Wikier

Praksis og undervisning - unntak fra rammeplan

Samleside om praksis

Engelsk versjon: Practical training - exemptions from national curriculum due to coronavirus

Mulighet til ny praksis

Det er de vanlige reglene for sykdom, gyldig fravær og gjentak av praksis som gjelder for studenter som ikke kan gjennomføre praksis på grunn av koronavirus. Karantene betraktes som «sykdom» i denne sammenheng slik at samme regler som ved sykdom gjelder for studenter som er i karantene.

Hvis du ikke kan møte til praksis eller må avbryte denne på grunn av koronavirus, vil du få mulighet til ny praksis. Ditt institutt avgjør når ny praksis kan gjennomføres. Praksis som må avbrytes på grunn av koronavirus, vil ikke telle som et forsøk.

Dersom spredningen av koronaviruset fører til at deler av offentlig sektor stenger virksomheten, kan det føre til at det ikke er mulig å tilby praksis til alle studenter våren 2021. Hvis en slik situasjon oppstår, vil du få nærmere informasjon fra ditt institutt om hvilke ordninger som gjelder.


Praksis - unntak fra rammeplan pga. koronavirus

Fakultetene har i perioden 24. mars–21. juli 2021 fullmakt til å gjøre unntak i krav til gjennomføring av obligatorisk praksis samt endring av undervisningsform i utdanninger regulert av rammeplaner. Dette for å forhindre at studentene blir forsinket i utdanningsløpet  pga. koronaviruset og sikre at studenten innehar den nødvendige yrkeskvalifikasjonen.

Dette innebærer vedtaket

  1. Fakultetet kan så langt det er forsvarlig og nødvendig for å bidra til at studentene kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser, gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd.
  2. Unntakene som gjøres av fakultetene gjelder i hovedsak gjennomføring av obligatorisk praksis, men kan også omfatte endringer av undervisningsform.
  3. Unntakene skal bidra til at studentene, så langt det er forsvarlig og nødvendig, ikke blir forsinket i studiene på grunn av virusutbruddet.
  4. I vurderingen av hvilke tiltak som er forsvarlig og nødvendig skal fakultetet legge vekt på at studenten skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen, og inneha den nødvendige yrkeskvalifikasjonen.

Unntakene må være nødvendige og forsvarlige

Fakultetet kan kun fastsette tiltak eller unntak som er forsvarlige eller nødvendige. Dette betyr at fakultetene blant annet vil legge vekt på at studentene skal oppnå det fastsatte læringsutbyttet  og inneha den nødvendige yrkeskvalifikasjonen ved fullført utdanning. Hovedmålet er at tiltakene som iverksettes kan godkjennes som ordinær praksis i de utdanningene der dette er aktuelt.

Les hele vedtaket 

Rektors vedtak om midlertidig bestemmelser om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19 ved NTNU (pdf)


Praksis i medisin-, helse- og sosialfag

Nærmere avklaring og oppdatering på løsninger knyttet til studieprogresjon, tilrettelagte praksisstudier, mobilisering og eksamen, gis av det enkelte studieprogram. Følg med i Blackboard.