Wikier

Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV

På denne siden finner du retningslinjer og søknadsskjema for tilskudd til bo- og reiseutgifter ved obligatoriske praksisstudier (bioingeniør, biomarin innovasjon og matteknologi) ved Fakultet for naturvitenskap.

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER VED BACHELORUTDANNINGENE SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED FAKULTET FOR NATURVITENSKAP (NV), NTNU

Vedtatt av dekan ved Fakultet for naturvitenskap fra studieåret 2018/19. Revidert 16.01.2020 og 26.09.22.

Retningslinjene gjelder ikke for studenter ved, yrkesfaglærerutdanningen (YFL), samlingsbaserte deltidsutdanninger (etter- og videreutdanning) eller studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver.

 1. Praksissted ved studiestedet utløser ikke tilskudd uansett studieadresse[1].
 2. Når avstand til praksissted, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse[1], er kortere enn 50 km én vei, utløses ikke tilskudd.
 3. Når daglig pendling, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse til praksissted, er 50 km eller lengre en vei, gis stipend på kr 125 per dag/kr 625 per uke.
 4. a) For praksisperioder på inntil 9 sammenhengende uker: leie av bolig på praksissted gis tilskudd på inntil kr 1250 kr per uke / kr 5000 kr per mnd. I tillegg innvilges én reise tur/retur mellom studieadresse og praksissted etter rimeligste reisemåte. Ved obligatorisk fremmøte på campus i praksisstudiene dekkes også reise tur/retur. Kostnader/utgifter til betalt hybel i praksisperioden[2] må dokumenteres.
  b) For praksisperioder med lengre 10 uker sammenhengende varighet: studenten kan søke om deltilskudd til hybel en gang i løpet av praksisperioden (maks 25 000 kr, tilsvarende fem måneder), og betalt husleie må da kunne dokumenteres.
 5. For studenter som dokumenterer at reise med kollektivtransport mellom studieadresse og praksissted er så vanskelig og tidkrevende at det medfører at studenten må bo på hybel selv om praksisstedet ligger kortere enn 50 km fra studieadresse gjelder punkt 4 i retningslinjene.
 6. Retningslinjene for tilskudd gjelder ikke for studenter som tar praksisstudier i utlandet med mindre studieprogrammene pålegger studentene å gjennomføre praksis i utlandet.
 7. Studenter som gjennomfører praksis på eget hjemsted og bor i foreldrehjemmet/hos foresatte eller lignende, får ikke tilskudd til boutgifter.
 8. Dokumentasjon/kvitteringer på utgifter til pendling, eller betalt hybel på praksisstedet og en tur/retur-reise i praksisperioden må fremlegges ved søknad om tilskudd.
 9. Ved spesielle tilfeller eller tidskrevende reise, må studenten søke instituttet om refusjon, jf. siste avsnitt om retten til å utvise skjønn.

Instituttet kan ha mulighet for å inngå leieavtaler hos andre institusjoner på hybler for en eller flere studenter. I så tilfelle kan instituttet dekke leieutgifter inntil tilskuddsgrensen, eventuelt overskytende beløp dekkes av studenten. Dersom studenten avslår å bruke et slikt tilbud må studenten selv ordne leie av bolig og legge ut for kostnader, for så søke refusjon etter retningslinjene.

Studenter som skal ha refundert utgifter til reise eller bolig, som de allerede har lagt ut for benyttes NTNUs Betalmeg-løsning. Fyll inn og send dette skjemaet: Bestilling av tilganger til BetalMeg-løsningen / Order access to BetalMeg-solution (ntnu.no) . Søknadskjema med vedlegg på tur/retur-reise og betalt hybelleie leveres umiddelbart og senest 2 måneder etter avsluttet praksisperiode/emne til praksiskoordinator ved det institutt/campus som man studerer ved. Instituttet kontrollerer og attesterer skjemaet og fyller ut nødvendige opplysninger i forhold til riktig kostnadssted og prosjektnummer. Ved manglende dokumentasjon vil søker gjøres oppmerksom på dette. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen kort tid, vil søknaden returneres ubehandlet. Ved urettmessig utbetalt tilskudd vil NTNU kreve dette tilbakebetalt.
NTNU forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller. Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet ved spørsmål. ________________________________________
[1] Studieadresse= bostedsadresse i studietiden (ikke evt. midlertidig adresse i praksisstudier)
[2] Praksisperioden: dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene