Wikier

Saksområder og saksprosesser

I det nye systemet for saksbehandling, NTNU Sak, vil det være nødvendig å forstå hvordan NTNUs virksomhetsområder med underliggende saksområder, og der igjen underliggende saksprosesser, henger sammen. I systemforstand omtales disse som Funksjon, Underfunksjon og Prosess, som forklart på siden Arbeid med å understøtte saksprosesser. Under er en oversikt sortert etter dette hierarkiet.


A Internadministrasjon

A.a Styring og utvikling av virksomheten
 • A.a.01 Styring av virksomheten fra overordnede organer
 • A.a.02 Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan
 • A.a.03 Utarbeide og vedlikeholde interne instrukser og retningslinjer og andre styrende dokumenter
 • A.a.04 Organisere strategisk samarbeid
 • A.a.05 Etablere og endre organisasjonsstruktur
 • A.a.06 Utrede og evaluere ledelses- og styringsstruktur
 • A.a.07 Administrere og vedlikeholde medlemmer til styrer, råd, utvalg og egne nemnder
 • A.a.08 Avholde møter i styrer, råd, utvalg og egne nemnder
 • A.a.09 Avholde møter i fora og nettverk
 • A.a.10 Samarbeide med studentparlament /studentråd/studentutvalg
 • A.a.11 Utarbeide forslag og innspill til statsbudsjett
 • A.a.12 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem
 • A.a.13 Utarbeide og vedlikeholde internkontroll
 • A.a.14 Håndtere avvik
 • A.a.15 Gjennomføre internkontroll
 • A.a.16 Behandle og følge opp revisjon
 • A.a.17 Behandle og følge opp tilsyn
 • A.a.18 Administrere høringer
 • A.a.19 Planlegge og gjennomføre interne prosjekter
 • A.a.20 Planlegge og gjennomføre prosessforbedring
 • A.a.21 Rapportere
A.b Økonomi
 • A.b.01 Utarbeide budsjett
 • A.b.02 Gjennomføre internkontroll for økonomiområdet
 • A.b.03 Utføre daglig drift
 • A.b.04 Gjennomføre bank og betaling
 • A.b.05 Gjennomføre bank og betaling - EU-transaksjoner
 • A.b.06 Håndtere faktura
 • A.b.07 Betale ut lønn
 • A.b.08 Håndtere refusjon
 • A.b.09 Rapportere innenfor økonomiområdet
A.c Personalpolitikk og arbeidsmiljø
 • A.c.01 Utarbeide personalpolitikk
 • A.c.03 Organisere samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner
 • A.c.04 Kartlegge arbeidsmiljø
 • A.c.05 Utføre velferdstiltak
 • A.c.06 Gjennomføre kompetanseutvikling
 • A.c.07 Forberede lønnsforhandlinger
 • A.c.08 Gjennomføre lønnsforhandlinger
A.d Rekruttering og ansettelse av personale
 • A.d.01 Rekruttere
 • A.d.02 Ansette
A.e Personalforvaltning
 • A.e.01 Administrere mottak av ansatt
 • A.e.02 Administrere arbeidsordning
 • A.e.03 Administrere kortere fravær og ferieavvikling
 • A.e.04 Administrere lærlinger
 • A.e.05 Administrere praktikanter og personer i arbeidsforberedende trening (AFT)
 • A.e.06 Forlenge midlertidig ansettelse
 • A.e.07 Behandle søknad om permisjon
 • A.e.08 Behandle søknad om personlig kompetanseopprykk
 • A.e.09 Behandle søknad om endring i stillingsforhold
 • A.e.10 Administrere sidegjøremål og bierverv
