Wikier

HMS ved SU

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). 

Temaside om HMS for ansatte | Sider merket med HMS

HMS-koordinatorer, områdeansvarlige og verneombud #

Beredskapsplaner og varsling ved krise #

Se SUs side om beredskap.

Om HMS-arbeidet ved SU #

HMS-arbeidet ved SU tar utgangspunkt i NTNUs mål og prinsipper for HMS-abeidet, og i fakultetets strategiske plan. SU skal være en attraktiv arbeidsplass med trivsel, respekt og vekstmuligheter for den enkelte medarbeider.

Det systematiske HMS-arbeidet skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og gode psykososiale forhold ved fakultetet. HMS-arbeidet omfatter utarbeidelse av fakultetets målsetting for HMS-arbeidet, retningslinjer, rutiner og dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Fakultetets systematiske HMS-arbeid skal:

  • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
  • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
  • Arbeide for at hensyn til sikkerhet og miljø blir integrert i fakultetets virksomhet
  • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Organisering av HMS-arbeidet #

Fakultetet er organisert i følgende HMS-områder:

  • Hvert institutt og fakultetsadministrasjonen
  • Dekanen har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet ved fakultetet. Ansvarlig leder innen hvert HMS-område er instituttleder (ved instituttene) og dekanen (ved fakultetsadministrasjonen). Hvert HMS-område har en HMS-koordinator.

Fakultetet er delt inn i flere verneområder. For hvert verneområde velges det et verneombud med vara. Av og blant verneombudene velges det et lokalt hovedverneombud for fakultetet. Det arrangeres minst en samling årlig for verneombudene ved fakultetet.

HMS-koordinatorene og hovedverneombudene utgjør fakultetets HMS-forum. HMS-forum ledes av fakultetets HMS-koordinator og møtes to til tre ganger per semester. Det fungerer som forum for informasjon og diskusjon omkring HMS-spørsmål og som rådgivende organ for dekanen når det gjelder HMS-spørsmål.