Wikier

Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap

Felles utdanningsutvalg (FUU) ble besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og daværende Det medisinske fakultet (nå MH-fakultetet) i 2011. Utvalget er opprettet som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset, og rapporterer til Felles ledermøte.

Kontaktperson for Felles utdanningsutvalg er Magnus Clark.

Sammensetning og mandat

Vedtatt av Felles ledermøte 20.10.2017

 1. Formål og virkeområde
 2. Struktur og arbeidsform
 3. Representanter
 4. Mandat

Formål og virkeområde

Felles utdanningsutvalg (FUU) skal bidra til å styrke utdanningssamarbeidet mellom NTNU og St. Olavs hospital. Utvalgets ansvarsområde omfatter utdanning som de to organisasjonene samarbeider om.

Struktur og arbeidsform

FUU er et underutvalg av Felles ledermøte mellom dekan ved MH-fakultetet og adm.dir. ved St. Olavs hospital. Utvalget rapporterer til Felles ledermøte.

FUU møtes minst to ganger hvert semester, og møtedatoer sees i forhold til Felles ledermøter.

Alle relevante utdanningsaker av felles interesse bør meldes FUU. Det kan være saker som er meldt inn i de regionale møteforaene, det kan være høringer, utredninger eller saker som skal forberedes til Felles ledermøte. Det føres referat fra møtene som oversendes Felles ledermøte, og gjøres tilgjengelig for ansatte i de to organisasjonene.

FUUs sammensetning skal gjenspeile utdanningene det samarbeides om ved Det integrerte universitetssykehus, på overordnet nivå. Andre relevante aktører kalles inn på sak ved behov. Dette kan for eksempel være aktører som er involvert i helsefaglig utdanning ved øvrige fakulteter ved NTNU (NV og SU), Helse Midt Norge eller instituttledere/klinikksjefer.

Ledelse for utvalget går på omgang mellom de to organisasjonene. Leder sitter for ett år av gangen. Ansvar for sekretariat følger leder. Sekretariatet møter i alle møter, og har ansvar for administrativ støtte til utvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene.

Representanter:

 • Prodekan utdanning, MH-fakultetet
 • Instituttleder, MH-fakultetet
 • Forskningsdirektør, St. Olavs Hospital
 • Klinikksjef, St. Olavs Hospital
 • Helsefaglig sjef, St. Olavs Hospital
 • Seksjonssjef utdanningsseksjonen, MH-fakultet

Sekretariat:

 • En administrativ ressurs MH-fakultetet

Mandat

Her følger mandat for FUU per 10. september 2020. 

FUU skal: 

 • Gi råd til Felles ledermøte i saker som angår utdanning.
 • Arbeide for godt samarbeid om utvikling og gjennomføring av relevante studieprogram ved MH-fakultetet, og etter- og videreutdanning i regi av St. Olavs hospital.
 • Være et bindeledd opp mot relevante studieprogram ved øvrige fakultet ved NTNU.
 • Identifisere tiltak for å realisere felles strategiske mål innen utdanning, og fremme forslag om tiltak og implementering av disse overfor Felles ledermøte.
 • Ha et spesielt ansvar for å følge opp integrasjonsarbeidet, og å jobbe for økt samarbeid mellom de to organisasjonene innen utdanningsområdet.
 • Jobbe for at rapportering på relevant utdanningsaktivitet utvikles og samkjøres mellom begge organisasjoner.
 • Utarbeide og følge opp samarbeidsavtaler som regulerer ansvar og roller knyttet til kapasitet og kvalitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer.
 • Følge opp til enhver tid gjeldende strategier for utdanning og kompetanseutvikling for Det integrerte universitetssykehus, St. Olavs hospital og for NTNU, for eksempel ved å utarbeide konkrete handlingsplaner.
 • Understøtte det regionale utdanningssamarbeidet, og bidra til implementering av regionale beslutninger.