Wikier

Økonomisk støtte til studentfrivilligheten

Her finner du informasjon om hvordan søke økonomisk støtte til studentfrivilligheten.

English version - Financial support for student volunteering

Om støtteordningen

Midlene skal bidra til faglig-sosial integrering av alle studenter, inkludert studenter med spesielle behov som for eksempel internasjonale studenter eller studenter med funksjonsnedsettelse. Mye av denne integreringen skjer gjennom studentfrivilligheten. Støtten skal gi studentfrivilligheten ved NTNU et mulighetsrom for å arrangere noe som ikke allerede er innenfor foreningens satte rammer.

Økonomiske rammer

NTNUs ordning for Støtte til studentfrivilligheten har en ramme på kr 1 450 000,- pr år. Av disse er det øremerket kr 150.000,- AktivCampus NTNUI, og 180.000,- Ledelse i praksis.

Kriterier for tildeling av midler etter søknad

 • Krav om at studentforeningen er tverrfakultær, og i tilknytning til NTNU.
 • Krav om at foreningen er registrert som ideell organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For foreninger som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret settes det et maks tak på tildeling av midler på kr 10.000,-
 • • Støtte innvilges til arrangement som bidrar til faglig-sosial integrering av studenter. Det er et krav om at arrangementet er rettet mot NTNUs studenter.
 • Det kan innvilges kortsiktig støtte til drift.
 • • Det stilles krav om budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Tilgjengelighet

NTNU har godt over 2000 studenter som har en funksjonsnedsettelse. Blant disse studentene er det synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, studenter med ulike psykiske lidelser, og studenter med en rekke andre funksjonsnedsettelser. NTNU ønsker å oppmuntre til å skape bevissthet om viktigheten av universell utforming og tilrettelegging, og å gi en påskjønnelse til de som allerede gjør arrangement tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelse. Arrangement som tar hensyn til tilrettelegging for denne gruppen, vil bli prioritert. I søknaden må det følge en beskrivelse av hvordan midlene det søkes om vil bidra til å inkludere studenter med funksjonsnedsettelse, eller hvordan ulike behov allerede er ivaretatt.

Hvorfor og hvordan tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse

Hva gis det ikke støtte til?

  Det gis primært ikke støtte til gjentakende arrangement. Denne støtteordningen skal i utgangspunktet støtte opp under nye tiltak og videreutvikling.

   Det gis ikke støtte til alkohol eller alkoholholdige arrangement.

    Det gis ikke støtte til partipolitiske foreninger eller andre foreninger med aktivistisk formål

     Aktiviteter utenfor Norge

      Det gis ikke støtte til utstyr til personlig eie

      Krav til mottakere av støtte

      • Mottaker av støtte forplikter seg til å rapportere til NTNU hvis støtten ikke benyttes til det formålet som står i vedtaket. NTNU vil da avgjøre om støtten kan omdisponeres til et annet formål eller om det skal føres tilbake til NTNU.
      • Vedtak kan ikke påklages.

      Krav til innhold i søknaden

      • Søknadsbrev med informasjon om organisasjonen, formål og hva det søkes støtte til.
      • Organisasjonens navn, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktinfo til den som er ansvarlig for søknaden.
      • Budsjett for arrangementet det søkes støtte til
      • Hvor mye penger organisasjonen har oppført på bankkonto.
      • Søknader som mangler innhold, kan i ytterste konsekvens bli avslått på grunnlag av formale feil.
      • Oversikt over andre sponsorer det søkes om støtte fra.

      Søknader som mangler innhold, kan i ytterste konsekvens bli avslått på grunnlag av formale feil.

      Søknadsfrister

      Det kan søkes to ganger i året, med søknadsfrist 1. mars og 1. september.

      Hvordan søke om støtte

      Søknad merkes med Søknad «Navn på foreningen» Støtte til studentfrivilligheten og sendes til postmottak@ntnu.no. Husk vedlegg.

       Søk om støtte

      Behandlingstid etterstrebes å være på 3-4 uker.

      Kontakt

      Spørsmål eller kommentarer kan sendes på e-post til Nora-Marie Brattebø, nora-marie.brattebo@ntnu.no