Wikier

Juks på eksamen

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert.

English version - Cheating on exams

Ser du etter noe annet?Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Eksempler på juks

Merk at listen under ikke er uttømmende.

 • Presentere andres arbeid helt eller delvis som sitt eget, dvs. plagiat, herunder manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat fra kilder på nettet, andres oppgaver, fagbøker, artikler etc.
 • Hente besvarelse fra internett e.l. og levere den helt eller delvis som egen besvarelse
 • Presentere eget tidligere arbeid helt eller delvis uten referanse (selvplagiat)
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Ureglementert samarbeid eller kommunikasjon mellom kandidater eller grupper
 • Endre besvarelsen etter innlevering
 • Benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen som f.eks.:
  • kalkulator eller PC som går ut over det tillatte i innhold/programerbarhet
  • programvare som er installert i forbindelse med eksamen som gjør det mulig å få tilgang til ulovlige hjelpemidler
  • mobiltelefon eller andre digitale hjelpemidler (dette skal oppbevares på anvist plass under eksamen)
  • løsark, lapper, minnepenn med pensumrelevant innhold
  • innskrevet/innlimt tekst av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, formelsamlingeregne kladdeark med allerede "kladdet tekst", pensumbøker eller andre relevante fagbøker
  • ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, f.eks. på toalettet
  • ulovlige hjelpemidler som avdekkes ved kontroll som skjer før eksamen
 • Ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler
 • Urettmessig å ha skaffet seg tilgang til vurdering
 • Studenten får en annen person til å møte ved eksamen i sitt sted eller får en annen person til å skrive sin besvarelse
 • Studenten får andre til å signere for seg ved obligatorisk oppmøte
 • Studenten, ved uredelig opptreden før eksamen, får tilgang til eksamensoppgaven
 • Studenten medvirker til at en annen student fusker
 • På andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter

Juks på andre oppgaver

De samme reglene gjelder også for obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Særlig om kortvarig individuell hjemmeeksamen

Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Ved hjemmeeksamen er det tillatt å bruke hjelpemidler, men du må være obs på at du må følge reglene for kildehenvisning og markering av sitat. Hvis det ikke er angitt spesifikt i eksamenssettet hvilke regler som gjelder for bruk av kilder, er det de ordinære reglene for kildehenvisning, markering av sitat og litteraturliste som gjelder. Se følgende nettside https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+og+referere+til+kilder

Ved hjemmeeksamen som har en varighet til og med 6 timer, er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks. Det anses også som juks for begge studentene dersom en av studentene hjelper den andre under samme eksamen da en slik kommunikasjon kan gi begge en urettmessig fordel.

Ditt ansvar

Det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Les om hvordan du skal bruke og referere til kilder, bruk av referansehåndteringsverktøy og aktuelle kurs: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+og+referere+til+kilder

Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med ditt fagmiljø.

Plagieringskontroll

NTNU har et system for plagieringskontroll. Besvarelser som innleveres i emner på NTNU blir kontrollert for plagiat både mot kilder på internett, tekstdatabaser og andre besvarelser.

Det er Den sentrale klagenemd ved NTNU som vedtar hvilke sanksjoner/reaksjoner juks skal få.

Konsekvenser av juks

Hvis du blir tatt for å ha jukset kan det få følgende konsekvenser:

 • annullering av gjeldende eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs, jf. uhl §4-7
 • utestenging fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets og høyskoleloven inntil ett år, jf. uhl §4-8

Når det fattes vedtak om utestenging, er dette en reaksjon som kommer i tillegg til annullering.

Retningslinjer

Saker der det er mistanke om juks sendes til:

 • Avdeling for utdanningskvalitet (saker ved campus Trondheim)
 • Seksjon for utdanning Gjøvik (saker ved campus Gjøvik)
 • Seksjon for utdanning Ålesund (saker ved campus Ålesund)

Les mer i retningslinjer ved behandling av juks eller forsøk på juks til eksamen ved NTNU (pdf), om hvordan saker behandles der det er mistanke om juks.

Ofte stilte spørsmål om konsekvenser ved utestenging på grunn av fusk

Hva skjer med studieretten når en student blir mistenkt for fusk? Så lenge studenten er mistenkt for fusk vil studenten ha studierett som vanlig. Det er først når klagenemnda ved NTNU har fattet vedtak om utestenging at studieretten blir stengt.

