Wikier

Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen

Oversikt over ansvars- og rollebeskrivelser for ansatte med roller i prosjektprosessen.

Prosjekteier

Ansvar

 • Skal sørge for at enhetens prosjekter og ressursbruk er i tråd med enhetens mål og strategier
 • Faglig og økonomisk ansvar for enhetens prosjekter
 • Skal sørge for at avtalte og nødvendige ressurser stilles prosjektet til disposisjon

Myndighet

 • Godkjenne eller avslå søknader og kontrakt
 • Avgjøre ev. egeninnsats i prosjektet
 • Oppnevne ny prosjektleder ved mislighold

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere prosjektsøknad i forhold til enhetens mål og strategi og avgjøre hvorvidt enheten ønsker å prioritere dette prosjektet
 • Forvisse seg om/sørge for at søknad og kontrakt er kvalitetssikret i forhold til faglig kvalitet, økonomi og jus
 • Godkjenne eller avslå søknad/kontrakt
 • Planlegge bruken av enhetens ressurser og sørge for at nødvendige ressurser (lokaler, instrumenter, medarbeidere) stilles til disposisjon for gjennomføring av prosjektet i forhold til prosjektplan (prosjektplan skal utarbeides av prosjektleder og godkjennes av prosjektansvarlig)
 • Holde seg oppdatert på fremdrift, faglig og økonomisk, på prosjekter

Kompetansekrav

 • Enhetsleder med faglig og økonomisk ansvar.

Krav til verktøy/støtte

 • Lett tilgjengelig støtte
 • Hensiktsmessige og oversiktlige styringsrapporter

Prosjektleder

Ansvar

 • Økonomisk og faglig ansvar for prosjektet

Myndighet

 • Full budsjettdisponeringsmyndighet innenfor prosjektets periodiserte budsjett.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke ”markedet” for muligheter / holde seg oppdatert
 • Utarbeide søknad (inklusive budsjett og ressursbehov – eksempelvis behov for prosjektøkonom gjennom prosjektet) i samråd med prosjekteier. Støtte gis til økonomiske vurderinger og oppsett av budsjett fra prosjektøkonom
 • Sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring av søknad, og korrekt signering av denne (støtte gis innen økonomiområdet og jus – kontakt prosjektøkonom)
 • Tilgjengeliggjøre søknad til prosjektøkonom
 • Nødvendig oppfølging av søknad mot oppdragsgiver
 • Sørge for utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakt i samråd med prosjekteier og med støtte fra prosjektøkonom
 • Forvaltning av kontrakt i driftsfasen
 • Sørge for at prosjektet opprettes i prosjektregnskapssystemet av prosjektøkonom
 • Initiere eventuelle ansettelser, bestillinger, og subkontrakter (kontakt administrasjonen)
 • Daglig ansvarlig for prosjektet både mht. fremdrift, rapportering og ressursbruk
 • Månedlig godkjenning av regnskap
 • Fremdriftsrapportering til oppdragsgiver og NTNU (etter avtale) (skriving av økonomirapport kan gjøres av prosjektøkonom etter avtale på forhånd)
 • Sluttrapportering til oppdragsgiver og NTNU (etter avtale) (skriving av økonomirapport kan gjøres av prosjektøkonom etter avtale på forhånd)
 • Godkjenning av sluttregnskap
 • Gjennomføre evaluering av prosjektet

Kompetansekrav

 • Prosjektlederkompetanse (hva innebærer det å være prosjektleder på NTNU)
 • Grunnleggende økonomiforståelse

Krav til verktøy/støtte

 • Brukervennlig og homogent grensesnitt til økonomisk informasjon
 • Lett tilgjengelig støtte
 • Prosjektveiviser/prosjekthåndbok

Prosjektøkonom (PØ)

Ansvar

 • Holde seg oppdatert og sørge for at prosjektet forvaltes i henhold til gjeldende lover, reglement og rutiner
 • Proaktiv støtte for prosjektleder