 • A.e.11 Forvalte ansattmobilitet
 • A.e.12 Følge opp sykefravær
 • A.e.13 Følge opp ansatte ved arbeidsulykke, yrkesskade eller yrkessykdom
 • A.e.14 Tilrettelegge arbeidsplass
 • A.e.15 Behandle økonomisk tap i jobbsammenheng
 • A.e.16 Behandle helt eller delvis opphør av arbeidsforhold
 • A.e.17 Behandle disiplinærsak
 • A.e.18 Behandle avskjed
 • A.e.19 Behandle bortgang
A.f Helse, miljø og sikkerhet
 • A.f.01 Utføre opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • A.f.02 Utføre arbeidsmiljøundersøkelser
 • A.f.03 Utføre løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • A.f.04 Følge opp strålevern
 • A.f.05 Føre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • A.f.06 Håndtere avvik
 • A.f.07 Håndtere hendelse
 • A.f.08 Håndtere konflikt
 • A.f.09 Behandle varsling av kritikkverdige forhold
A.g Sikkerhet og beredskap
 • A.g.01 Utarbeide og vedlikeholde sikkerhet- og beredskapsstrategi
 • A.g.02 Utarbeide overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • A.g.03 Planlegge gjennomføring av sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • A.g.04 Gjennomføre beredskapsøvelse
 • A.g.05 Håndtere sikkerhetsavvik
 • A.g.06 Håndtere sikkerhetshendelse
A.h Bygg- og eiendomsforvaltning
 • A.h.01 Styre eiendomsforvaltning
 • A.h.02 Styre bærekraft og miljø
 • A.h.03 Drifte og vedlikeholde bygninger og anlegg
 • A.h.04 Forvalte bygninger og anlegg
 • A.h.05 Administrere romreservasjon
 • A.h.06 Drifte og vedlikeholde inventar, utstyr og transportmidler
 • A.h.07 Forvalte kunstsamling og utsmykning av bygninger og anlegg
A.i Anskaffelse av varer og tjenester
 • A.i.01 Avklare behov
 • A.i.02 Forberede og gjennomføre anskaffelse av varer og tjenester
 • A.i.03 Bestille varer
 • A.i.04 Følge opp avtaler
 • A.i.05 Drive innkjøpsstøtte
A.j Informasjons- og dokumentasjonsforvaltning
 • A.j.01 Styre virksomhetens data, informasjon og dokumentasjon
 • A.j.02 Motta data, informasjon og dokumentasjon
 • A.j.03 Planlegge og administrere lagring og gjenbruk av data, informasjon og dokumentasjon
 • A.j.04 Tilgjengeliggjøre data, informasjon og dokumentasjon
 • A.j.05 Behandle innsynskrav
 • A.j.06 Avlevere dokumentasjon for langtidslagring
 • A.j.07 Overføre arkiv
 • A.j.08 Behandle tap av arkivmateriale og uhjemlet kassasjon
A.k Bibliotek
 • A.k.01 Planlegge og styre bibliotekfunksjonen
 • A.k.02 Utføre drift og vedlikehold
 • A.k.03 Forvalte forskningsdataarkiv
A.l IT-planlegging og -forvaltning
 • A.l.01 Styre IT-funksjonen
 • A.l.02 Planlegge og implementere IT-løsninger
 • A.l.03 Drifte og forvalte IT-løsninger
 • A.l.04 Forvalte avtaler og systemer for forskningsdata
 • A.l.05 Tilby digitale forskningsressurser
 • A.l.06 Tilby digitale læringsressurser
A.m Intern kommunikasjon
 • A.m.01 Planlegge, styre og evaluere internkommunikasjonsfunksjonen
 • A.m.02 Planlegge og gjennomføre interne informasjonstiltak

