Wikier

Bistilling

NTNU har i samarbeid med de andre universitetene i BOTT-samarbeidet utarbeidet felles definisjon og kriterier for bistillinger.

Se også: rutine for nyansettelse

Som et ledd i å styrke samarbeidet med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlige virksomheter og næringsliv, er det i universitets- og høyskoleloven gitt anledning til å ansette i bistilling i inntil 20 prosent av en undervisnings- og forskerstilling.

Forutsetningen for å ansette i bistilling

Personen som skal ansettes i bistilling må ha en hovedstilling hos en annen arbeidsgiver som universitetet ønsker å samarbeide med. Dersom det ikke er tilfellet, skal personen ansettes i en deltidsstilling etter reglene i statsansatteloven.

Ansatte som har en bistilling på NTNU, kan ikke samtidig inneha en deltidsstilling, jf. definisjonen og forutsetningen for ansettelse i en bistilling.

Pliktig bistilling

Det er en pliktig bistilling når bistillingen og hovedstillingen er så nært knyttet til hverandre at det er et krav til den som blir ansatt at den må kunne ivareta begge funksjonene. Bistillingen må være pålagt av hovedarbeidsgiver.

Inntekten i bistillingen inngår i pensjonsopptjeningen dersom bistillingen ved universitetet er en 20 prosent stilling som professor II eller dosent II og hovedstillingen er en 100 prosent stilling i staten eller i et helseforetak. Det er også et krav at inntekten fra hovedstillingen er mindre enn 12G.

Disse skal registreres i lønnssystemet SAP som MUG33 BIstillinger SPK.

Andre bistillinger

Andre bistillinger er stillinger inntil 20 prosent undervisnings- og forskerstilling hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6 som ikke er pliktige bistillinger.

Disse skal registrerer i lønnssystemet SAP som MUG 39 Bistilling a/vilkår.

Stillingskoder som kan benyttes i kategorien andre bistillinger

Bruk av stillingskoder ved tilsetting i bistillinger etter universitet- og høyskole-loven § 6-6 er ikke begrenset til gitte stillingskoder, men bestemmelsen kan brukes for alle undervisnings- og forskerstillinger innen lønnsplan 17.510 og 90.400.

Fast og midlertidig ansettelse

Både i bistillinger og i ordinære deltidsstillinger kan det ansettes fast og midlertidig. Ansettelse i midlertidig stilling forutsetter at det foreligger hjemmel for midlertidighet.

Når det ansettes midlertidig i deltidsstilling, vil de mest aktuelle grunnlagene være i statsansatteloven §9.

Se Universitets- og høyskoleloven §6.6 for midlertidig ansettelse i bistilling. Utover dette gjelder de generelle reglene om midlertidig tilsettinger i statsansatteloven.

Kilder

Lov om universiteter og høyskoler § 6-6

Statsansatteloven § 9

Statens pensjonskasse om avgrensning av pensjonsgrunnlaget

Endringer i universitets- og høyskoleloven, Prop. 59 L (2013–2014) /regjeringen.no)

Kontakt

Hvis du har spørsmål om bistillinger, kontakt Tjenestesenteret.