Wikier

Administrativt lederutvalg - ALU

Oversikt over Administrativt lederutvalgs strategiske forankring, formål, oppgaver, arbeidsmåte og medlemmer.

Strategisk forankring

NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden er basis for virksomheten i Administrativt lederutvalg (ALU). Strategien setter retning og mål for et samlet administrativt støtteapparat som støtter opp under NTNUs kjerneoppgaver. NTNUs måbilde for 2025 sier: “Vi har utviklet og modernisert det teknisk-administrative støtteapparatet og yter tjenester med riktig kvalitet tilpasset behovet til brukerne.”


Formål

ALU er et rådgivende organ for administrativ utvikling.

Utvalget skal ha et helhetlig perspektiv, sikre god informasjonsflyt og bidra til å fremme god samhandling og koordinering på tvers av tjenesteområder, sektorer og nivåer i organisasjonen. ALU gir råd til rektoratet og dekanmøtet. Det ledes av Rektor, ved den rektor utpeker.

Utvalget har ambisjoner om å avlaste dekanmøtet, forberede saker, sikre god forankring og gi riktige innspill til riktig tid.


Hovedoppgaver

  • Pådrivere i arbeidet med administrativ omstilling og utvikling
  • Bidra til måloppnåelsen i strategien for administrasjonen
  • Bidra til å prioritere og gjennomføre store administrative prosesser
  • Bidra til å videreutvikle et godt og samlet administrativt støtteapparat til beste for NTNUs kjerneområder
  • Bidra til helhetstenkning, blant annet i utnyttelse av ressurser og fordeling av ansvar på tvers av enheter og nivåer

Lista er ikke uttømmende.


Sammensetning

ALU skal ledes av Rektor ved den rektor utpeker.

Innehavere av følgende roller er faste medlemmer i ALU:

  • Prorektor for utdanning, eller den prorektor utpeker som stedfortreder
  • Direktør for organisasjon og infrastruktur
  • Administrative ledere fra de åtte fakultetene og Vitenskapsmuseet
  • Avdelingsdirektører i Fellesadministrasjonen

Observatører:

  • Koordinatorer fra rektors stab for forskning og nyskapning.

Det skal utpekes faste stedfortredere for de faste medlemmene.


Arbeidsmåte

ALU møtes fast hver tredje uke, men møtehyppighet kan variere ut ifra behov og oppgaver. Det utarbeides årlige møteplaner med forslag til saker. Møtenes innhold utarbeides i samspill mellom de faste medlemmene. Det er spesielt viktig at saker fra kjernevirksomheten blir løftet fram.

Alle medlemmer i ALU skal bidra til saksforberedelse.

Utvalgets medlemmer bør sørge for god kommunikasjon med sine respektive dekaner, seksjonsledere og kontorsjefer ved fakultetene for å sikre god forankring.

Der det er naturlig kan saker koordineres med andre rådgivende utvalg for Rektor. Utvalgets sekretær skriver referater fra møtene.


Medlemmer

Direktør for organisasjon og infrastruktur: Bjørn Haugstad (leder)
AD:
Gunnhild Sekkenes Hatlen
IE: Bernt Asle Arntsen
NV: Elin Cecilie Balstad
MH: Tor Christian Sletner
ØK: Gunnar Bendheim, Rannveig Pedersen
HF: John Kamsvåg
SU: Liv Unhjem
IV: Anne Rossvoll
VM: Ivar Margido Jensås
Eiendomsavdelingen: Frank Arntsen
HR- og HMS-avdelingen: Arne Kr. Hestnes
IT-avdelingen: Håkon Alstad
Kommunikasjonsavdelingen: Sigrun Berge Engen
Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring: Ida Munkeby (kst.)
Økonomiavdelingen: Ingrid Volden
Avdeling for utdanning: Annikken Løe
Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner: Rannveig Tellemand Storeng
Universitetsbiblioteket: Sigurd Eriksson
Rektors stab: Knut Aspås

Sekretariat:

Staben til DOI v/Jens Petter Nygård


Saklister og referater

(tilgjengelig i nytt møteverktøy fra og med møtet 4.april 2024).

Møteplan 2024

2023