Wikier

Økonomisk støtte til studentfrivilligheten

Her finner du informasjon om hvordan søke økonomisk støtte til studentfrivilligheten.

English version - Financial support for student volunteering

Om støtteordningen

Midlene skal bidra til faglig-sosial integrering av alle studenter, inkludert studenter med spesielle behov som for eksempel internasjonale studenter eller studenter med funksjonsnedsettelse. Mye av denne integreringen skjer gjennom studentfrivilligheten. Denne støtten skal gi studentfrivilligheten ved NTNU et mulighetsrom for å arrangere noe som ikke allerede er innenfor foreningens satte rammer. Søknadsfristene er satt for å gi et handlingsrom for foreninger som velger nytt styre i studieår fremfor kalenderår.

Økonomiske rammer

NTNUs ordning for Støtte til studentfrivilligheten har en ramme på kr 1 450 000,- pr år. Av disse er det øremerket kr 150.000,- AktivCampus NTNUI, og 180.000,- Ledelse i praksis. Gjenstående beløp på kr 1 120 000,- fordeles mellom vårtildelingen og høsttildelingen.

Kriterier for tildeling av midler etter søknad

 • Krav om at foreningen er en studentforening i tilknytning til NTNU.
 • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-
 • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til faglig-sosial integrering av studenter. Støtte innvilges også til aktiviteter det ikke er lagt planer for i budsjettåret. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNU studenter.
 • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
 • Det stilles krav om levering av organisasjonens regnskap, kontoutskrift, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Tilgjengelighet

NTNU har godt over 2000 studenter som har en funksjonsnedsettelse. Blant disse studentene er det synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, studenter med ulike psykiske lidelser, og studenter med en rekke andre funksjonsnedsettelser. NTNU ønsker å oppmuntre til å skape bevissthet om viktigheten av universell utforming og tilrettelegging, og gi en påskjønnelse til de som allerede gjør arrangement tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelse. Vi vil derfor prioritere å gi støtte til arrangement som tar hensyn til tilrettelegging for denne gruppen. I søknaden må det følge en beskrivelse av hvordan midlene som søkes vil bidra til å inkludere studenter med funksjonsnedsettelse, eller hvordan ulike behov allerede er ivaretatt.

Hvorfor og hvordan tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse

Internasjonale studentorganisasjoner

Det gjøres unntak til driftsstøtte for internasjonale studentorganisasjoner. For å kunne motta driftsstøtte må organisasjonen og dens aktiviteter være åpen for alle internasjonale studenter ved NTNU, og organisasjonen må bidra til interaksjon mellom internasjonale og norske studenter.

Hva vil prioriteres ved behandling av søknader

Prioriteringer:

1.

 • Faglig, faglig-sosial aktivitet
 • Arrangement som bidrar til å nå målet om å inkludere studenter med funksjonsnedsettelser
 • Aktiviteter som fremmer interaksjon mellom norske og internasjonale studenter

2.

 • Kortsiktig driftsstøtte
 • Aktiviteter som arrangeres utenfor studiebyen

Ved behandling av søknaden vil formålet med midlene være avgjørende. Midlene skal ikke subsidiere arrangement som har store inntekter, men være en støtteordning for å kunne avvikle arrangementet. Hvor mye midler studentforeningen har på konto vil tas i betraktning ved behandling av søknad.

Hva støttes ikke gjennom denne ordningen?

 • Det gis primært ikke støtte til gjentakende arrangement. Denne støtteordningen skal i utgangspunktet støtte opp under nye tiltak og videreutvikling.
 • Det gis ikke støtte til alkohol.
 • Det gis ikke støtte til partipolitiske foreninger eller livssynsforeninger.
 • Aktiviteter utenfor Norge
 • Det gis ikke støtte til utstyr til personlig eie

Krav til mottakere av støtte

 • Mottaker av støtte forplikter seg til å rapportere til NTNU hvis støtten ikke kan benyttes til det formålet som står i vedtaket. NTNU vil da avgjøre om støtten kan omdisponeres til et annet formål eller om det skal føres tilbake til NTNU.
 • Vedtak kan ikke påklages.

Krav til innhold i søknaden

 • Søknadsbrev med detaljer om organisasjonene, formål og informasjon om hva det søkes støtte til.
 • Organisasjonens info
  • Organisasjonens navn, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktinfo til den som er ansvarlig for søknaden.
 • Budsjett og regnskap sentralt:
  • Sentralt budsjett og resultatregnskap for organisasjonen som søker, med kommentar til postene.
  • Nyopprettede organisasjoner er ikke pålagt å legge ved regnskap, men må legge ved budsjett.
 • Budsjett og regnskap for undergruppe, arrangement eller prosjekt
  • Eventuelt detaljspesifikt budsjett ved søknader til spesifikke undergrupper/prosjekter/arrangement, samt regnskap.
 • Hvor mye penger organisasjonen har på bok. Kan ikke dette oppgis må det begrunnes hvorfor det er nødvendig med støtte og hvorfor man ikke bruker de pengene som står på bok.

Søknader som mangler innhold, kan i ytterste konsekvens bli avslått på grunnlag av formale feil.

Søknadsfrister

Søknadsfrister er en gang i semesteret, 1. mars og 1. september.

Hvordan søke om støtte

Søknad merkes med Søknad «Navn på foreningen» Støtte til studentfrivilligheten og sendes til postmottak@ntnu.no, husk vedlegg.

 Søk om støtte

Behandlingstid etterstrebes å være på 3-4 uker.

Kontakt

Spørsmål eller kommentarer kan sendes på e-post til Nora-Marie Brattebø, nora-marie.brattebo@ntnu.no