B Forskning

B.a Forskningsstrategi og -kvalitet
 • B.a.01 Utarbeide forskningsstrategi
 • B.a.02 Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning
 • B.a.03 Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og utlysninger
 • B.a.04 Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter
 • B.a.05 Tildele interne forsknings- og utviklingsmidler og -stipend
 • B.a.06 Etablere og utvikle forskningssamarbeid
 • B.a.07 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter
 • B.a.08 Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og -prosjekter
 • B.a.09 Støtte kvalitet i forskning
 • B.a.10 Sikre samsvar med juridiske og etiske retningslinjer
 • B.a.11 Opprette og administrere Advisory Board
 • B.a.12 Følge opp rankinger
 • B.a.13 Administrere politikk for åpen vitenskap
 • B.a.14 Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter
 • B.a.15 Samarbeide med Mattilsynet
 • B.a.16 Styrke forskningspublisering
 • B.a.17 Fastsette rammer for forsknings- og utviklingstermin
 • B.a.18 Tildele forsknings- og utviklingstermin
 • B.a.19 Tildele forsknings- og utviklingstermin - oppgjør
 • B.a.20 Administrere program for å utvikle unge forskere
 • B.a.21 Opprette og administrere forskerskole
B.b Forskningsprosjekt
 • B.b.01 Forvalte og tildele forskningsmidler
 • B.b.02 Forvalte og tildele interne forskningsmidler
 • B.b.03 Forvalte prosjektsamarbeidsavtaler
 • B.b.04 Søke om midler til og administrere Senter for fremragende forskning
 • B.b.05 Søke om midler til og administrere Senter for forskningsdrevet innovasjon
 • B.b.06 Søke om midler til og administrere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
 • B.b.07 Søke om midler til og administrere EU-finansierte prosjekter
 • B.b.08 Søke om midler til og administrere andre eksternt finansierte prosjekter
 • B.b.09 Innhente godkjenning (regionale komiteer (REK)/Datatilsynet/Personvernombudet mv.)
 • B.b.10 Innhente tillatelse eksternt (innsamling av data mv.)
 • B.b.11 Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt
 • B.b.12 Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise)
 • B.b.13 Håndtere forskningsdata
 • B.b.14 Gjøre forskningsetiske vurderinger
 • B.b.15 Håndtere avvik og behandle forskningsetiske brudd
 • B.b.16 Rapportere forskningsresultater
B.c Forskningsstøtte
 • B.c.01 Veilede og informere
 • B.c.02 Rapportere til nasjonalt forskningsinformasjonssystem (Cristin)
 • B.c.03 Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur
 • B.c.04 Publisere forskning
 • B.c.05 Publisere forskning - driftsoppgaver
 • B.c.06 Følge opp politikk for åpen vitenskap
 • B.c.07 Følge opp politikk for åpen vitenskap - driftsoppgaver
B.d Forskningsrettigheter og kommersialisering
 • B.d.01 Kommersialisere forskningsresultater
 • B.d.02 Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale
 • B.d.03 Forvalte interne virkemidler for innovasjon
 • B.d.04 Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid
 • B.d.05 Følge opp politikk for immaterielle rettigheter
 • B.d.06 Søke patent
 • B.d.07 Støtte studentinnovasjon

