Wikier

HF - HR og HMS

Retningslinjer for ansettelser i II-er stillinger og kallelse

Innledning

I NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger punkt 5 Sakkyndig bedømmelse, står det at bistillinger normalt skal behandles av en sakkyndig komite, og da er normalen at også II-er stillinger (bistillinger) skal lyses ut.

I hvilke tilfeller hvor bistillinger er hensiktsmessig står beskrevet i NTNU sin lønnspolitikk punkt 4.2.2:

Det kan nyttes midlertidig ansettelse i inntil 20 prosent av undervisnings- og forskerstilling. Bruk av bistillinger ved NTNU

  1. Bistillinger skal i hovedsak brukes til å innhente kompetanse innen spesielle fagområder. De skal også bidra til å etablere nasjonale og internasjonale nettverk med den hensikt å utvikle og styrke den faglige aktiviteten. Stillingene kan også brukes som middel til å realisere strategiske mål som for eksempel oppbygging, etablering og videreutvikling av nye fag- og forskningsområder, inkludert undervisning og for å realisere målet om bedre balanse mellom kjønnene i vitenskapelige stillinger.
  2. Bistillinger for fagfolk som har sin hovedstilling i næringsliv, skoleverk, helsevesen eller annen privat eller offentlig virksomhet er åremålsstillinger med inntil fem års varighet. Det kan ansettes for flere perioder. Forutsetninger for dette er en grundig vurdering av stillingens betydning for det aktuelle fagmiljø og for institusjonen som helhet, og at stillingsinnehaveren har utført sitt arbeid fullt ut tilfredsstillende i tidligere periode.

Kvalifikasjonsgrunnlag:

Styret har gjennom ”Personalreglement for vitenskapelige stillinger” vedtatt at II-stillingene skal behandles etter tilsvarende bestemmelser som blant annet tilsvarende kompetansekrav. Unntatt fra dette er bestemmelsen om at leder av ansettelsesrådet kan foreta ansettelse.

Retningslinje/praksis ved HF:

Vurdere om stillingen skal lyses ut. Der det er ønskelig at II-er stilling lyses ut, følges ordinær ansettelsesprosess. Både utlysningsteksten og innstillingen behandles i AU.

Det er åpning for kallelse ved ansettelser i II-er stillinger, og terskelen for bruk av kallelse er lavere enn ved ordinære stillinger.

Ved kallelse må følgende dokumentasjon følge anmodningen:

  • Kompetansevurdering
  • Bakgrunn for kallelsen
  • Bruk samme machform skjema som ved alle andre anmodninger.

Kallelsen skal behandles i AU. Dette gjelder for både førsteamanuensis og professor II.

482 Visninger