Wikier

HF - HR og HMS

HMS ved HF

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Det humanistiske fakultet (HF).

HMS-koordinatorer, områdeansvarlige og verneombud ved HF

Beredskapsplaner og varsling ved krise - HF

Se HFs side om beredskap.

Tilrettelegging for gravide medarbeidere ved HF

HF skal være en arbeidsplass hvor gravide ikke må sykemelde seg på grunn av jobben. Vi har utarbeidet egne retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere.

Rutiner ved for høy innetemperatur

Vi har utarbeidet egne rutiner ved for høy innetemperatur på HF.

Om HMS-arbeidet ved Det humanistiske fakultet

HMS-arbeidet ved Det humanistiske fakultet (HF) tar utgangspunkt i NTNUs mål og prinsipper for HMS-abeidet, og i fakultetets strategiske plan. HF skal være en attraktiv arbeidsplass med trivsel, respekt og vekstmuligheter for den enkelte medarbeider.

Det systematiske HMS-arbeidet skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og gode psykososiale forhold ved fakultetet. HMS-arbiedet omfatter utarbeidelse av fakultetets målsetting for HMS-arbeidet, retningslinjer, rutiner og dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Fakultetets systematiske HMS-arbeid skal:

  • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
  • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
  • Arbeide for at hensyn til sikkerhet og miljø blir integrert i fakultetets virksomhet
  • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Organisering av HMS-arbeidet

Fakultetet er organisert i følgende HMS-områder:

  • Hvert institutt
  • Fakultetsadministrasjonen

Dekanen har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet ved fakultetet. Ansvarlig leder innen hvert HMS-område er instituttleder (ved instituttene) og dekan (ved fakultetsadministrasjonen). Hvert HMS-område har en HMS-koordinator og to områdeansvarlige.

Fakultetet er delt inn i flere verneområder. For hvert verneområde velges det et verneombud med vara. Av og blant verneombudene velges det et lokalt hovedverneombud for fakultetet.

HMS-koordinatorene og verneombudene utgjør fakultetets HMS-forum. HMS-forum ledes av fakultetets HMS-koordinator og møtes 2 ganger pr. år. Det fungerer som forum for informasjon og diskusjon omkring HMS-spørsmål og som rådgivende organ for dekanus når det gjelder HMS-spørsmål.