Myndighet til

 • Plikt og rett til å melde fra til prosjektansvarlig og prosjektleder dersom BOA ikke forvaltes etter gjeldende retningslinjer og regler.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand til utarbeidelse av/kvalitetssikring av prising av tjenester, ressursestimat og budsjett i søknads- og kontraktsfase
 • Arkivering av søknad og kontrakt i elektronisk saks- og arkivsystem
 • Bruk av prosjektregnskapssystem, herunder registrering og opprettelse av prosjekter, budsjettering, periodisering og fakturering på BOA-prosjekter
 • Bistand til utarbeidelse/kvalitetssikring av subkontrakter mht. økonomi
 • Bistand ved månedlig kvalitetssikring av rapporter og avvikshåndtering (eks. feilretting og budsjettrevidering/prognose)
 • Oppfølging av regnskap mot budsjett
 • Bistå ved skriving av økonomiske rapporter utover kvalitetssikring (tilleggstjeneste)
 • Bistand ved kvalitetssikring av sluttregnskap og avvikshåndtering
 • Bistå ved skriving av sluttrapport utover kvalitetssikring (tilleggstjeneste)
 • Bistand og ev. opplæring av prosjektleder i aktuelle systemer/rutiner
 • Orientere controller om forhold som påvirker enhetens totaløkonomi (avvik)
 • Regnskapsmessig avslutning av BOA-prosjekter

Kompetansekrav

 • Høyere utdanning innen økonomi/prosjektstyring (ev. relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning)
 • Helhetsforståelse prosjektstyring
 • Personlig egnethet: Serviceinnstilling, løsningsorientert, proaktiv, ryddig
 • Gode engelskkunnskaper
 • God kjennskap til aktuelle systemer, retningslinjer, regelverk og rutiner

Krav til verktøy/støtte

 • Gjeldende retningslinjer, lovverk og rutiner innen BOA-området
 • Enkle verktøy med homogent brukergrensesnitt
 • Økonomiportal på nett
 • BOA-nettverk
 • Kompetanseutvikling

Inngår i følgende prosessbeskrivelser

 • Prosjektprosess 1.02 Budsjett for bidragsprosjekter
 • Prosjektprosess 1.03 Budsjett for oppdragsprosjekter
 • Prosjektprosess 2.01 NTNUs kontrakt
 • Prosjektprosess 2.02 Kundens kontrakt
 • Prosjektprosess 3 Oppstart
 • Prosjektprosess 4.05 Arkivering
 • Prosjektprosess 4.01 Oppfølging av regnskap mot budsjett
 • Prosjektprosess 4.03 Fakturering
 • Prosjektprosess 5.01
 • Prosjektprosess 5.02

Prosjektøkonom EU

Ansvar

 • Holde seg oppdatert om aktuelle lover, reglement og rutiner
 • Bidra til at prosjektet forvaltes i henhold til ovennevnte
 • Proaktivt og oppsøkende støtteapparat for prosjektleder

Myndighet

 • Påse at EU-prosjekter forvaltes etter retningslinjer og reglement.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand til/kvalitetssikring av prising av tjenester, ressursestimat og budsjett i søknad og kontraktsfasen
 • Sørge for arkivering av søknad og kontrakt i elektronisk saks- og arkivsystem
 • Bruk av prosjektregnskapssystem, herunder registrering og opprettelse av prosjekter, budsjettering, periodisering av budsjett og fakturering
 • Registrering og opprettelse av EU-prosjekt i Maconomy
 • Bistand til detaljbudsjettering og periodisering ved oppstart
 • Månedlig kvalitetssikring av regnskapsrapporter og avvikshåndtering (feil rettes av den som har gjort feilen - kontakt rette vedkommende)
 • Oppfølging av regnskap mot budsjett, gjennomfør ev. budsjettrevisjoner
 • Bistå med utarbeidelse av økonomiskrapportering til EU
 • Kvalitetssikring av sluttregnskap og avvikshåndtering mht. til regnskapet
 • Bistå med utarbeidelse av økonomisk sluttrapport til EU
 • Orientere enhetens controller om forhold som påvirker enhetens totaløkonomi
 • Regnskapsmessig avslutning av EU-prosjekter

Kompetansekrav

 • Grunnleggende kjennskap til EUs rammeprogram og regelverk
 • Helhetsforståelse prosjektarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Gode engelskkunnskaper
 • Personlig egnethet: sørvisinnstilt, proaktiv, ryddig og trygg

