Wikier

Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte

På denne siden finner du brukerveiledninger for de automatisk rettede oppgavetypene i Inspera Assessment.

English version: Automatic graded question types in Inspera

Temaside emneansvarlig | Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment | Sider merket med eksamen

Logg inn inspera  Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

 

Felles for automatisk rettede oppgavetyper

Oppgavene rettes automatisk basert på innstillinger og forhåndsdefinerte riktige svar. Det er mulig å overstyre de automatiske poengene som gis under sensur.

For de fleste automatisk rettede oppgavetypene er det mulig å inkludere flere like element i samme oppgave. Dette kan i flere tilfeller gjøre oppgaven mer kompleks, da det kreves mer for å få riktig svar på oppgaven. Dette gjøres ved å trykke på knappen "sett inn" i høyre hjørne i oppgaveeditoren.
Skjermdump som viser hvir du finner sett-inn-knappen for å inkludere flere like element.

Riktig alternativ er markert med en grønn ring/hake.

Poenggivning

For alle automatisk rettede oppgavetyper har du som oppgaveforfatter mulighet til å sette

 • poeng per riktig svar
 • poeng per feil svar

Man kan sette både positive og negative poeng, og Inspera støtter opptil to desimaler. Poeng per riktig svar og poeng per feil svar gjelder for hvert enkelt oppgaveelement, det vil si hvert enkelt spørsmål i oppgaven.

 

Tilpasset poeng per alternativ

På alle flervalgsoppgavetypene i Inspera (flervalg med ett eller flere svar, nedtrekk og sant/usant) kan man tilpasse poenggivningen per alternativ hvis man som forfatter vil at noen alternativer skal gi mer eller mindre uttelling.

For å bruke denne funksjonen, huk av for Tilpasset poeng per alternativ i Poeng-fanen i menyen til høyre. Dette vil gjøre poengreglene for riktig og galt svar som allerede er satt overflødige (disse boksene blir ikke lenger klikkbare).

Skjermdump som viser tilpassede poeng per alternativ

For å sette poengvektingen per alternativ, klikk i ruta med alternativer. Ved hvert alternativ, under haken/prikken som indikerer hvilke(-t) alternativ(-er) som er riktig(-e) har det nå dukket opp et tall. Ved å klikke på tallet kan man definere hvor mange poeng hvert alternativ skal gi. Man kan også her sette negative poeng og bruke inntil to desimaler.  

Skjermdump som viser hvordan definere hvor mange poeng hvert alternativ skal gi.

 

Flere oppgaveelementer i samme oppgave

Som forfatter vil man noen ganger har flere oppgaveelementer i samme oppgave. Det vil si at man setter inn for eksempel flere flervalgsoppgaver i samme oppgave. Dette gir noen flere muligheter i poenggivningen, men gir også noen utslag som du må være klar over.

Vi anbefaler å ha ett spørsmål per oppgave, da det er mer oversiktlig for kandidaten og enklere å håndtere som forfatter. Oppgavene kan grupperes ved bruk av seksjoner.

I poengmenyen til høyre har du som forfatter tre valg i tillegg til poeng per riktig og poeng per feil:

 • Poeng for ubesvart
 • Poeng for alle riktige
 • Minimum poengsum

Disse tre valgene gjelder hele oppgaven, ikke de enkelte oppgaveelementene.

Poeng for alle riktige gir deg som forfatter mulighet til å belønne kandidater som svarer riktig på alle elementene i en oppgave. Dersom du har fire elementer som er verdt ett poeng hver kan du velge å gi kandidater som svarer riktig på alle fire elementene ett ekstra poeng. Merk at du da må sette 5 i ruta for poeng for alle riktige, ikke 1.

Minimum poengsum gir deg som forfatter mulighet til å definere hvor hardt straffet kandidater skal bli for å svare feil på flere elementer i en oppgave. Dette er kun relevant dersom du har satt negative poeng for feil svar. For å unngå at kandidater går ut av en oppgave med mange minuspoeng kan du for eksempel sette minimum poengsum til 0. Selv om en kandidat svarer feil på alle elementene, og hvert feil svar er verdt -1 poeng, vil kandidaten gå videre fra oppgaven med 0 poeng.

