Wikier

Strategi og budsjett - definisjon av begreper

Her beskrives og defineres sentrale begrep i plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen.

Sider merket PBO

Visjon

Et mentalt bilde av fremtidig situasjon. En rettesnor om hvor vi vil være, eller av den posisjon vi vil ha om noen år.

Strategi

En strategi beskriver både hvor man vil på lang sikt og hvordan man kommer dit.

Strategidokument

Viser kjernevirksomheten, verdigrunnlag, visjon, utfordringer og strategiske mål.

Overordnet mål

Langsiktige mål satt for hvert område i strategidokumentet.

Indikator

Et verktøy for å finne ut om vi er på riktig kurs til rett tid gjennom å måle løpende måloppnåelse (kvalitativt eller kvantitativt). De til enhver tid gjeldende indikatorer for NTNU finnes i styresaker om plan og budsjett.

Handlingsplan

Handlinger som skal gjøre oss i stand til å nå fastsatte mål. Handlingsplanen konkretiseres med aktiviteter, milepæler og en fremdriftsplan. Handlingsplanen kan være flerårig.

Tiltak

Tiltak igangsettes ved vesentlige avvik i forhold til budsjett og/eller til fastsatte planer.

Langtidsbudsjett

Rullerende fireårig budsjett som viser både inntekts- og kostnadssiden. Budsjettet skal gi et bilde av totaløkonomien for enheten, dvs. inkludert eksterne prosjekter og bygger på planlagte aktiviteter innen undervisning, forskning og nyskaping.

Aktivitet

Hovedaktivitetene ved NTNU ligger under hovedområdene undervisning, forskning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. Innenfor disse hovedområdene kan aktivitetene deles inn ordinær/daglig aktiviteter og strategiske aktiviteter/handlingsplaner. Disse aktivitetene er kostnadsbærere og utgjør elementene i budsjettoppsettet.

Årsbudsjett

Ettårig budsjett for kommende kalenderår. Skal omfatte alle finansieringskilder og vise både inntekts- og kostnadssiden. Kostnadssiden skal være budsjettert på aktivitet. Årsbudsjettet er første år i langtidsbudsjettet.

Virksomhetsstyring

Samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelsen som omfatter blant annet arbeidet med (planlegging, oppfølging og evt. justering av) strategi, målnivå (ambisjoner) og mål, handlingsplaner og budsjett.

Månedsoppfølging

En intern oppfølging ved enheten som skjer månedlig etter periodeslutt, for å avdekke avvik i planer og budsjett.

Tertialrapportering

Rapport utarbeides etter første og andre tertial, og formålet er å gi styret og ledelsen på de ulike nivå i organisasjonen et godt bilde av status når det gjelder grad av måloppnåelse og eventuelle økonomiske avvik.

Årsrapportering

Rapport utarbeides etter årets slutt. Formålet med årsrapporten er å gi styret og ledelsen på de ulike nivå i organisasjonen en oversikt over måloppnåelse, avvik og tiltak for fjoråret.