Wikier

Tjenester og...

Flipped classroom i undervisning

Informasjon om flipped classroom (omvendt undervisning) og hvordan du kan bruke dette til å bedre undervisningen din.

English version - The flipped classroom method

Temaside om læringsstøtte - for undervisere

Når man studerer erfaringsbasert litteratur og kunnskapsoppsummeringar, både fra UH-sektoren og grunn- og videregående skole, internasjonalt og nasjonalt, finner man en god del gevinster ved bruk av «flipped classroom» eller omvendt undervisning, som man også kaller det på norsk. I denne artiklen får du innsikt i hvofor og hvordan du kan «flippe» klasserommet.

Hvorfor bruke flipped classroom?

Kunnskapsoppsummeringen The use of flipped classroom in higher education: A scoping review, peker på muligheten for å drive student-sentrert undervisning med dybdelæring som noen av gevinstene. Student-sentrert undervisning kan også bedre studentengasjement og motivasjonen, som igjen gir et godt utgangspunkt for aktiv læring

 • Engasjerte studenter involverer seg mer i klasseromssituasjoner og søker å forstå faget på et dypere nivå
 • Forberedte og engasjerte studenter er et nøkkelelement i aktiv læring og læring gjennom samarbeid
 • Ved å flytte gjennomgangen av basiskunnskap ut av klasserommet, frigir man også tid i klasserommet til å jobbe med å utvikle kritisk tenking hos studentene
 • Man kan trene de høyere kognitive aktivitetene som å analysere, reflekter, vurdere og diskutere i klasserommet (Blooms taksonomi)

Forberedelser før bruk av Flipped classroom

«Flipped classroom» krever at du gjør et stykke arbeid før du setter i gang:

 • Du må vurdere hvilke deler av emnet og av pensum som egner seg for «flipping». Dette kan ta tid, men det er arbeid du får igjen for neste gang du vil «flippe».
 • Du må vurdere om du skal bruke teknologi og da hvilken du ønsker å bruke. Også her med utgangspunkt i faget, studentmassen, pensum, tilgjengelig LMS og hva du mestrer av digitale verktøy.
 • Skaff deg oversikt over støtteapparatet og bruke dette ut fra behovet ditt. Her kan Uniped og Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester være viktige støttespillere.
 • Sy sammen et godt opplegg, der både materialet som skal «flippes» og aktiviteten i de fysiske møtene med studentene er gjennomtenkt. Tenk variasjon.
 • Undervisningsopplegg med «flipped classroom» bør være tenkt som en helhet; det studentene gjør utenfor klasserommet skal være utgangspunktet for det videre arbeidet i klasserommet. Det er lite hensiktsmessig å be studentene se videoopptak eller komme med tilbakemeldinger på fagstoffet, om dette ikke blir en viktig del av opplegget man møter i klasserommet
 • Snakk med studentene og forbered de på «flipped classroom-metoden» og hva dette innebærer for dem. Ikke minst at dette vil kreve noe arbeid utenfor klasserommet

Husk: Du trenger ikke «flippe» hele emnet, hele semesteret eller alle forelesningene. «Flipp» med omhu!

Ulike verktøy til «flipped classroom»

Du trenger ikke alltid bruke proffe videoopptak av egne forelesninger, men kan heller støtte deg til verktøy som

 • PowerPoint
 • videoopptak gjort med egne datamaskiner/mobile enheter
 • lydfiler gjort med egne datamaskiner/mobile enheter
 • introduksjoner/tutorials fra TedTalks/TedEd/YouTube (du trenger ikke produsere alt materiale selv).
 • andre nettressurser, quiz, interaktiv video
 • fagtekster

Pass på at du ikke bryter opphavsrett, åndsverksloven eller IP-reguleringer. Bruk gjerne DelRett.no, Universitetsbiblioteket eller wikisider på Innsida

Fantasien og fagets egenart setter rammene. Vil du «flippe» i større skala, med video for eksempel, bør du kople inn støtteenhetene for veiledning og utvikling av helhetlige opplegg. Her kan Læringsstøttesenteret og Multimediesenteret være aktuelle samarbeidspartnere.

Hvordan du kan gjennomføre «flipped classroom»

Forbered studentene

Du som underviser har ordnet et «flipped classroom-opplegg». Enten alene, sammen med kollegaer eller med støtteenhetene som er tilgjengelig. Bruk gjerne god tid sammen med studentene til å forklare metoden, gjør de kjent med tanken bak, mulige gevinster og forberede de på arbeidet de må gjøre utenfor klasserommet.

