Wikier

Råd og utvalg ved...

Utdanningsutvalget - AD

Råd og utvalg ved AD I Alt om råd og utvalg ved NTNU

Årshjul for utdanning

Se årshjulet for utdanning for informasjon om hvordan fakultetet jobber med sine løpende utdanningsprosesser for å sikre god saksflyt, samskapte prosesser, og et godt kunnskapsgrunnlag for porteføljeutvikling.

Møter

For alle som er interesserte: se møteplan, sakslister, vedlegg og referater

For medlemmer av utvalget: logg inn i møteverktøyet

Sammensetning
Utvalget består av prodekan for utdanning og bærekraft (leder), nestledere for utdanning ved instituttene, studenttillitsvalgte.
Beate H. Sortevik Revis er utvalgets sekretær.

Medlemmer

Mandat

AD-UU er et rådgivende organ overfor dekan og prodekan for utdanning og bærekraft innen utdanningsområdet. Se delegasjonsreglement for fakultetet (ePhorte 23/9525)

Sammensetning

 • Prodekan for utdanning og bærekraft (leder)
 • Nestleder for utdanning (eller tilsvarende representant fra instituttledelsen) fra alle institutt
 • Fakultetstillitsvalgte studenter
 • Seksjon for utdanning og forskning (SUF) har sekretariatsoppgaver for utvalget

Mandat

Utvalgets hovedformål er å:

 • bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom fakultet og institutt (herunder også studieprogram)
 • gi råd i strategiske og utviklingsrelaterte saker på utdanningsområdet, lokalt og inn mot NTNUs utdanningsutvalg
 • arbeide for utvikling og deling av pedagogisk utviklingsarbeid
 • bidra til utvikling av utdanningsledelse ved fakultetet
 • arbeide for kvalitetsutvikling i fakultetets studietilbud
 • være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid
 • uttale seg i relevante høringssaker mv.

Av utvalgets medlemmer forventes det at saker forankres og diskuteres på eget institutt både i ledergruppa og i fagmiljøene, at informasjon videreformidles og at saker følges opp lokalt.

Møtefrekvens

Møteplan koordineres med NTNUs Utdanningsutvalg (UU). Innkalling, sakspapirer og referat tilgjengeliggjøres i NTNUs møteverktøy. Agenda for møtet er klar minst en uke før møtet slik at man kan stille mest mulig forberedt.