Forhåndsdefinerte tilbakemeldinger per alternativ

Som forfatter kan du for oppgavetypene flervalg (ett riktig svar), flervalg (flere riktige svar), nedtrekk og sant/usant forhåndsdefinere tilbakemeldinger til kandidatene. Hovedansvarlig på prøven kan skru på denne innstillingen slik at kandidatene kan se tilbakemeldingene når prøven er avsluttet. Kandidatene kan enten få tilbakemelding på alle alternativer eller kun det alternativet de har svart. Hvordan det ser ut for hovedansvarlig kan du se på wiki-siden Opprette prøve i Inspera Assessment

For å legge til tilbakemeldinger klikker du i ruta med alternativene, deretter klikker du "Tilbakemelding":

Skjermdump som viser hvordan du legger inn tilbakemeldinger.

Skriv tilbakemeldingen i tekstboksen. For å utvide tekstboksen kan du klikke og dra nederst i høyre hjørne i boksen:

Skjermdump som viser hvordan du utvider tekstboksen.

Du som forfatter kan bruke "Sjekk svar"-funksjonen i forhåndsvisningen av oppgaven for å se hvordan tilbakemeldingene vil vises for kandidatene.

Flervalgsoppgave - ett riktig svar

Skjermdump av knapp for flervalg.

Skriv inn oppgaveteksten du ønsker over alternativene. Klikk på svarruta, og du får opp følgende bilde, og kan legge inn de alternative svarene i lista:

Skjermdump som viser hvor spørsmålet skal plasseres - over alternativene.

Alternativene kan være enten i form av tekst, LaTex eller bilder. Dette velger du fra den øverste nedtrekksmenyen. Fra menyen under kan du velge om alternativene skal vises stående eller liggende for kandidaten.

Skjermdump som viser at du kan velge form for alternativ fra menyen til høyre.

Hvis man velger å ha bilder som alternativer får man denne muligheten:

Skjermdump som viser hvordan det ser ut hvis man velger bilder som alternativ.

Klikk på Erstatt bilde for å laste opp et bilde fra din egen datamaskin.

Det går å legge til flere alternativer, klikk i så fall på «Legg til svaralternativer». Det går også å ta bort alternativer ved å klikke på krysset ved det alternativet som skal fjernes. Alternativ 1 er som standard markert som riktig.

Alternativene ligger som standard inne som randomiserte. Under «Innstillinger» Kan man huke av for at alternativene skal komme i tilfeldig rekkefølge.

For å angi antall poeng oppgaven, klikk på «Poeng» på høyre side av oppgaveruta:

Skjermdump som viser hvordan angi antall poeng.

Flervalgsoppgave - flere riktige svar

Skjermdump av knapp for flervalgsoppgave.

Skriv inn oppgaveteksten du ønsker over alternativene. Klikk på svarruten og du får opp følgende bilde, og kan legge inn de alternative svarene i lista:

Skjermdump som viser at du legger oppgavetekst over alternativene.

Skjermdump som viser at du legger inn tekst for alternativ i høyre spalte.

Det går å legge til flere alternativer, klikk i så fall på «Legg til svaralternativer». Det går også å ta bort alternativer ved å klikke på krysset ved det alternativet som skal fjernes. Alternativ 2 og 3 er som standard markert som riktige.

Alternativene kan være enten tekst, LaTex eller bilder. Dette velger du fra den øverste nedtrekksmenyen. Fra menyen under kan du velge om alternativene skal vises stående eller liggende for kandidaten.

Under «Innstillinger» kan man huke av for at alternativene skal komme i randomisert rekkefølge, og man kan også bestemme hvor mange alternativer kandidaten kan huke av.  

Fyll inn tekst

Skjermdump av knappp for å fylle inn tekst.

Kandidaten skal fylle inn et ord eller en kort setning i et tekstfelt. Riktig svar kan være ett ord eller flere ord i riktig rekkefølge.

Skjermdump som viser hvordan kandidaten fyller inn tekst i et tekstfelt.

Ved å klikke på svarruta vil oppgaveforfatter få opp en meny på høyre side av oppgaveboksen:

Skjermdump som viser at oppgaveforfatter får opp meny på høyre side av oppgaveboksen.

Under «Riktige svar» legges det/de riktige svaret/svarene inn. Man kan legge inn flere alternative riktige svar, det er viktig å legge inn synonymer for riktig svaralternativ, om det skulle være aktuelt.