C Utdanning

C.a Utdanningsstrategi og -kvalitet
 • C.a.01 Akkreditere og opprette studietilbud
 • C.a.02 Revidere studietilbud
 • C.a.03 Reakkreditere studietilbud
 • C.a.04 Legge ned studietilbud
 • C.a.05 Fastsette studieportefølje og opptaksrammer
 • C.a.06 Følge opp evaluering av studietilbud
 • C.a.07 Administrere ordninger for arbeidsrelevans
 • C.a.09 Følge opp varsel om læringsmiljø
 • C.a.10 Følge opp tilsyn
 • C.a.11 Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid
 • C.a.12 Opprette og administrere Advisory Board
 • C.a.13 Følge opp rankinger
 • C.a.14 Inngå og følge opp utdanningssamarbeid
 • C.a.16 Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud
 • C.a.17 Administrere mentorordning for studenter
 • C.a.18 Administrere meritteringsordning for undervisere
 • C.a.19 Administrere interne konkurransearenaer
 • C.a.20 Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning
 • C.a.21 Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter
 • C.a.22 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter
 • C.a.23 Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner
 • C.a.24 Forvalte Erasmus +
 • C.a.25 Forvalte internasjonale partnerskaps- og stipendprogram (utenfor Erasmus+)
 • C.a.26 Følge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk
 • C.a.27 Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner
 • C.a.28 Administrere studentombudsordning
C.b Opptak
 • C.b.01 Administrere opptakskomiteer
 • C.b.02 Fastsette tilbudstall
 • C.b.03 Gjennomføre lokalt opptak
 • C.b.04 Gjennomføre lokalt opptak - behandle i klagenemnd
 • C.b.05 Gjennomføre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM)
 • C.b.06 Gjennomføre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM) - behandle i klagenemnd
 • C.b.07 Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver
 • C.b.08 Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver - behandle i klagenemnd
 • C.b.09 Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier
 • C.b.10 Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier - behandle i klagenemnd
 • C.b.11 Gjennomføre opptak til ph.d.-program
 • C.b.12 Gjennomføre opptak til ph.d.-program - behandle i klagenemnd
 • C.b.13 Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning
 • C.b.14 Gjennomføre opptak til spesialistutdanning
 • C.b.15 Gjennomføre opptak til spesialistutdanning - behandle i klagenemnd
 • C.b.16 Gjennomføre opptak til forskerskole
 • C.b.17 Gjennomføre opptak til forskerskole - behandle i klagenemnd
 • C.b.18 Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram
 • C.b.19 Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist
 • C.b.20 Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist - behandle i klagenemnd
 • C.b.21 Behandle søknad om reservasjon av studieplass
 • C.b.22 Håndtere politiattest
 • C.b.23 Trekke studier fra årets opptak
 • C.b.24 Gjennomføre overgang mellom studieprogram (lokalt)
 • C.b.25 Gjennomføre overflytting mellom institusjoner
C.c Undervisning og læringsaktiviteter
 • C.c.01 Planlegge undervisning
 • C.c.02 Lage timeplaner
 • C.c.03 Behandle oppmelding til undervisning
 • C.c.04 Utarbeide og tilgjengeliggjøre oversikt over læringsressurser
 • C.c.05 Bestille kompendier
 • C.c.06 Innhente og dokumentere samtykke ved opptak av undervisning
 • C.c.07 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter
 • C.c.08 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd
 • C.c.09 Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter
 • C.c.10 Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd
 • C.c.11 Behandle korttidsfravær fra obligatorisk undervisning og andre læringsaktiviteter
 • C.c.12 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter
 • C.c.13 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd
 • C.c.14 Inngå og følge opp avtaler med praksissted
 • C.c.15 Tilrettelegge praksis
 • C.c.16 Behandle søknad om alternativt praksissted
 • C.c.17 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote for praksis
 • C.c.18 Tildele praksisplass
 • C.c.19 Følge opp student i praksis
 • C.c.20 Behandle søknad om permisjon fra praksis
 • C.c.21 Behandle søknad om permisjon fra praksis - behandle i klagenemnd
 • C.c.22 Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis
 • C.c.23 Behandle resultat fra praksis
 • C.c.24 Behandle tvil om ikke bestått praksis
 • C.c.25 Behandle tvil om ikke bestått praksis - behandle i klagenemnd
 • C.c.26 Behandle avbrutt/ikke møtt praksis
 • C.c.27 Administrere feltarbeid og tokt
 • C.c.28 Administrere internship
 • C.c.29 Administrere lab- og verkstedsundervisning/veiledning/øving
 • C.c.30 Avklare opphavsrett i henhold til åndsverkloven
C.d Oppfølging av studenter og ph.d.-kandidater
 • C.d.01 Følge opp studenter ved semesterstart
 • C.d.02 Behandle søknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart
 • C.d.03 Behandle søknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart - behandle i klagenemnd
 • C.d.04 Tildele stipend/økonomisk støtte til studenter
 • C.d.05 Behandle refusjoner av og fritak for semesteravgift
 • C.d.06 Bekrefte studentstatus
 • C.d.07 Oppnevne veileder for student
 • C.d.08 Tilrettelegge studiehverdagen
 • C.d.09 Tilrettelegge studiehverdagen - behandle i klagenemnd
 • C.d.10 Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse
 • C.d.11 Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse - behandle i klagenemnd
 • C.d.12 Vedlikeholde studierett og utdanningsplan
 • C.d.13 Behandle søknad om godkjenning av prosjektoppgave
 • C.d.14 Gi karriere-, gjennomførings- og studieveiledning
 • C.d.15 Behandle søknad om gyldig forfall
 • C.d.16 Behandle søknad om gyldig forfall - behandle i klagenemnd
 • C.d.17 Behandle søknad om permisjon
 • C.d.18 Behandle søknad om permisjon - behandle i klagenemnd
 • C.d.19 Behandle søknad om hospitering
 • C.d.20 Behandle søknad om hospitering - behandle i klagenemnd
 • C.d.21 Behandle politiattest med merknad
 • C.d.22 Behandle politiattest med merknad - behandle i klagenemnd
 • C.d.23 Behandle disiplinærsak
 • C.d.24 Behandle skikkethetssak
 • C.d.25 Behandle skikkethetssak - behandle i klagenemnd
 • C.d.26 Behandle skikkethetssak - behandle i Felles klagenemnd
 • C.d.27 Følge opp studenter etter uønsket hendelse
 • C.d.28 Følge opp påkrevet vaksinering av studenter
 • C.d.29 Søke om lisens, studentlisens eller autorisasjon for helsepersonell
 • C.d.30 Informere om studentboligordninger
 • C.d.31 Følge opp innreisende utvekslingsstudenter
 • C.d.32 Følge opp utreisende utvekslingsstudenter
 • C.d.33 Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende utvekslingsstudenter
 • C.d.34 Følge opp studenter under Students at risk-ordningen
 • C.d.35 Administrere reservasjon av boliger for utenlandske studenter
 • C.d.36 Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter
 • C.d.37 Oppnevne veileder for ph.d.-kandidat
 • C.d.38 Følge opp framdriftsrapporter for ph.d.-kandidat
 • C.d.39 Gjennomføre midtveisevaluering for ph.d.-kandidat
 • C.d.40 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat
 • C.d.41 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat - behandle i klagenemnd
 • C.d.42 Behandle forespørsel om å fortsette på ph.d.-program uten stipendiatstilling/finansiering
 • C.d.43 Behandle melding om avslutning av ph.d.-program før oppnådd grad
C.e Vurdering
 • C.e.01 Utarbeide eksamensoppgave og sensorveiledning
 • C.e.02 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering
 • C.e.03 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering for privatist
 • C.e.04 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering
 • C.e.05 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd
 • C.e.06 Oppnevne sensor
 • C.e.07 Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav
 • C.e.08 Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav - behandle i klagenemnd
 • C.e.09 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote
 • C.e.10 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote - behandle i klagenemnd
 • C.e.11 Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist
 • C.e.12 Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist - behandle i klagenemnd
 • C.e.13 Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt
 • C.e.14 Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt - behandle i klagenemnd
 • C.e.15 Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering
 • C.e.16 Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd
 • C.e.17 Administrere ekstern eksamensavvikling
 • C.e.18 Administrere ekstern eksamensavvikling - behandle i klagenemnd
 • C.e.19 Gjennomføre eksamen/vurdering
 • C.e.20 Gjennomføre eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier
 • C.e.21 Administrere begrunnelse og sensur
 • C.e.22 Behandle innlevert master- og bacheloroppgave
 • C.e.23 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering
 • C.e.24 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd
 • C.e.25 Behandle klage på sensur/eksamenskarakter
 • C.e.26 Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering
C.f Grad og vitnemål
 • C.f.01 Tildele grad og kvalifikasjon
 • C.f.02 Behandle søknad om sluttvurdering (utøvende og skapende studier)
 • C.f.03 Behandle søknad om vurdering av ph.d.-avhandling
 • C.f.04 Behandle errataliste
 • C.f.05 Bedømme ph.d.-avhandling
 • C.f.06 Gjennomføre prøveforelesning og disputas
 • C.f.07 Bedømme avhandling/ kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat
 • C.f.08 Behandle klage på underkjennelse av ph.d.-avhandling/ kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat i klagenemnd
 • C.f.09 Tildele ph.d.-grad (kreering)
 • C.f.10 Behandle søknad om bruk av beskyttet tittel
 • C.f.11 Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter utstedt ved egen institusjon

