Wikier

Veiledning for doktorgradskandidater

English version - PhD candidate supervision

Ser du etter noe annet?Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad


Forholdet mellom kandidat og veileder er en sentral del av ethvert doktorgradsprosjekt. Veileder spiller en viktig rolle som faglig kontaktperson, støttespiller og som prosjektansvarlig.

Allerede før du søker opptak på ph.d.-programmet skal hovedveileder være på plass. Ved hjelp av instituttenes nettsider kan du finne informasjon om hva de ulike fagpersonene arbeider med og hvem som kan være aktuell for deg og ditt prosjekt. Dersom du er tilknyttet et større forskningsprosjekt inngår vanligvis veileder i prosjektgruppen. Minst én av veilederne, normalt hovedveileder, skal være tilsatt ved NTNU.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av veilederne skal ha tidligere erfaring fra ph.d.-veiledning, normalt frem til fullført doktorgrad. I tilfeller der det er hensiktsmessig og aktuelt som ved f.eks. nærings-ph.d., kan fakultetet i tillegg oppnevne en eller flere støtteveiledere som ikke fyller de formelle kompetansekravene til veiledere, men som innehar en konkret kompetanse som er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Kompetanse og relevans må spesifiseres i søknad om oppnevning.

Flere veiledere

Ved NTNU er det en hovedregel at alle ph.d.-kandidater skal ha minst to veiledere. Veiledergruppen bør være klar så tidlig som mulig i prosessen, og det er viktig at veilederansvaret er tydelig avklart. Hovedveileder har et spesielt ansvar for å koordinere veiledningen.

Dersom du skal ha en medveileder ved en utenlandsk institusjon kan det være aktuelt med en cotutelleavtale. Dette er en utvidet avtale om felles veiledning mellom to institusjoner som også regulerer opphold ved begge institusjoner, bedømmelse av avhandlingen m.m. Du må tidlig ta kontakt med fakultetet dersom dette skal være aktuelt.

Det er mulig å gjøre justeringer i veilederforholdet i løpet av doktorgradsperioden. Dette gjelder både å justere timeressursen mellom veilederne, bytte ut veiledere og få inn nye medveiledere. Endringer bør avklares med eksisterende veiledere og anmodning om endring sendes fakultetet via instituttet.

Innhold i veiledningen

I mange tilfeller vil veiledningen starte med utbedring av prosjektbeskrivelsen. Dersom du er tatt opp på en foreløpig prosjektbeskrivelse skal du som kjent levere en fullstendig prosjektbekrivelse innen tre måneder.

Det anbefales at du og veilederne har en oppstartssamtale der dere avklarer forventninger og i fellesskap går gjennom ph.d.-håndboken. Som forberedelse til samtalen kan også et forventningsavklaringsskjema brukes. Dette kan være en nyttig måte å sikre en god start på veilederforholdet. Noen fakultet og institutt har utarbeidet egne skjema for et slikt oppstartsmøte. Dette skal i så fall veileder være orientert om.

Forholdet mellom deg og veileder er regulert av §8 i forskriften og Del B i Avtale om opptak til organisert doktorgradsutdannelse som skal være signert innen to måneder etter opptak på programmet. Både du og veileder har ansvar for å holde hverandre gjensidig oppdatert om alle forhold som kan ha innvirkning på framdriften i prosjektet.

Veileder skal

 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • drøfte og vurdere metoder og resultater
 • drøfte opplegg, gjennomføring, dokumentasjons- og fremstillingsformer, og bidra til orientering i den aktuelle faglige diskursen
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur, forskningsdata og arkiv, i samarbeid med bibliotek
 • gi veiledning i fag- og forskningsetiske spørsmål
 • introdusere kandidaten for aktuelle forskningsmiljø, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kandidaten skal

 • holde veileder kontinuerlig oppdatert om forhold av betydning for framdriften i avhandlingsarbeidet
 • aktivt søke råd hos veileder(ne) om faglige forhold i forbindelse med forskningsprosjektet og avhandlingsarbeidet
 • følge opp avtaler inngått med veileder
 • legge fram utkast av avhandlingen for veileder(ne)
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet

Fakultetet/instituttet kan ha egne normer for veiledning på doktorgrad, men de fleste opererer med 210 timer totalt, tilsvarende 70 timer i året over tre år.

Utfordringer i veilederforholdet

Det er ikke uvanlig å møte på utfordringer underveis i veilederforholdet. Noen mulige utfordringer blir bl.a. diskutert på Etikkportalen. Det viktigste du kan gjøre når problemer oppstår er å ta det opp så snart som mulig, helst med veilederen det gjelder. Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å ta det opp med veileder eller dersom dette ikke fører til noen bedring i situasjonen, kan du kontakte instituttet eller fakultetet. Hvem du kontakter vil avhenge av hva problemstillingen er og hvem du føler deg komfortabel med å diskutere saken med. Det viktigste er at du tar kontakt med noen og så kan dere i fellesskap bli enige om veien videre.

Det er ulike tiltak som kan settes inn avhengig av hva som er problemstillingen, men du har selv ansvar for å informere noen om saken. Jo tidligere i prosessen problemstillingen blir tatt opp, jo større er muligheten for at man kan gjøre nødvendige justeringer for å sikre framdrift og et godt utfall for alle parter.

Dersom du eller veileder opplever at den andre parten ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til doktorgradsavtalen og forskriften, må dere diskutere saken og prøve å komme fram til en løsning. Dersom dette ikke fører til bedring har både du og veileder mulighet til å be om å avslutte veilederforholdet. I henhold til doktorgradsavtalen skal en slik henvendelse sendes fakultetet via instituttet. Det er fakultetet som fatter endelig beslutning i en slik sak og veileder kan ikke fratre før ny veileder er på plass. Eventuelle tvister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse ved fakultetet.

NTNU har utarbeidet egne etiske retningslinjer for sine ansatte som du bør sette deg inn i, dette gjelder spesielt de spesifikke retningslinjene for undervisning og veiledning.

Veiledning etter finansieringsslutt

Dersom finansieringsperioden har tatt slutt har du ikke nødvendigvis krav på fortsatt veiledning. Dette avklarer normalt du og veileder sammen. Du bør informere fakultetet om hvilken avtale dere har når det gjelder videre veiledning i forbindelse med den årlige framdriftsrapporteringen.

Se også: Forsinkelse i doktorgradsløpet

Lenker om veiledning