Tips

 • Det er lagt inn som standard at Inspera ser bort fra om det mellomrom i svaret. Dette kan skrus på under «Innstillinger». I innstillinger kan en også skru på om systemet skal se bort fra skillet mellom små og store bokstaver
 • Dette kan være en vanskelig oppgave å lage, da det kan være utfordrende å på forhånd si hva du ville godkjent av riktige svar dersom eksamen skulle blitt rettet manuelt. Bruk derfor litt tid på å diskutere med kollegaer, eller tenke over hvilke svar som kan komme, og på hvilken form. Eventuelt kan du skrive hvilken form du ønsker svaret i dersom det er aktuelt. Dette vil gjøre at du unngår at studentene svarer noe, elle på en form som det ikke er predefinert at er riktig, og da må oppgavene til studentene måtte gås gjennom manuelt i sensurprosessen.

Fyll inn tall

Skjermdump av knapp for å fylle inn tall.

Kandidaten skal fylle inn et tall i et tekstfelt, riktig svar kan være et bestemt tall, eller et tall i et forhåndsdefinert intervall, f.eks fra 10 til 20.

Inspera har ikke en matematikkmotor i bunn, og forstår derfor ikke at 1/2 og 0,5 er det samme svaret. Denne oppgaven fungerer derfor best dersom det ikke er noen mulighet for at svaret kan være noe annet en et spesifikt tall, eller innenfor et intervall som ikke kan skrives på en annen måte. Dersom en ønsker at svaret kan gis som eksempelvis brøk må dette også legges inn som alternativer som godtas.

Skjermdump som viser hvordan legge inn alternative tall som gir det samme svar.

 

Fyll inn matematikk

Skjermdump av knapp for å fylle inn matematikk.

Denne oppgaven er lik oppgaven over («Fyll inn tall»). Her er det de samme utfordringene og fallgruvene det er viktig å unngå.

Svaret i denne oppgaven legges inn som LaTeX-kode, men vil kompileres med en gang, slik at kandidaten ser formelen på riktig måte.  

Skjermdump som viser hvordan legge inn formel.

Nedtrekk

Skjermdump som viser knapp for nedtrekk.

I denne oppgavetypen får kandidaten presentert flere svaralternativer i en nedtrekksmeny, hvor kun ett alternativ er riktig. Forskjellen fra «Flervalgsoppgave» er derfor kun visuell. En eller flere nedtrekksoppgaver kan plasseres i en løpende tekst, slik at korrekte svar gjør hele setningen korrekt eller logisk.

Tips

 • Denne oppgavetypen fungerer spesielt godt dersom man legger inn flere "sett inn"-elementer som kan danne en setning. Her vil da studenten måtte bruke mer tid på å besvare oppgaven, og oppgaven blir mer kompleks da studentene må gjennom en rekke "veivalg" for å få alt riktig på oppgaven.
 • Et eksempel på hvordan en slik oppgave kan se ut:
    Skjermdump som viser hvordan kandidaten får presentert ulike svaralternativ.
 • Her kan det være nyttig å vurdere om det skal gis minuspoeng for feil svar.

Sant/usant

I denne oppgavetypen får kandidaten to svaralternativer, hvorav ett av dem er riktig. For innstillinger til oppgavesvaret, klikk på svarruten. Det vil da komme opp en meny på høyre side hvor du legger inn alternativene på samme måte som i flervalgsoppgavetypene.

Tips

 • Dette kan lett bli en lite kompleks oppgave som skiller lite mellom kandidatene. Den bør derfor brukes for basiskunnskap. Ofte kan en flervalgsoppgave dekke dette behovet på en bedre måte, da flere distraktorer vil øke kompleksiteten.
 • Man kan øke kompleksiteten ved å sette inn flere lignende elementer.

Paring

Skjermdump av knapp for paring.

Paringsoppgaver består av en tabell vist i bildet under. Her skal kandidatene matche riktig alternativ i radene med riktig alternativ i kolonnene.

Skjermdump som viser hvordan kandidaten matcher ulike alternativ.

Oppgaveteksten legges inn over selve tabellen. Ved å klikke på tabellen, kommer det opp en meny på høyre side:

Skjermdump som viser meny for oppgaveteksten.

Under Instruksjon får forfatter mulighet til å legge inn en alternativ tekst til «Finn de som passer sammen»

Kolonner og Rader gir forfatter mulighet til å legge til eller fjerne kolonner og rader om ønskelig. Alternativene som skal pares kan være enten tekst, bilder eller en kombinasjon.

