en god måte, at vi skal få et godt arbeidsmiljø og at våre stemmer og bekymringer skal bli hørt. Hvis dere stemmer på meg, får dere også en representant som har erfaring fra å representere de midlertidige ansatte i utvidet ledergruppe ved institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) der jeg har aktivt jobbet med å involvere kollegaene mine og har løftet frem deres bekymringer og innspill slik at KULT kan fortsette å forbedre og utvikle seg. Sist, men ikke minst, vil jeg fortsette å kjempe for at NTNU skal kontinuerlig jobbe med forbedringer på områder som klima og miljø, slik at fremtidige generasjoner kan være stolte av å studere ved vårt universitet.

Jakob Bonnevie Cyvin

Stipendiat ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), Institutt for geografi (Dragvoll)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

NTNU er en samfunnsbyggende institusjon i Trøndelag, og et universitet med både bredde og dybde, der universitetet skal være åpent og tilgjengelig for befolkningen, og ikke oppfattes som utilgjengelig. I dette ligger også åpenhet og muligheter for studenter fra andre land (også utenfor EU), der vi nå har en stor utfordring med regjeringens endrede økonomiske rammer for internasjonale studenter.

Jeg står for at NTNU skal være et universitet der det satses på hele bredden i utdanningen, der rammefaktorene skal ligge til rette for stadig utvikling av undervisningspraksis, grunnforskning og anvendt forskning uavhengig av fagfelt. Resultatene av grunnforskning synes ikke nødvendigvis neste års budsjett, men er langsiktige prosesser som krever dedikasjon og tid. Vi skal være et universitet der studenter, studentansatte, midlertidige, administrasjon og faste ansatte jobber sammen mot et mål om "en bedre verden" - der skillelinjene mellom disse gruppene ikke må ligge til hinder for dette målet, og der disse gruppene skal arbeide sammen.

NTNU har slik jeg ser det en utfordring med å finne seg selv etter mange store gjennomførte endringer på organisatorisk nivå, samtidig som nye endringer er i prosess. Det blir unaturlig å ikke her nevne campussamling; et stort veivalg for universitetet med store konsekvenser for hele organisasjonen og med sterke meninger blant ansatte og studenter. Jeg har i Universitetsavisa gjentatteganger vært svært kritisk til å flytte fra Dragvoll. Det står jeg fortsatt for, men med mindre det skjer større uforutsette endringer blir et stor-campus på Gløshaugen nå realisert. I den sammenhengen er det svært viktig at NTNU nå klarer å håndtere bredden i organisasjonen (fortsatt med en relativt nylig fusjonering med gamle HIST og sammenslåing med Gjøvik og Ålesund i mente), samtidig som bærekraftsaspektet i campusprosjektet blir tilstrekkelig godt ivaretatt, og gir en positiv kost-nytteverdi ved bygge-og flytteprosess sett fra ansatte og studenters perspektiv.

Etter først å ha vært student på Dragvoll, med valgemner på HiNTT (nå NORD universiet), ved UiO og master på NMBU har jeg fra studentperspektiv vært innom flere universitet og deres tilbud til studentene. Samtidig var jeg, som student og/eller nyutdannet ansatt i prosjektstillinger både ved NTNU Ålesund og ved flere institutt på NTNU i Trondheim, ved flere av campusene. For øyeblikket leder jeg et stort fireårig tverrfaglig utdanningsprosjekt som strekker seg over en rekke institutt og fakultet, og deltar i toErasmus+ prosjekter om bruk av teknologi i utdanning og kommunikasjon av klimaendringer, med partnere i seks andre land. Dette gir meg en stor kontaktflate i og utenfor organisasjonen, noe jeg mener vil være en stor fordel inn i et styreverv ved NTNU.

Som en ung forsker, har jeg relativt sett bred forskningserfaring, noe jeg også tror og håper kan være en viktig bakgrunnskunnskap å ta med seg inn i NTNU-styret.

Av representanter i dagens styre, er det kun Aksel Tjora (i permisjon) som har sitt arbeidssted på dagens Dragvoll. Som styrerepresentant skal man helt klart representere hele organisasjonen og ikke sitt eget felt, men det er også viktig og riktig å ha representasjon fra alle deler av organisasjonen.
Vi er nå to representanter som stiller til valg fra Dragvoll, og jeg håper derfor dere som velgere ser verdien at en representant herifra er representert i NTNU-styret gitt de store endringene ansatte og studenter på Dragvoll vil gå gjennom de neste årene.

Ellen Bjørge Ekse

Stipendiat ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (Ålesund)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Jeg er opptatt av at alle midlertidige ansatte har en god arbeidshverdag! Jeg ønsker å jobbe med å løse problemer med f.eks. kontorlandskap, arbeidsmengde, driftsmidler osv.

Jeg er ansatt som stipendiat i prosjektet «Professional education, and simulation-based training PROSIM». Dette er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitet i Gøteborg og ser på simulerings-basert utdanning på tvers av maritime-, helse-, og bioingeniørstudier. Jeg er opptatt av å få til samarbeid på tvers av avdelinger, institusjoner, og næringsliv. Jeg tror de beste løsningene skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. NTNU er en stor arbeidsplass der samarbeid er en stor mulighet, men også en utfordring.

Skulle jeg bli valgt, ønsker jeg å være et talerør for midlertidige ansatte, og arbeide for enda bedre samarbeid og arbeidsvilkår.

Eirik Fagerhaug

Stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Institutt for IKT og realfag (Ålesund)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Jeg er begeistret for å stille til valg for det kommende universitetsvalget og for å ha muligheten til å representere alle midlertidige ansatte. Som en del av SFI Autoship, har jeg hatt privilegiet av å arbeide innenfor et forskningsfelt som har en direkte forbindelse til industrien. Dette, sammen med min erfaring som programvareutvikler før jeg startet min PhD, har gitt meg perspektiv på betydningen av å bygge bro mellom akademisk forskning og industriens behov.