Krav til verktøy/støtte

 • Gjeldende retningslinjer, lovverk og rutiner innen BOA-området
 • EU kompatible rapporter
 • Enkle verktøy med homogent brukergrensesnitt
 • Økonomiportal på nett
 • BOA nettverk/ekspertise (sentral prosjektstøtte)
 • Hensiktsmessig kompetanseutvikling

Sentral prosjektstøtte (SP)

Ansvar

 • Holde seg oppdatert om gjeldende lover, reglement og rutiner
 • Sørge for at informasjon gjøres tilgjengelig og at opplæring skjer
 • Proaktivt støtteapparat for PØ
 • Rapporteringsløsninger

Myndighet til

 • Påse at BOA forvaltes etter gjeldende retningslinjer og reglement.

Arbeidsoppgaver

 • Skaffe seg helhetlig oversikt over prosjektportefølje og BOA ved NTNU, foreta analyser og statistikkgrunnlag som vil være grunnlag for styringsinformasjon for ledelse og controller-virksomhet.
 • Proaktiv støtte til PØ/PL
 • Rådgivning i forhold til muligheter, regelverk og maler (både mht. finansieringskilden og NTNU)
 • Rådgivning vedr. økonomi; eksempelvis mva, prising av tjenester, budsjettering, periodisering, rapportering, vurdering av økonomisk risiko og økonomisk analyse (evaluering)
 • Støtte vedrørende Maconomy prosjektregnskapssystem, herunder blant annet opprettelse og avslutning av eksterne prosjekter
 • Sørge for at informasjon tilgjengeliggjøres ved oppdatering av prosjektportal/informasjonsmateriell, retningslinjer og rutinebeskrivelser
 • Kursing/opplæring av PØ og PL
 • Koordinering av BOA-nettverket
 • Påse at rapporter i prosjektregnskapssystemet evalueres og utvikles/oppdateres

Kompetansekrav

 • God kjennskap til regelverk og rutiner
 • Helhetsforståelse for prosjektstyring
 • Økonomikunnskaper på bachelornivå
 • Personlig egnethet: sørvisinnstilt, proaktiv, ryddig og trygg i rollen

Krav til verktøy/støtte

 • Hensiktsmessig kompetansebygging
 • Prosjektveiviser/prosjekthåndbok
 • Prosjektregnskapssystem
 • BOA-nettverk

Sentral EU prosjektøkonom

Ansvar

 • Holde seg oppdatert om gjeldende lover, reglement og rutiner
 • Sørge for at informasjon tilgjengeliggjøres og at opplæring skjer
 • Proaktivt støtteapparat for EU-PØ
 • Rapporteringsløsninger

Myndighet

 • Påse at EU-prosjekter forvaltes etter gjeldende interne og eksterne retningslinjer og reglement.

Arbeidsoppgaver

 • Proaktiv støtte til EU-PØ:
 • Rådgivning i forhold til muligheter, regelverk og maler (både mht. finansieringskilden og NTNU)
 • Rådgivning vedr. økonomi; eksempelvis finansiering/kostmodeller, mva, prising av tjenester, budsjettering, periodisering, regnskapsføring, vurdering av økonomisk risiko, skriving av økonomiske rapporter til EU og økonomisk analyse (evaluering)
 • Støtte vedr Maconomy prosjektregnskapssystem
 • Sørge for at informasjon tilgjengeliggjøres ved oppdatering av prosjektportal/informasjonsmateriell, retningslinjer og rutinebeskrivelser, samt kursing/opplæring av EU-PØ og PL
 • Utvikle/oppdatere rapporter iht. EUs krav/kompatible rapporter
 • Tilbud: Økonomiansvarlig for koordinatorprosjekter

Kompetansekrav

 • God kjennskap til EUs rammeprogram og regelverk
 • Helhetsforståelse for prosjektstyring
 • Økonomikunnskaper på bachelornivå
 • Gode engelskkunnskaper
 • Personlig egnethet: sørvisinnstilt, proaktiv, ryddig og trygg i rollen

Krav til verktøy/støtte

 • Hensiktsmessig kompetansebygging
 • Prosjektveiviser/prosjekthåndbok
 • BOA nettverk
2135 Visninger