Under «Innstillinger» kan forfatter bestemme om alternativene skal komme i tilfeldig rekkefølge  

Dra og slipp

Skjermdump av knapp for dra og slipp.

I denne oppgaven skal kandidatene svare ved å dra og slippe et antall dra-elementer til forhåndsdefinerte slipp-felt.

Skjermdump som viser hvordan kandidaten drar og slipper alternativ.

Dra-elementene kan være bilder og/eller tekst. Slipp-feltet kan være bilde eller et felt. Oppgaven opprettes ved å legge til bakgrunn, dra-område og slipp-område, og relasjonen mellom dsise feltene opprettes ved å klikke på dra-elementet, og deretter klikke på slipp-elementet som hører til.

Klikk på svarruta, da vil en ny meny komme opp på høyre side:

Skjermdump som viser menyen på høyre side i dra og slipp-tjenesten.

Under «Instruksjon» kan forfatter endre tekst i svarruten, der det default står «Velg ett alternativ»

Under «Bakgrunn» kan man legge inn bakgrunnsbilde

Under «Draområder» og «Slippområder» legges disse områdene til, man kan ta bort eller legge til flere områder.

Under «Innstillinger» kan man definere flere innstillinger som påvirker både kandidaten og forfatter. For en nærmere forklaring på disse innstillingene, les mer på Insperas egne hjelpesider.

  

Feltvalg

Skjermdump for knapp feltvalg.

I denne oppgavetypen skal kandidatene markere ett eller flere riktige punkter på et bilde.

Ved å klikke på svarruten, får man opp følgende meny på høyre side:

Skjermdump som viser meny for svarruten.

«Instruksjon» gir forfatter mulighet til å legge inn egen tekst i svarruten, som et alternativ til «Klikk i bildet».

Under «Bakgrunn» legges bakgrunnsbildet inn.

Under «Feltvalgområder» legger man inn de feltene man vil skal være med. Her kan du også definere om det skal være ett eller flere riktig svar. Riktig(e) svar markeres med grønn sirkel/hake.

Under «Innstillinger» kan forfatter sette flere krav til oppgavebesvarelsen.  

Plasser i tekst

Skjermdump som viser knapp for å plassere i tekst.

Her skal kandidaten plassere ett eller flere alternativer inn i en tekst. Alternativene kan være i form av (1) ren tekst, (2) rik tekst og matematikk eller (3) bilder. For å definere oppsettet av oppgaven, klikk i den markerte ruta. Her får du i tillegg følgende valg:

 • Distraktorer – alternativer som ikke skal brukes
 • Innstillinger
  • Hvor skal alternativene vises for kandidaten?
  • Hvilken rekkefølge skal alternativene vises i?
  • Kan man gjenbruke alternativer?

Skjermdump sm viser hvordan oppsettet av oppgaven kan defineres.

For å velge hva som skal stå i de ulike alternativene klikker du på alternativet. Velg deretter Riktige svar og legg inn det som skal være riktig i den nederste tekstboksen.

Skjermdump som viser hvordan du velger hva som kal stå i de ulike alternativene.

Fyll inn tekst i bilde

Skjermdump for hvordan fylle inn tekst i bilde.

Kandidaten skal her fylle inn ord/korte setninger i en eller flere tekstbokser som er plassert på et bakgrunnsbilde.

Skriv inn oppgaveteksten og klikk på Bakgrunn for å legge til et bakgrunnsbilde:

Skjermdump som viser hvordan man legger inn bakgrunnsbilde.

Når du klikker i tekstboksen der det står «oppgave» får du fram et nytt sett med menyer. Her kan du definere hva som skal være riktig svar, og om det er flere ord/setninger som er riktige. For å legge til flere tekstbokser bruker du Sett inn-knappen.

Skjermdump som viser hvor man definerer hva som er riktig svar.

Under «Innstillinger» kan man huke av for om man vil skille mellom store og små bokstaver, og om Inspera skal se bort fra mellomrom i svaret.  

Denne oppgavetypen er ganske lik "Fyll inn tekst"-oppgavetypen, så en del av de samme utfordringene går igjen her. Vi anbefaler å tenke nøye gjennom hvilke varianter av svaret som kan godkjennes, og legge til så mange som mulig, slik at du slipper å manuelt gå gjennom oppgavene i sensuren. 

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00