Wikier

Erasmus Pluss prosjektmidler

Samleside om Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2021-2027. Se HK-dirs side om Erasmus for mer informasjon. HK-dir har rollen som Norges nasjonale kontor for Erasmusprogrammet.

Programguiden for Erasmus 2021-2027 finnes her.

Information in English: ErasmusPlus Programme 2021 to 2027


Prosjektetableringsstøtte (PES) til utvikling av søknader til sentraliserte utlysninger i Erasmus+

Utlysning om prosjektetableringsstøtte (PES) er åpen. Det kan søkes om midler til møtevirksomhet, frikjøp, og eksterne konsulenttjenester, og søker kan enten være koordinator eller partner i den endelige Erasmus-søknaden. HK-dir behandler innkomne søknader fortløpende.

Kostnader kan dekkes fra det tidspunktet søknaden om PES er sendt til HK-dir.

Se HK-dirs nettside for mer informasjon om tiltaket. Søknaden sendes inn via Espresso.

For spørsmål ta kontakt på erasmus@hkdir.no


Oversikt over Erasmus+ prosjekter

Erasmus+ programmet 2021-2027 vil ha årlige utlysninger.


Blended Intensive Programmes (BIP)

Støtte for å arrangere kortvarige kurs i forbindelse med Erasmus+ programmet

BIP er et Erasmus+ tiltak som gir mulighet til å samle studenter og ansatte fra andre Erasmus+ institusjoner ved NTNU for å delta i læringsaktiviteter.

Kravene:

 • Må tilby en fysisk samling på mellom 5 og 30 dager og en virtuell samling som kan gjennomføres før, under eller etter den fysiske delen. Lengden av den virtuelle delen er ikke definert.
 • Arrangeres mellom minimum tre institusjoner fra tre medlemsland i EU og/eller assosierte tredjeland til programmet.
 • Antall deltakere min. 15 – 20. Disse kan være studenter og ansatte. Deltakere fra organiserende institusjon telles ikke. Deltakerne må delta både på virtuell samling og fysisk samling.
 • Gi minimum 3 ECTS for studenter
 • Programmet behøver ikke inngå som en del av studentenes studieprogram, men må altså være studiepoenggivende.

Støtte:

Koordinatoren får 400€ per deltakende Erasmus+-student og ansatt.

Deltakerne som kvalifiserer til Erasmus+-stipend får stipend for reise og opphold utbetalt av sin hjemmeinstitusjon.

Søknaden er enkelt og du får hjelp fra Internasjonal seksjon i denne prosessen.

Ved interesse ta kontakt med: wolfgang.laschet@ntnu.no


Samarbeidspartnerskap

Fleksible prosjekter for samarbeid med partnere fra andre land i Europa. Prosjektene strekker seg fra 12-36 måneder, alt etter prosjektmål. Hovedmålene for et Samarbeidspartnerskap vil være knyttet til utveksling og utvikling av innovativ praksis og internasjonal nettverksbygging.

Samarbeidspartnerskap tilsvarer tiltaket Strategiske Partnerskap fra programperioden 2014-21.

Søknadsfrist: 22. mars 2023, kl. 12:00
HK-dir-nettside: Samarbeidspartnerskap


Småskalapartnerskap

Aktuelle søkere jobber med utdanning og kompetanseutvikling opp mot sektorene barnehage og skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Prosjektene varer mellom 6 og 24 måneder og krever kun to samarbeidspartnere. Dette er et perfekt tiltak for søkere som vi prøve ut Erasmusprogrammet for første gang.

Småskalapartnersnap er en ny ordning for programperioden 2021-27.

Søknadsfrist: 22. mars 2023

HK-dir-nettside: Småskalapartnerskap


Innovasjonsallianser

Prosjekter som skal bidra til å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. To kategorier: 1) Allianser for innovasjon (sektorvis inndeling) og 2) Tverrsektorielle samarbeid om utvikling av ferdigheter.

Innovasjonsallianser tilsvarer tiltakene Kunnskapsallianser og Sektorallianser i programperioden 2014-20.

Søknadsfrist: 3. mai 2023
HK-dir-nettside: Innovasjonsallianser


Kapasitetsbygging

Prosjekter som har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerland utenfor EU/EØS. Prosjektene skal ha fokus på kapasitetsbygging, enten på institusjonsnivå eller på systemnivå.

Søknadsfrist: 16. februar 2023
HK-dir-nettside:Kapasitetsbygging

Merk:


Erasmus Mundus Joint Master’s Degrees

Opprettelse av fellesgrader av svært høy kvalitet. Graden må tilbys av et konsortium bestående av utdanningsinstitusjoner fra tre ulike land, der minst to er programland.

Intern søknadsfrist NTNU: Annonseres snart
Søknadsfrist: 16. februar 2023

Wiki-side: NTNUs interne prosedyrer for Earsmus Mundus søknader

HK-dir-nettside: https://diku.no/programmer/erasmus-2021-2027-fellesgrader-erasmus-mundus


Jean Monnet aktiviteter

Aktuelt for fagmiljøer ved NTNU som har undervisning eller forskning innen europeisk integrasjon og/eller bidrar til å introdusere en EU-relevant vinkling i utdanningen som tilbys ved NTNU. Man kan søke om støtte til blant annet undervisningsprogram/kurs og undervisningsstillinger innen europastudier.

Søknadsfrist: 14. februar 2023

HK-dir-nettside:Jean Monnet-aktiviteter


Idrett

Søknadsfrist: 22. mars 2023

HK-dir-nettside:Idrett


Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist: 15. mars 2023

HK-dir-nettside: Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt


Senter for fremragende fag- og yrkeslærerutdanning

Søknadsfrist: 8. juni 2023

HK-dir-nettside: Senter for fremragende fag- og yrkeslærerutdanning


NTNUs interne søknadsprosedyrer for Erasmus+-søknader

Alle Erasmussøknader ved NTNU må registreres i dette skjemaetfra Internasjonal Seksjon i god tid før søknadsfristen

 • Når NTNU er prosjektkoordinator må Declaration of Honour lastes opp i skjemaet ovenfor. Denne må gå via Internasjonal Seksjon for signatur fra NTNU’s legal representative, Prorektor for utdanning.
 • Når NTNU er prosjektpartner må Mandate lastes opp i skjemaet ovenfor. Dette må gå via Internasjonal Seksjon for signatur fra NTNU’s legal representative, Prorektor for utdanning

Kopi av Authorization letterlegges ved når andre enn prorektor for utdanning må signere.


Info til søknaden

 • NTNUs PIC-kode: 999977851
 • NTNUs OID-nummer: E10209399
 • NTNU’s Legal Representative: Prorektor Marit Reitan

Veiledning i søknadsskriving

Internasjonal seksjons EU-rådgivere veileder prosjektledere underveis i søknadsprosessen; våre rådgivere har kompetanse på føringer og prioriteringer i Erasmus+ programmet. På grunn av begrenset kapasitet må Internasjonal seksjon kontaktes i god tid før evt. søknadsfrist.

For søknader om sentraliserte tiltak (Innovasjonsallianser, Erasmus Mundus Joint Master eller Kapasitetsbyggingsprosjekter) kan Internasjonal seksjon også sette prosjektleder i kontakt med relevante rådgivere hos HK-dir.

Nyttige lenker


Kontaktpersoner

Child Pages (1)

 • Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader

  Denne siden handler om interne prosedyrer for å søke om Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Information in English Se også samleside med informasjon om Erasmus Mundus og andre EU-prosjekt Høyere...