Vil studenten holdes informert underveis på hvor saken står? Studenten vil bli informert på hvert steg i prosessen, som for eksempel når saken blir sendt til klagenemnda, hvilken dato saken skal behandles, og om en klage er videresendt til Felles klagenemnd. Studenten vil også bli orientert om nye opplysninger i saken som det forutsettes at studenten kan ha interesse av å uttale seg om.

Hvor lang tid tar det før en sak om fusk er avgjort? Det må påregnes at det tar nokså lang tid før en sak om mistanke om fusk er avgjort. Det vil vanligvis ta ca. 4-6 mnd. fra saken oppstår til klagenemnda ved NTNU har avgjort saken.

Hva skjer hvis studenten blir utestengt?

Studenten:

 • kan ikke melde seg til eller gå opp til eksamen ved NTNU eller andre universitet og høyskoler i Norge som går inn under universitets- og høyskoleloven
 • kan ikke levere oppgaver, øvinger, få veiledning eller delta i praksis eller undervisning (unntatt forelesninger som er åpen for alle)
 • kan ikke gå opp til utsatt eksamen for emner der eksamen var i utestengingsperioden
 • mister adgang til læringsstøttesystem og eksamenssystem
 • kan ikke søke utveksling i utestengingsperioden
 • kan ikke be om begrunnelse eller klage på karakter i Inspera, man kan kreve begrunnelse eller klage på annen måte (les mere her)
 • adgangskort blir sperret

Hva skjer med innleveringer eller eksamener som er avlagt før studenten blir utestengt? Innleveringer og eksamener som er avlagt før studenten blir utestengt, vil fortsatt være gyldig.

Vil det være mulig å få karakter/sensur på en eksamen hvis den er avlagt før utestengingen, men sensur faller etter at utestengingen er iverksatt? I så fall, hvor henvender man seg? Ja, studenten vil få karakter. Studenten kan logge seg på Studentweb for å se karakteren.

Hva skjer hvis studenten deltar i et gruppearbeid når studenten blir utestengt? Da vil ikke studenten lenger kunne delta i gruppen.

Vil obligatoriske aktiviteter som leveres før studenten ble utestengt, være gyldig? Obligatoriske aktiviteter som er levert før studenten ble utestengt, vil være gyldig hvis de blir godkjent. Om de vil være godkjent for en senere eksamen i emnet kommer an på om det er adgang til å ta med seg tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet. Dette må studenten undersøke med det instituttet som emnet hører inn under.

Hva skjer hvis studenten blir utestengt midt i et semester? Da vil utestengingen gjelde for resten av semesteret og eventuelt neste semester.

Er det mulig å be om at en utestenging blir utsatt til et senere tidspunkt? Studenten kan be om at utestengingen blir utsatt til klagefristen er ute eller til klagen er endelig avgjort, men hovedregelen er at det ikke gis utsatt iverksettelse. Hvis studenten får innvilget utsatt iverksettelse til klagen er endelig avgjort og studenten ikke får medhold i klagen, vil studenten bli utestengt når klagen er avgjort.

Må studenten søke på nytt for å fortsette studiene etter utestengingen? Nei, studenten vil automatisk få tilbake studieretten når utestengingsperioden er ute.

Hvordan kan studenten melde seg opp til emner i semesteret etter en utestenging når fristen for oppmelding var i utestengingsperioden? NTNU kan melde opp studenten. Studenten kan ta kontakt med sin studieveileder eller eksamenskontoret:

Vil det fremkomme på vitnemålet at en student har vært utestengt? Det vil ikke stå på vitnemålet at studenten har vært utestengt.

Har en student som blir mistenkt for fusk krav på å få dekket advokatutgifter? Studenten har krav på å få dekket advokatutgifter hvis det blir reist sak om utestenging. Det betyr at retten til å få dekket utgifter til advokat inntrer når saken blir sendt til klagenemnda ved NTNU med forslag om utestenging.

Må studenten engasjere advokat i saker om fusk? Nei, det er opp til studenten. Hvis studenten ønsker advokat, er det studenten som må ta kontakt med advokat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til innholdet på denne siden, kan du kontakte: