Wikier

Antall forsøk på eksamen

Forskrift om studier ved NTNU regulerer hvor mange forsøk du har til hver eksamen/vurdering.

English version: Number of resits on the exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Tregangersregelen

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4. Antall forsøk følger person, ikke studieretten.

Tellende forsøk på eksamen er når du:

 • Har bestått eksamen
 • Får karakteren F / Ikke bestått
 • Ikke møter til eksamen
 • Ikke leverer besvarelse i en vurdering / delvurdering i et emne
 • Har møtt til eksamen, men velger å trekke deg under eksamen
 • Får din eksamen annullert på grunn av fusk, forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden, jfr. Uhl § 5-4(3)

Det teller ikke som forsøk hvis du:

 • Trekker deg fra eksamen før trekkfristen. (Trekkfrist er 14 dager før eksamensdato/uttaksdato. Fristen kunngjøres i Studentweb. OBS: Trekk fra utsatt eksamen/kont i august er 20. juli.)
 • Har gyldig fravær til eksamen

Tregangersregelen gjelder ikke for masteroppgaven og heller ikke for praksis.

Ved stryk på masteroppgaven har studenten ett forsøk til. Dersom masteroppgaven er bestått, er det ikke anledning til å få vurdert ny masteroppgave i det samme studieprogrammet.

Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang. Emnebeskrivelsen kan fastsette at studenten kan søke om et tredje forsøk.

Retningslinjer for fjerde og femte eksamensforsøk

Det er utarbeidet felles retningslinjer for fjerde og femte eksamensforsøk, vedtatt 18.06. 2018.

Fjerde eksamensforsøk

Et fjerde eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller kan søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.

Formelle krav til søknaden:

 • Søknaden må sendes inn innen ordinær oppmeldingsfrist for emnet (15. september i høstsemester og 1. februar i vårsemester)

Søknad om fjerde eksamensforsøk innvilges som hovedregel, men kan avslås dersom:

 • Det aktuelle emnet ikke inngår i din utdanningsplan.
 • Du har fire ikke-beståtte eksamensforsøk i andre emner i utdanningsplanen, som bør gjennomføres først. Dersom søknaden avvises på bakgrunn av dette, kan du søke på nytt senere.

Søknad om femte forsøk til eksamen

Innvilgelse av søknad om femte eksamensforsøk innebærer en siste mulighet for deg til å bestå et emne. Et femte eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller kan søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.

Formelle krav til søknaden:

 • Du må påse at søknaden er sendt innen søknadsfristen, dvs. ordinær oppmeldingsfrist.
 • Du må dokumentere særskilte behov, jf. kriterier for et femte, og siste, eksamensforsøk.
 • Du må ha vært til studieveiledning angående din studieprogresjon i forbindelse med søknad om femte eksamensforsøk. Det er ditt eget ansvar å avtale slik veiledning. Søknaden blir ikke behandlet før dette er dokumentert.
 • Det aktuelle emnet må inngå i din utdanningsplan.

Dersom disse kravene til søknaden ikke er oppfylt, kan søknaden bli avvist.

Det er krav i Forskrift om studier ved NTNU, jf. § 5-4 (3), at du må ha særskilte behov for innvilgelse av slik søknad. Søknad om femte eksamensforsøk kan innvilges dersom ett eller flere av kriteriene er oppfylt:

 • Du mangler bare dette emnet/delemnet for å fullføre graden eller studieprogrammet.
 • Det aktuelle emnet/delemnet er et forkunnskapskrav for videre progresjon i studieprogrammet.
 • Du kan dokumentere at du av sosiale eller medisinske årsaker var forhindret fra å gjøre ditt beste på minimum ett av de fire avlagte eksamensforsøkene.
 • Dersom det aktuelle emnet er under avvikling.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det aktuelle emnet er et forkunnskapskrav for andre emner i studieprogrammet, må du påregne å bli forsinket i studieløpet.

Søknadsskjema for fjerde og femte eksamensforsøk

Felles digitalt skjema for søknad om fjerde og femte eksamensforsøk. Send skjemaet til det fakultetet du er student ved. Dette velger du nederst i skjemaet.

 Søknadsskjema for 4. eller 5. eksamensforsøk

Se også

Generelle lover og regler - studier

46394 Visninger