Du kan også gå gjennom læringsmålene her, eller la disse være en del av det «flippede» materialet.

Utenfor klasserommet

Studentene ser/leser/lytter til materialet du har produsert eller hentet inn. Dette gir dem mulighet til å bruke og repetere materialet på valgfritt digitalt verktøy når det passer dem og så mange ganger de vil.

Det er viktig at aktiviteten utenfor klasserommet er nyttig. Det kan være alt fra:

 • interaktiv video
 • notering av vanskelige konsepter/begreper
 • produksjon av en tegning/matematisk regnestykke/notater
 • besvare spørsmål basert på egen kunnskap eller selve materialet du har «flippet»
 • mindre tester eller spørreskjema som kan gjennomføres på nett

I klasserommet

I undervisnings-situasjonen må du ha et gjennomtenkt opplegg for aktiviteten. Den bør bygge på materialet og oppgavene studentene har gjort hjemme, og det bør være aktiviteter som trigger aktiv læring.

Dette kan du oppnå gjennom:

 • gruppearbeid med problemstillinger basert på det «flippet» materialet
 • lærerstyrt summing der du har utarbeidet spørsmål
 • individuelle oppgaver som skal løses og deretter diskuteres i grupper
 • diskusjon i plenum etter par-arbeid/gruppearbeid
 • korte foredrag der du oppklarer vanskelige begreper eller teori- basert på hva studentene synes er vanskelig
 • videre arbeide med studentproduserte problemstillinger basert på det «flippet» materialet

Du har nå mulighet til å la studentene jobbe med oppgaver som gir dybdeforståelse av faget sammen med deg som veileder og i samarbeid med sine med-studenter.

Få med studentene

Du kan oppleve at ikke alle studentene kommer forberedt, eller er like begeistret for metoden som du skulle ønske. Men ikke forlat metoden med en gang. Det tar tid før både studenter og undervisere venner seg til nye arbeids- og læringsmetoder.

Du kan bruke belønning som insentiv: Tilby en ekstra økt med veiledning eller lærerstyrt gruppearbeid mot slutten av semesteret for de studentene som har gått gjennom en viss prosent av materialet på forhånd og kommet forberedt til timene.

Dette kan du skaffe deg oversikt over gjennom for eksempel å lage små tester eller spørreskjema i det «flippede» materialet, som studentene leverer inn før undervisningsøktene. Slike tester og spørreskjema kan du også bruke til å skreddersy opplegget i øktene dine.

Bakgrunn for flipped classroom

Kort forklart om flipped classroom

 • «Flipped classroom» er ikke en ny og revolusjonerende metode; undervisere har gjort dette lenge før digitale verktøy kom på banen.
 • Konseptet bygger på Eric Mazur sine ideer rundt peer instruction
 • Jon Bergman og Aaron Sams blir regnet som to pionerer innen «The Flipped Classroom»- bevegelsen.
 • De flippa klasserommet slik at elevene som var fraværende kunne få med seg fagstoffet.
 • De filmet undervisningsøktene sine og gjorde disse tilgjengelig på nettet.
 • Bergman og Sams fant ut at både de fraværende elevene og elevene som hadde møtt til timene, brukte videoene.

«Flipped classroom» gjør det mulig å utnytte tiden du har sammen med elevene/studentene på en annen måte. Der man før brukte tiden i klasserommet til gjennomgå basiskunnskap og tiden utenfor til å la elevene/studentene jobbe med de komplekse oppgavene, vil man i et «flipped classroom snu dette på hodet».

Her vil basiskunnskapen bli presentert utenfor det fysiske læringsmiljøet, mens arbeidet med å forstå, anvende og reflektere rundt denne kunnskapen vil finne sted når underviser og studenter møtes. Underviser vil kunne gå i fra å være en tradisjonell formidler av de «rettene svarene», til å bli en veileder, en mentor som kan hjelpe, legge til rett for og trene refleksjon og kritisk tenking sammen med sine studenter.

Litteratur og kilder

Result/uDig: Flipped classroom: Hva er det og hva sier forskningen?

Result/uDig: Hvordan planlegge og gjennomføre flipped classroom

Høgskolen i Oslo og Akershus: Differensiert undervisning ved bruk av flipped classroom fra

Forskning.no: Aktiv læring

BI: Aktiv Læring

Wikipedia: Flipped Classroom

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.