Wikier

Tilpasningsavtalen

På denne siden finner du informasjon om tilpasningsavtalen for NTNU.

Tilpasningsavtalen gjelder hele NTNU som virksomhet og for ansatte som er omfattet av statsansatteloven og tjenestetvisteloven. Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale regulerer samarbeidsgrunnlaget for reell medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved NTNU.

Tilpasningsavtalen er inngått for å sikre en medbestemmelsesordning som er tilpasset NTNUs virksomhet og organisasjon.

 

Saker som skal behandles av GSAM og ÅSAM: 

  • Informasjon fra viserektor i henhold til. viserektors mandat og rolle 
  • Informasjon fra ansattrepresentantene 
  • Informasjon fra respektive IDF-LOSAM 
  • Drøfting av lokale saker som grunnlag for innspill i linjen. Slike saker kan være byggeprosjekter og ev. høringer ol. som har et særlig geografisk perspektiv 
  • Forhandling3/Drøfting av arealbruk (jf. TPA pkt. 7.6.5) lokalt som grunnlag for innspill i linjen. 
  • Orientering og drøfting omkring ulike felles arrangementer 
  • GSAM og ÅSAM skal videre tilse og kvalitetssikre at lokal medvirkning blir ivaretatt 

Ved utarbeiding av årshjul i berørte IDF-LOSAM skal det tas hensyn til hvilke saker som skal behandles i IDF-GSAM og IDF-ÅSAM. 

I saker som omfatter flere fakulteter vises det til Tilpasningsavtalen pkt. 4.4.1. I praksis innebærer dette at rektor fatter beslutning etter behandling av saken i IDF-SESAM. I saker som skal behandles i IDF-GSAM og IDF-ÅSAM ifølge strekpunktene ovenfor skal rektor legge særlig stor vekt på de lokale partenes drøfting.