Wikier

Administrativt lederutvalg - ALU

Oversikt over Administrativt lederutvalgs strategiske forankring, formål, oppgaver, arbeidsmåte og medlemmer.

Strategisk forankring

NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden vil være basis for Administrativt lederutvalgs oppgaver. Strategien setter retning og mål for et samlet administrativt støtteapparat som støtter opp under NTNUs kjerneoppgaver. NTNUs måbilde 2025 sier: Vi har utviklet og modernisert det teknisk-administrative støtteapparatet og yter tjenester med riktig kvalitet tilpasset behovet til brukerne.

Formål

Administrativt lederutvalg (ALU) er et rådgivende organ for arbeidet med administrativ utvikling. Utvalget skal ha et helhetlig perspektiv, sikre god informasjonsflyt og bidra til å fremme god samhandling og koordinering på tvers av tjenesteområder, sektorer og nivåer i organisasjonen.

ALU skal være rådgivende for rektorat og dekanmøte og skal ledes av Rektor ved den rektor utpeker.

En ambisjon er å kunne avlaste dekanmøte, modne saker, sikre god forankring, få riktige innspill til riktig tid.

Oppgaver

Overordnet vil utvalgets oppgaver være innenfor arbeidet med administrativ oppfølging, omstilling og utvikling. Utvalget vil ha et særlig fokus på koordinering og implementeringen av NTNUs mål og strategi innenfor administrasjonen, herunder legge til rette for kjernevirksomheten ved NTNU.

Hovedoppgaver (ikke uttømmende):

  • Å være pådrivere i arbeidet med administrativ omstilling og utvikling
  • Bidra til måloppnåelsen i strategien for administrasjonen
  • Bidra til å prioritere og gjennomføre store administrative prosesser
  • Bidra til å videreutvikle et godt og samlet administrativt støtteapparat til beste for NTNUs kjerneområder
  • Bidra til helhetstenkning, herunder hvordan vi benytter ressurser og fordeler ansvar på tvers av enheter og nivå

Sammensetting

ALU skal ledes av Rektor ved den rektor utpeker.

Følgende roller er faste medlemmer i ALU:

  • Prorektor utdanning eller den prorektor utpeker som stedfortreder
  • Organisasjonsdirektør og økonomi og eiendomsdirektør (Administrasjonsdirektør når den tiltrer)
  • Administrative ledere fra alle de åtte fakultetene og VM

Observerende roller i ALU:

  • Koordinatorer fra forskning og nyskapning i Rektor stab
  • Avdelingsledere i Fellesadministrasjonen møter på sak

Det skal utpekes faste stedfortredere for de faste medlemmene i ALU.

Arbeidsmåte

ALU møtes fast hver tredje uke, men møtehyppighet kan variere ut ifra behov og oppgaver. Det skal utarbeides årlige møteplaner med forslag til saker. Møtenes innhold utarbeides i samspill mellom de faste medlemmene i ALU og spesielt viktig er at saker fra kjernevirksomheten blir løftet fram.

Alle medlemmer i ALU skal bidra til saksforberedelse. Videre bør utvalgets medlemmer sørge for god kommunikasjon med sine respektive dekaner, seksjonsledere og kontorsjefer ved fakultetene, dette for å sikre god forankring.

Der det er naturlig kan saker koordineres med andre rådgivende utvalg for Rektor. Utvalgets sekretær skriver referater fra møtene.

To ganger per år skal det avholdes fellesmøte mellom ALU og alle lederne i FA.

Medlemmer i ALU 2021

AD: Marianne L. Dyresen
IE: Bernt Asle Arntsen
NV: Elin Cecilie Balstad
MH: Tor Christian Sletner
ØK: Gunnar Bendheim, Rannveig Pedersen
HF: John Kamsvåg
SU: Liv Unhjem
IV: Anne Rossvoll
VM: Ivar Margido Jensås

Konst. organisasjonsdirektør Roar Tobro
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Fra VIRK: Knut Aspås (møter på vegne av økonomi- og organisasjonsdirektør)
Fra Utdanning: Annikken Løe

Fra stab (deltar høsten 2021):
Økonomi og eiendomsdir: Gunn Nancy Halsetrønning
Org.dir: Heidi Hugdal
Utdanning: Inger-Anne F. Sætermo

Observatører:
Stab forskning: Ruth Hagen Rødde
Stab nyskaping: Ragnhild Nisja

Møteplan 2022

20.01. kl 13.30-15.30
09.02. kl 12.30-14.30
04.03. kl 09.00-1100
21.03. kl 13.00-15.00
20.04. kl 13.00-15.00
12.05. kl 09.00-11.00
30.05. kl 13.00-15.00
01.09. kl 13.00-15.00
22.09. kl 13.00-15.00
13.10. kl 13.00-15.00
03.11. kl 13.00-15.00
24.11. kl 13.00-15.00
15.12. kl 13.00-15.00