Wikier

Råd og utvalg ved...

Forskningsutvalget ved ØK

Her finner du mandat, medlemmer i forskningsutvalget ved Fakultet for økonomi.

Ser du etter noe annet, se NTNUs temasider om forskning?

Sammensetning

Forskningsutvalget ØK

MedlemTilknytning
Jon Olaf Olaussen (leder) Prodekan for forskning, NTNU Handelshøyskolen
Trond KongsvikInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Colin GreenInstitutt for samfunnsøkonomi
Are OustNTNU Handelshøyskolen
Øivind StrandInstitutt for internasjonal forretningsdrift
Richard Galvee-GeoInstitutt for internasjonal forretningsdrift
Ela SjølieFagseksjon Eksperter i Team, IØT
Christina CarrozzoInstitutt for internasjonal forretningsdrift
Godfrey MugurusiInstitutt for økonomi og teknologiledelse-G

Helene Sommerbakk, Fakultet for økonomi, er sekretær for utvalget.

Mandat

1. Utvalgets sammensetning

Utvalget sammensettes som følger:

 • Prodekan for forskning (utvalgets leder). Prodekan for EVU er stedfortreder.
 • Nestleder for forskning/forskningsansvarlig for hver av fakultetets institutter (inklusive fagseksjonen på Gjøvik). Disse må være fast vitenskapelige ansatte.
 • En midlertidig vitenskapelig ansatt (Phd-kandidat eller post.dok. som velges)
 • Leder for Studie- og forskningsseksjonen på fakultetet

Vararepresentanter:

 • En vararepresentant for nestleder for forskning fra hvert institutt (utpekes av instituttleder)
 • En vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte (velges)
 • En vararepresentant fra Studie- og forskningsseksjonen

Studie- og forskningsseksjonen på fakultetet stiller med sekretærkapasitet.

Prodekanen for forskning, representantene for instituttene, samt den administrative ansatte sitter normalt i fire år, det vil si i dette tilfelle ut kommende lederperiode som er 1. august 2021. Den midlertidig vitenskapelig ansatte sitter for ett år av gangen, men første periode vil vare til 1. august 2018. Funksjonstid følger normalt lederperioden fra start til slutt.

2. Myndighet

FUØK skal være et strategisk rådgivende utvalg for dekanen i alle i saker som angår forskningsvirksomhet og forskerutdanning, og kan foreta avgjørelser i de saker og sakstyper der dekanen har delegert myndighet til FUØK. Utvalget arbeider innen de rammer, retningslinjer og strategier som til enhver tid er vedtatt på NTNU-nivå generelt og av Fakultetstyret spesielt, og har som mål å realisere fakultets strategi for forskning og forskerutdanning.

3. Arbeidsområde

Forskningsutvalget har som hovedoppgave å arbeide med saker som angår fakultetets forskningsvirksomhet i bred bemerkelse. Konkrete arbeidsoppgaver for FUØK er:

 • Delta i arbeidet med å utarbeide, koordinere og implementere av strategi- og handlings-planer for fakultetets forskningsvirksomhet og forskerutdanning.
 • Stimulere og tilrettelegge for at fakultetets forskningsmiljø er proaktive innen eksisterende og nye forskningsarenaer nasjonalt og internasjonalt og bidra til å øke omfanget av eksternfinansiert forskning
 • Gi råd om prioriteringer av søknader til strategiske viktige programmer (som SFF, SFI, FRIPRO)
 • Gi råd om prinsipielle saker knyttet til alle faser av PhD-studiet.
 • Overordnet strategisk ansvar for å gjennomføre årlig revisjon av fakultetets PhD-program, inklusive å utvikle programmet innhold og kvalitetssikre undervisning og veiledning.
 • Gjennomføre tiltak rettet mot stimulering, samordning og profilering av forskningsvirksomheten, herunder kontakt med Norges forskningsråd, EUs rammeprogram og arbeids- og næringslivs aktører.
 • Utføre eller lede større utredninger og godkjenne høringsuttalelser av betydning innenfor sitt saksområde, der dekanen finner dette hensiktsmessig.
 • Arbeide for høy forskningsetisk standard.
 • Være aktiv i forhold til fakultetets vitenskaplige publisering i anerkjente publiseringskanaler
 • Anbefale nye publikasjonskanaler på nivå 1 og 2 til Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Gi innspill til saker som drøftes i sentralt forskningsutvalg.

4. Avstemningsregler og beslutningsdyktighet

Utvalget er beslutningsdyktig når sakspapirer er distribuert minst tre dager før møtet, samt at fire av utvalgets medlemmer er til stede. Normale avstemningsregler følges, og utvalgsleder har anledning til å bruke dobbeltstemme om nødvendig.

Sakspapirer sendes til alle medlemmer i utvalget, alle vararepresentanter, samt dekanen.

2515 Visninger