Jeg tror en utfordring som vårt universitet står overfor er mangelen på gjennomsiktighet og likestilling når det gjelder PhD-fond. Et eksempel på dette er at kandidatene i Ålesund og Gjøvik må bruke midlene sine på obligatoriske kurs og møter i Trondheim. Alle PhD-kandidater bør ha like muligheter til å forfølge sine forskningsmål, uavhengig av hvor de befinner seg.

En annen kritisk problemstilling jeg har observert, er mangelen på involvering og representasjon av midlertidige ansatte i universitetets beslutningsprosesser. Tidligere valg har hatt svært lav valgdeltakelse, noe som indikerer en generell mangel på interesse. Jeg forplikter meg til å jobbe for rettighetene og interessene til alle midlertidige ansatte, og sikre at deres stemmer blir hørt og deres behov blir ivaretatt.

Hvis jeg blir valgt, vil jeg jobbe for å skape et mer gjennomsiktig og likestilt finansieringssystem for alle PhD-kandidater. Jeg vil også arbeide for å fremme en mer inkluderende miljø for alle midlertidige ansatte ved å tilby flere muligheter for engasjement og representasjon. Jeg tror fast at ved å jobbe sammen, kan vi gjøre vårt universitet til et rettferdigere og mer inkluderende sted for alle.

Takk for din vurdering og valgdeltakelse.

Christina Carrozzo Hellevik

Stipendiat ved Fakultet for økonomi (ØK), Institutt for internasjonal forretningsdrift (Ålesund)

Portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Jeg ønsker å jobbe for at alle ansatte blir hørt og at alle får lik behandling og like muligheter, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvor på NTNU de holder til. Jeg gil også at NTNU blir mer engasjert i samfunnsdebatt og deler kunnskap og forskning.

NTNUs største utfordring er å finne sin rolle i en mer ustabil verden og bli en modell for bærekraftig utvikling.

Amund Bergland Kvalsvik

Stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Institutt for datateknologi og informatikk (Gløshaugen)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

Alle midlertidige skal ha en trygg og forutsigbar periode hos NTNU, enten dette er som PhD eller Post-Doc. Det må bli mye tydeligere hvilke spilleregler som gjelder for forskning, veiledning og utdanning, og hva som er forventet av oss som ikke har 10 års erfaring innenfor akademia. Slik som det er nå preges mange midlertidige sin hverdag av store mengder stress, og jeg mener at NTNU må ta et grep i å redusere stressfaktorer for midlertidige og gi mer ressurser til mental helse. Dette innebærer bedre rutiner for integrering av nye ansatte og et kulturskifte som anser PhDer og Post-Docs som en fullverdig del av ansatte i større grad enn før.

NTNU føles fortsatt som et oppstykket puslespill hvor det er vanskelig å føle tilhørighet og få forutsigbarhet i jobben som midlertidig ansatte. Som representant vil jeg slåss for at det blir tydeligere støttenettverk og sosiale koblingspunkt for alle ansatte ved NTNU, og sørge for at det utformes tydelig hvilke rettigheter og forventninger som gjelder for oss midlertidige som er spesielt utsatt som ansatte.

Nicolai Winter-Hjelm

Stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (Øya)

portrettfoto

Kort bekrivelse av hva du står for: Hva er NTNUs største utfordringer framover og hvorfor velgerne skal stemme på deg?

De siste åtte årene har jeg vært engasjert i en rekke verv og stillinger både som student og stipendiat ved NTNU, og ønsker nå å anvende dette engasjementet i NTNUs styre.

NTNUs største utfordring fremover er den nye finansieringsmodellen i UH-sektoren. Sammen med campussammenslåingen vil dette skape trangere budsjetter, færre faste ansettelser og stort press på arealer. Campussamlingen fører mye bra med seg, men det ble tydelig på forrige styremøte at det fortsatt er mange skjær i sjøen, både når det kommer til de ansattes arealer, og ambisjonene om et nullutslippscampus. I diskusjoner om campussamlingen har det blitt klart at de midlertidig ansatte ofte blir nedprioritert, noe rektor selv har tydeliggjort. Som representant for de midlertidig ansatte ønsker jeg å løfte våre behov på lik linje med de faste vitenskapelige når det nå skal utarbeides en masterplan for eiendomsutvikling for alle campus ved NTNU, slik at vi får tildelt arealer etter behov og ikke etter ansiennitet.

NTNU har tatt mange steg for å bidra til karriereutvikling for ph.d.-studenter og postdoktorer de siste årene, som å innføre karrieredager og “postdoktorløftet”. Likevel er det fortsatt stor etterspørsel etter bedre tilbud for jevnlig karriererådgivning og oppfølging. Jeg tror det er mulig å lære av studentmassen og tilpasse noen av deres tilbud til ph.d.-studenter og postdoktorer, som for eksempel karriereutviklende støtte og en dedikert ombudsmann for de midlertidig ansatte.

Sist, men ikke minst vil jeg fremheve at en av mine kjernesaker er medvirkning. Studentene i NTNU-styret har en lang og god tradisjon med å sende åpne invitasjoner til formøter før styremøtene, der alle som vil kan komme med sine innspill til saker. Dette ønsker jeg å lære av, og skape arenaer der det oppfordres til å stille spørsmål, lære og ikke minst komme med innspill som kommer til å danne en tyngde inn mot styret. Godt valg!

Kontakt

Valgsekretariatet: Kristin Wergeland Brekke, HR- og HMS-avdelingen.