D Formidling

D.a Faglig formidling
 • D.a.01 Arrangere fagkonferanser/-seminarer
 • D.a.02 Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag
 • D.a.03 Formidle i medier
 • D.a.04 Registrere publikasjon
D.b Kommunikasjon og samfunnskontakt
 • D.b.01 Utarbeide kommunikasjonsplan
 • D.b.02 Holde kontakt med redaksjoner
 • D.b.03 Overvåke medieomtale
 • D.b.04 Holde samfunns- og næringslivskontakt
 • D.b.05 Samarbeide med kulturaktører
 • D.b.06 Håndtere publikumshenvendelser
 • D.b.07 Utvikle og vedlikeholde grafisk profil og materiell
 • D.b.08 Håndtere profileringsmateriell
 • D.b.09 Dele ut æresdoktorat
 • D.b.10 Lage arrangement
 • D.b.11 Drive alumnivirksomhet
 • D.b.12 Gjennomføre markedsføringstiltak
 • D.b.13 Tildele pris
 • D.b.14 Formidle til skoler
 • D.b.15 Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte
 • D.b.16 Rekruttere studenter
 • D.b.17 Markedsføre og selge etter- og videreutdanningstilbud
 • D.b.18 Lage semesterstartsarrangement
D.c Utstillinger og forestillinger
 • D.c.01 Utarbeide strategi for utstillinger og forestillinger
 • D.c.02 Utvikle og produsere utstilling og forestilling
 • D.c.03 Formidle utstilling og forestilling
 • D.c.04 Leie ut utstilling/objekter

E Museum og samling

E.a Samlingsforvaltning
 • E.a.01 Utarbeide samlingsstrategi
 • E.a.02 Utarbeide samlingsstrategi for bibliotek
 • E.a.03 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for bibliotek
 • E.a.04 Kuratere samlinger
 • E.a.05 Motta objekt til samlingene
 • E.a.06 Administrere flytting av gjenstander over landegrenser
 • E.a.07 Vedlikeholde og konservere objekter
 • E.a.08 Rapportere
 • E.a.09 Administrere analyser
 • E.a.10 Administrere gave og donasjon
 • E.a.11 Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger
 • E.a.12 Forvalte universitetsmuseenes samarbeidstiltak
 • E.a.13 Gi adgang til gjesteforskere
 • E.a.14 Administrere vedlikehold og konservering
 • E.a.15 Utføre paleontologiske utgravninger
E.b Kulturminneforvaltning
 • E.b.01 Koordinere og delta i nasjonale komiteer
 • E.b.02 Rapportere til departement og direktorat
 • E.b.03 Sikre og ivareta kulturminner
 • E.b.04 Behandle areal- og utbyggingssaker og utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser
 • E.b.05 Administrere arkeologiske forskningsutgravninger
 • E.b.06 Administrere arkeologiske sikringsutgravninger
 • E.b.07 Administrere feltundersøkelse
 • E.b.08 Behandle brudd på Lov om kulturminner
 • E.b.09 Gi kulturminnefaglige råd
 • E.b.10 Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner under vann)
E.c Naturforvaltning
 • E.c.01 Behandle areal- og utbyggingssaker
 • E.c.02 Administrere feltundersøkelse
 • E.c.03 Gi naturområdefaglige råd
 • E.c.04 Sikre og ivareta naturområder
E.d Samlingsforvaltning - spesialsamlinger og depotarkiv
 • E.d.01 Forvalte utlån og utleie av materiale (unika)
 • E.d.02 Forvalte bibliotek- og arkivmateriale
 • E.d.03 Vurdere begjæring om partsinnsyn og innsyn for forskningsformål
 • E.d.04 Vedlikeholde og kvalitetssikre aktørregister
 • E.d.05 Samarbeide med fagmiljø innen bibliotek og arkiv
1487 Visninger